Ruhy miras


NAKYLLAR WE ATALAR SÖZI

Nakyllar we atalar sözi – halk döredijiliginiň şahyrana toparynyň bir žanry. Olar halkyň bäş müň ýyllyk taryhy ýolunyň önümidir. Halkyň ruhundan gelip çykan umumadamzat gymmatlyklarymyz – ruhy, ahlak baýlyklarymyzdyr. Gözbaşyny...

KÄDIDE ÜWELEN ETIŇ BIŞIRILIŞI

Türkmen topragy gadymdan bäri ir-iýmişleriň, miweleriň we gök önümleriň köpdürlüligi bilen meşhur bolupdyr. Gawundan, garpyzdan we üzümden başga-da, olara injir, nar, erik, şetdaly, ülje, garaly we beýlekiler degişlidir. Şolar bilen...

MERTEBÄNIŇ SARPASY (TYMSAL)

Gadym eýýamlarda baýlyk, ylym we mertebe üçüsi bir saçagyň başynda jem bolup, özara gürrüňe gyzypdyrlar. Baýlyk özüni magtap başlapdyr: «Meniň adamlara täsirim örän uly. Sebäbi olar her bir ýagdaýda meni...

KERIM GURBANNEPESOW: “WESÝETLER BOÝUNÇA”

Çagakak «Aglamak utanç!» diýdiler. Jahylkak «Aldamak utanç!» diýdiler. Şeýdip endik etdik aglamazlyga. Şeýdip endik etdik aldamazlyga. Diýdiler: «Köplükde gägirmek aýyp». Diýdiler: «Köçede sygyrmak aýyp». Diýdiler: «Meýlisde geçmäkäň töre, Hakyň barmy? Törüň özünden sora!» Ýene-de diýdiler: «Ulalyp ýaşyň, Garaja gyl...

DANALARDAN DÜRDÄNELER

Gep sözde däl-de, onuň aýdylyş äheňindedir, şol sözüň ulanylyşyndadyr. *** Akylly adam özgäniň kemçiligini görüp, öz kemçiligini düzeder. *** Egri çyzgyçdan dogry çyzyk çykmaz. *** Ýagşy günleň ýolunda müň sany ýaman ýatyr. *** Kynçylykdan basylmak öz-özüňi kemsitmekdir. *** Öter dünýä üçin ötmejek abraýyňy...

AKYLLY GELIN (rowaýat)

Keýmir körüň akyly gelip-gitmeräk ogly bolupdyr. Keýmir ogluny edepli, akyl-paýhasly bir maşgala öýlendirmek isläpdir. Ol şeýle maşgalanyň gözlegine çykýar. Bir gezek meýdanda bir topar gyz odun ýygyp, gaýtjak bolup duran...

AK ÖÝÜŇ ÝARAŞYGY – KEÇE

Ak ýüňden taýýarlanylýan keçeleri ene-mamalarymyz aýratyn usul bilen tämiz edip basypdyrlar. Oňa goýnuň ýaz ýüňi köp, güýz ýüňi bolsa azajyk goşulypdyr. Ak ýüňi birnäçe gezek ýuwup, gurandan soň darapdyrlar. Şeýle...

“PAÝHAS ÇEŞMESI” KITABYNDA YLYM-BILIM HAKYNDA

Akyl – ylmyň hyrydary. * * * Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et, Bilimiň bolsa, bilmedige öwret. * * * Alym gül getirer, ary – bal. * * * Alyma amal ýaraşar. * * * Alym bolsaň, älem seniňki. *...

ATAMYŇ DURMUŞ HAKDA AÝTMADYK ZATLARY

“GARYPLYKDAN GAÇ” “Garyplyk, ýoksullyk” diýenimde maddy taýdan ýeter-ýetmezligi, mätäçligi göz öňünde tutamok, ol zatlardan gaça durmaklyk, ol zatlara kowalaşmazlyk nesihat ýa ündew etmezden hem düşnükli, aýdyň zat. Men medeni, aň-düşünje, sowat-bilim...

TÜRKMEN MILLI OÝNY “GÖZDAŇDY”

Oýnuň oýnaljak ýeri we oňa degişli serişdeler. Oýun sport meýdançalarynda ýa-da sport öýlerinde oýnalýar. Oýun üçin göz daňar ýaly arassa ýaglyk, arassa ak kagyz, tegelek çyzar ýaly hek gerekdir. Oýna taýýarlyk....
2014