Habarlar

DOSTLUKLY GATNAŞYK — YGTYBARLY HYZMATDAŞLYK

20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Wengriýanyň daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýýartony kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Wengriýanyň Prezidenti Ýanoş Aderiň aýdan mähirli sözlerini we tutuş türkmen halkymyza eden hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly Prezidentimiz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde,...

ASUDALYGYŇ HEM BUÝSANJYŇ BEÝANY

18-nji maý ýurdumyzda bellenilen go­şa baý­ram­çy­lyk — Türk­me­nis­ta­nyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralara beslendi. Mähriban Watanymyzyň özygtyýarlylygyny, halkymyzyň bozulmaz agzybirligini we bitewüligini aňladýan şanly sene mynasybetli esasy dabaralar paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda geçirildi. Şol gün Konstitusiýa binasyna we ýurdumyzyň Baş döwlet baýdagyna gül goýmak çäreleri boldy. Munuň özi Garaşsyz, hemişelik...

NURANA GELJEGIŇ ÖZENI

17-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Hormatly Prezidentimiz mejlisi açyp, wideokonferensiýa görnüşinde Mejlisiň Başlygyny, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryny hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryny göni aragatnaşyga çagyrdy. Milli Liderimize ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny has-da döwrebaplaşdyrmak...

KUWWATLY WATANDA ILLER BAGTYÝAR

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşine degişli meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz adamlaryň durmuşy üçin has amatly şertleriň döredilmegini we şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzyň düzümleriniň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyny...

MILLI BUÝSANJYŇ BELENT WASPY

16-njy maýda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz ahalteke bedewleri bilen didarlaşdy we atly gezim etdi. Milli Liderimiz toplumyň çäginde täze doglan alabaý tohumyndaky güjükleri synlady. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz bu ýerdäki iş otagynda döredijilik bilen meşgullanyp, alabaý hakyndaky täze kitabynyň üstünde işlemegini dowam etdi. Soňra döwlet Baştutanymyz bu...

JEMGYÝETI JEBISLEŞDIRIJI GÜÝÇ

Ýurdumyzda hukuk ulgamynyň binýady, milli kanunçylygyň çeşmesi bolan Konstitusiýa kanunlaryň hökmürowanlygynyň, raýatlarymyzyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň berjaý edilmeginiň kepilidir. Döwletiň syýasy esaslarynyň pugtalanmagynda, jemgyýetiň demokratik ýol bilen ösüşini çaltlandyrmakda Esasy Kanunymyz möhüm ähmiýete eýedir. Her bir ýurduň Konstitusiýasynda onuň halkynyň milli aýratynlyklaryny, gymmatlyklaryny nazarda tutýan kadalar öz beýanyny tapýar. Bagtyýarlyk döwrüniň Konstitusiýasy ýurdumyzyň asudalygynyň kepili bolan Bitaraplyk...

BEÝIK IŞLERIŇ BEÝANY

Geçen hepdäniň ilkinji günleri ýurt ähmiýetli şatlykly wakalardan başlady. 8-nji maýda hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy we «Altyn asyr» Türkmen kölüniň kenarynda täze, döwrebap oba­nyň — giň ge­rim­li durmuş-önümçilik toplumynyň gurluşygynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Şanly waka mynasybetli geljek nesillere niýetlenen ýadygärlik ýazga gol çekip, milli Liderimiz gutyny täze obanyň ilkinji desgasynyň...

SUWUŇ BAR ÝERINDE ABADAN DURMUŞ BAR

“Suwuň bar ýerinde ýaşaýyş bar. Adam ysy ornan ýerlere abadan durmuş ornaýar”. Ata-babalarymyzyň müňýyllyk durmuş tejribesinden we paýhas eleginden süzülip çykan şeýle manydaky sözler suw bilen ýaşaýşyň arasyndaky berk baglanyşygy aýdyň suratlandyrýar. Suwuň her damjasyny zere deňeýän halkymyz bu sözleriň hakykatdygyna ýene bir gezek göz ýetirdi. 8-nji maýda hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparyny amala...

TÜRKMENISTAN BELENT SEPGITLERE ILERLEÝÄR

Şu ýyl Türkmenistanda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Munuň özi Hazarýaka döwletleriň bäşisiniň Prezidentleriniň gol çeken Hazar deňziniň hukuk statusy hakyndaky Konwensiýasynyň degişli ylalaşyklary gazanmakda we sebitara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmekde möhüm çärä öwrüler. Häzirki döwürde 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda bu Konwensiýanyň kabul edilmeginiň bir ýyllygy mynasybetli geçiriljek ykdysady foruma taýýarlyk işleri...

ROWAÇLYK DÖWRÜNIŇ ÜSTÜNLIKLERI

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz yzygiderli durmuş-ykdysady ösüşlere beslenýär. Sazlaşykly ösüşleriň her bir ugry döwletimiziň abraýynyň mundan beýläk-de ýokarlanýandygyny, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli gowulanýandygynyň beýanydyr. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda geçen hepdedäki ýurdumyzda bolup geçen wakalar hem ata Watanymyzyň öňegidişliklerini kesgitleýän görkezijileri beýan etdi. Biziň döwletimizde durmuşa geçirilýän beýik işler...
2014