Çärelerimiz


BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Şu gün Aşgabat şäherindäki 10-njy saglyk öýüniň mejlisler jaýynda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli «Berkarar döwletim şanly, şöhratly, sagdyn durmuş bilen gadamlar batly» ady bilen maslahat geçirildi....

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Gökderedäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç alýan çagalaryň arasynda Gökdere kubogyny almak ugrunda merkezara sport ýaryşy geçirildi. Bu sport ýaryşy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim...

ÝAŞLARY TERBIÝELEMEKDE RUHY MIRASYMYZYŇ ÄHMIÝETI

Şeýle şygar bilen şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Oňa dürli kärde zähmet...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň gat­naş­mak­la­rynda Gök­de­re­dä­ki «Ýaş­lyk» ça­ga­lar sa­gal­dyş we dynç alyş mer­ke­zinde dynç al­ýan ça­ga­la­ryň ara­syn­da «Kä­mil ne­sil — nu­ra­na gel­jek» ady bi­len aý­dym-saz­ly çä­re ge­çi­ril­di. Ony Aş­ga­bat şä­her Ýaş­lar...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşinde maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Ýaşlar guramalarynyň welaýat, etrap, şäher Geňeşleriniň ýolbaşçylary, şeýle-de edara-kärhanalaryň ilkinji ýaşlar...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda Gökderedäki Muhammetmyrat Nyýazow adyndaky çagalar sagaldyş...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Çagalaryň şadyýan tomusky dynç alşy dowam edýär. Olar ähli mümkinçilikler döredilen çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde wagtlaryny diýseň hoş geçirýärler. Gökderäniň gözel ýerinde ýerleşýän «Beýik Serdar nesilleri» çagalar sagaldyş we...

DÖW­RÜŇ SÖ­ZÜ­NI SÖZ­LE­ÝÄN ZE­HIN­LER

Yl­ham — yla­hy ýal­kaw. Adam­zat yk­ba­lyna dahylly pursatlaryň her birinde ol başgaça şöhlelenýär. Zemine bolluk bilen nur eçilýän äpet Gün kimin, ýürekleri mähir-muhabbete çoýýar. Ol şöhlelenişiň üsti bilen barlyga, geçmişdir...

YLYM – KÄMILLIGIŇ BINÝADY

Ýurdumyzda ýaşlaryň ylymly, bilimli, Watana, halka wepaly, giň gözýetimli, maksada okgunly, zähmetsöýer we öňdebaryjy nesiller bolup ýetişmekleri hemde ýaş alymlaryň täze ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasiýa we maglumat-tehnologiki işläp taýýarlamalarynyň...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynyň kiçi mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda maslahat duşuşygy geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň...
2014