Ruhy miras


DANALAR KITAP HAKYNDA

Kitapsyz öý ýüreksiz beden ýalydyr. *** Gowy kitap ynsana jan berýän gandyr. *** Dünýäni dolandyrýan galam, syýa we kagyzdyr. *** Umyt bilen açylyp, peýda bilen ýapylan kitap gowy kitapdyr. *** Ýurduňyzy täzeläniňizden soňra unudylmak islemeýän bolsaňyz, ýa okamaga...

MAGTYMGULY PYRAGY : TÜRKMEN BINASY

Gurdugym aslynda bilgil, bu zeminiň myhydyr, Erer ol erkin mydam, budur türkmen binasy. * * * Terki dünýä eýleýir, gelse rakyp gaşyna, Bil, polatdan bina bolgan, budur türkmen galasy. * * * Süleýman, Rüstem Zal, Jemşit...

TERBIÝE

Gadym döwürde bir goja agtygyna ýagşylyk we ýamanlyk hakynda düşünje beripdir. Bilýäňmi, balam, her bir adamyň içinde göreş gidýär. Bu göreş jeňňeldäki iki sany gurduň garpyşmasyna meňzeşdir. Olaryň biri ýamanlygyň tarapynda...

TOKLY TAMDYRLAMASY

Hormatly Prezidentimiziň taýýarlamagynda çapdan çykan “Bereketli türkmen saçagy” kitaplarynyň I-II tomlarynda getirilen köp sanly deliller, maglumatlar we tagam taýýarlamagyň dürli-dürli usullary türkmen halkynyň myhmansöýer saçagy hem-de onuň özboluşly milli tagamlary...

“Paýhas çeşmesinde” Goňşy hakynda

Toý görki – bagşy, öý görki – goňşy. * * * At alma – eýer al, aýal alma – hossar al, ýer alma – goňşy al. * * * Haýyr dile goňşyňa, rysgal gelsin...

GOŇŞY BAHASY

Abdylla ibn Mübäregiň bir goňşusy bolupdyr. Ol çagalaryndan öňürti ýaňky goňşusyna nahar dadyrar eken. Çagalaryndan öňürti, ony geýindirer eken. Günleriň birinde bu ýerden howly edinmek isleýänleriň biri goňşusynyň ýanyna gelip,...

Paýhas çeşmesinden

Ygrar imanyň kildi. * * * Türkmen oňmaz gününe şükür eder. * * * Ygrary bolmadygyň, imany bolmaz. * * * Şükür bilen ýetilen zat şekerden süýji. * * * Dost arasyny söz bozar, ýer-ýurdy – suw. * *...

WEPALY GUL

Tymsal Lukman atly bir gul bardy. Hojaýyny ony gaty gowy görýärdi. Şeýle bir gowy görýärdi welin, hatda bir zat iýjek bolanda-da, Lukman bilen bile iýmese, mazasy bolmazdy. Günlerde bir gün hojaýyna...

“Paýhas çeşmesinde” Mertlik hakynda

Mert elinden köp iş geler, namartdan hiç iş bitmez. * * * Mert Hudaýdan görer, namart – ýoldaşdan. * * * Mert serini berer, syryny bermez. * * * Mert söweşde belli, dana – geňeşde. * *...

URUŞ HAKYNDAKY GOŞGULAR

Gurbannazar Ezizow: Aýallar Urşa ýollap ata-agalarmyzy, Är ýerinde är dek duran aýallar. Ýowuz günde dogran çagalaryňyz Sizi mydam Watan kimin aýarlar! ...Uruş öldürýärdi. Uruş bogýardy. Adamy ýekeläp barýardy uruş. Tylda bolsa, ýene nesil dogýardy Tylda aýallarmyz gurýardy durmuş. Söweş meýdanyna...
2014