Habarlar

SAG­LY­GY GO­RAÝ­ŞYŇ ÜSTÜNLIKLI ÝOLLARY

20-nji iýulda paýtagtymyzdaky Türkme­nis­ta­nyň Söwda-se­na­gat eda­ra­sy­nyň ser­gi mer­ke­zin­de «Sag­lyk — 2019» atly halkara sergisi açyldy, onuň çäk­le­rin­de luk­man­çy­lyk ul­ga­my­ny ös­dür­me­giň me­seleleri boýunça ylmy maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiz ila­tyň sag­ly­gy­ny äh­li zatdan ileri goýup, «Il saglygy — ýurt baý­ly­gy!» di­ýen şyga­ra bes­len­ýän be­ýik iş­le­ri dur­mu­şa ge­çir­ýär. «Sag­lyk» döw­let...

«SAGLYK — 2019» ATLY HALKARA SERGISINE WE YL­MY MAS­LA­HA­TY­NA GAT­NA­ŞY­JY­LA­RA

Hormatly halkara sergisine we yl­my mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­lar! Eziz wa­tan­daş­lar! Ga­dyr­ly myh­man­lar! Sizi «Saglyk — 2019» atly halkara ser­gi­si­niň we yl­my mas­la­ha­ty­nyň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­ýa­ryn! «Türk­me­nis­tan — ro­waç­lygyň Wa­ta­ny» diý­lip yg­lan edi­len 2019-njy ýyl­da Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nüni da­şa­ry ýurt­ly myh­man­la­ry­myz...

BE­LENT DÖ­RE­DI­JI­LI­GIŇ KÄ­MIL ESER­LE­RI

15-nji iýulda hormatly Prezidentimiz zähmet rugsa­dy­nyň il­kin­ji gü­nün­de dö­re­di­ji­lik bi­len meş­gul­lan­dy, şu pursat­lar­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ag­tyk­la­ry bi­len bol­ma­gy maş­ga­la gymmat­lyk­la­ry­nyň dur­mu­şyň aý­ryl­maz bö­le­gi­di­gi­ni ýe­ne bir ge­zek su­but et­di. Mil­li Li­de­ri­miz dynç alyş döw­rüni, köp­lenç, ylym we dö­re­di­ji­li­giň dür­li gör­nüş­le­ri bi­len, şol san­da tä­ze eser­le­ri ýaz­mak...

AŞ­GA­BAT ― ŞÄ­HER ­GUR­LU­ŞY­GYŇ DÖW­RE­BAP NUS­GA­SY

14-nji iýulda paýtagtymyzyň häkimliginde iri durmuş ugurly taslamany amala aşyrmak — belent binalary bolan täze ýaşaýyş toplumyny döretmek meseleleri boýunça maslahat geçirildi, bu toplumda ýüz müňden hem gowrak adam ýaşar. Bir aýa golaý wagt mundan öň, 20-nji iýunda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň häkimligine baryp, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň, hususan-da, Aşgabadyň demirgazyk böleginde täze toplumyň gurluşygynyň taslamalary...

ME­DE­NI­ÝET HAL­KYŇ KAL­BY­DYR

5-nji iýulda geçirilen Türkmenista­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de hor­matly Pre­zi­den­ti­miz hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­my­zyň me­de­ni­ýet ul­ga­my­nyň öňün­de dur­ýan wa­jyp we­zi­pe­le­ri kesgitledi. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­rasat­ly ýol­baş­çy­ly­gyn­da ýur­du­my­zyň me­de­ni­ýet ul­ga­my­nyň döw­re­bap de­re­je­de ös­dü­ril­me­gi­ne uly üns beril­ýär....

SAZ­LA­ŞYK­LY ÖSÜŞ — ŞAN­LY WA­KA­LAR

Ge­çen hep­de içe­ri we da­şary sy­ýa­sa­ty ama­la aşyr­maga, hal­ky­my­zyň dur­muş de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga, Wata­ny­my­zyň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­ny art­dyr­ma­ga, öza­ra bäh­bit­li hal­kara hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mä­ge gönükdirilen özgertmeler hormatly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan ug­runyň dog­ru­dy­gy­ny we yzy­gi­der­li­digi­ni şöh­le­len­dir­ýän tä­ze şan­ly wakalara beslendi. 2-nji iýul­da döw­let...

BELENT SEPGITLERI NAZARLAP

5-nji iýulda hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisde durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşyna baha berildi, hökümetiň, aýry-aýry ministrlikleriň, sebitleriň dolandyryş edaralarynyň işiniň netijelerine, guramaçylyk meselelerine garaldy, ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi. Döwlet Baştutanymyz giňişleýin mejlisiň gün tertibine geçip,...

2019-NJY ÝYLDA TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WE ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEPLERINE OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI:

2019-njy ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň TERTIBI: 1.UNI­WER­SI­TE­TLER: MAG­TYM­GU­LY ADYN­DA­KY TÜRK­MEN DÖWLET UNI­WER­SI­TE­TI 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika). 2. Fi­zi­ka we ast­ro­no­mi­ýa (hünärler: fizika; radiofizika we elektronika).    3. In­for­ma­ti­ka we...

PARAHATLYK, ASUDALYK ÝOLUNDA

3-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine garaldy hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça möhüm wezipeler kesgitlenildi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, milli howpsuzlyk ministri ýurdumyzda durnukly ösüşi, kanunçylygy...

DILLERE DESSAN — GÖZEL AŞGABAT

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, Aşgabadyň günorta böleginde bina edilýän desgalarda, iri gurluşyk taslamalarynda işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň baş şäherini ähli tarapdan ösdürmek baradaky meseleleri hemişe berk gözegçilikde saklap, dürli maksatly desgalaryň gurluşygy, täze ýaşaýyş jaýlarynyň, edara binalarynyň, senagat toplumlarynyň, ýol-ulag we durmuş düzüminiň desgalarynyň taslamalaryny içgin öwrenmeklige...
2014