Makalalar

MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGY — MASLAHATLAR MEKANY

MILLI SYÝAHATÇYLYK ZOLAGY — MASLAHATLAR MEKANY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy Merkezi Aziýada geljegi nazarlaýan strategik başlangyçlaryň durmuşa geçirilmegine badalga berilýän, Hazarýaka döwletleriniň hoşniýetli gatnaşyklaryny jebisleşdirýän merkeziň derejesine ynamly eýe bolýar. Gojaman Hazaryň bu gözel kenary döwlet Baştutanlarynyň duşuşygy geçirilýän, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli wajyp halkara meseleleriň ara alnyp maslahatlaşylýan hem-de olar boýunça oňyn çözgütler kabul edilýän mekana...

SAG­LYK — BAHASYZ BAÝ­LYK

SAG­LYK — BAHASYZ BAÝ­LYK
Ýurdumyzda halkymyzyň sagdyn ýaşaýşyny üpjün etmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Bu bolsa, hormatly Prezidentimiziň saglygy goraýyş ulgamyny ylmy esasda ösdürmek, dünýä döwletleriniň bu ugurda gazanan tejribelerini öwrenmek we olar bilen hyzmatdaşlyk etmek ýaly başlangyçlary bilen berk baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzda «Saglyk» döwlet maksatnamasynda kesgitlenilen saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyny ösdürmäge, jemgyýetimiziň...

Şypahanalar — sagygy goraýyş ulgamynyň möhüm pudagy

Şypahanalar —  sagygy goraýyş ulgamynyň möhüm pudagy
Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman tehnologik enjamlary bilen üpjün edilen saglyk öýleri, hassahanalar, şypahanalar, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri, keseli anyklaýyş, «Ene mähri» merkezleri, dynç alyş öýleri, seýilgähler guruldy. Bu döredilen şertler geljek nesliň sagdyn ösmegine we kemala gelmegine, saglyklaryny gorap saklamaga, wagtlaryny peýdaly we şadyýan geçirmäge giň mümkinçilikler...

DEMIR ÝOL ULGAMYNDA: WAGT TYGŞYTLYLYGY

DEMIR ÝOL ULGAMYNDA: WAGT TYGŞYTLYLYGY
Ýurdumyzda ulag ulgamy hem ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri bolup, bu ulgamyň ösdürilmegine döwlet derejesinde aýratyn üns berilýär. Şeýle hem ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak bilen birlikde ulgamyň hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi boýunça-da netijeli işler alnyp barylýar. «Maksatly ýaşamak durmuşa ynamly we çynlakaý çemeleşmekdir» diýilýär. Çünki öňde goýulýan her bir maksat özi bilen yhlasly zähmet çekmegi, okamagy, öwrenmegi,...

DALAŞGÄRLER TALYP BOLMAGYŇ ARZUWYNDA

DALAŞGÄRLER TALYP BOLMAGYŇ ARZUWYNDA
Ak mek­de­bi ta­mam­lan mek­dep uçury­my­nyň esa­sy mak­sa­dy hü­när saý­lamak we ony do­ly ele al­mak bol­ýar. Her bir ýaş nes­liň kal­byn­da bes­län il­kin­ji ar­zuw­la­ry­nyň bi­ri-de, el­bet­de, ýo­ka­ry okuw mek­de­bin­de oku­wy­ny do­wam etdi­rip, Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýarlyk döw­rü­niň bagt­ly ta­ly­by bol­mak­dyr. Ta­lyp­lyk dün­ýä­si­ne ara­laş­mak is­le­ýän ýaş­la­ryň dur­mu­şyn­da iň jo­gap­kär­li hemde...

HAZAR — DOSTLUKLY GATNAŞYKLARYŇ DEŇZI

HAZAR — DOSTLUKLY GATNAŞYKLARYŇ DEŇZI
Dünýä ýüzünde ummasyz tebigy baýlyklary bolan suw giňişligi hasaplanýan Hazar deňziniň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak ýene bir şanly wa­ka — bi­rin­ji Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my bar­ha ýa­kyn­laş­ýar. Bu fo­ru­myň geçirilmegi Hazarýaka döwletleriniň ählisiniň söwda-ykdysady, daşky gurşawy goramak, ekologiýa, ulag-logistika ýaly ulgamlarda tagallalaryny birleş­dir­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­re­der. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän başlangyçlary esasynda ýurdumyz halkara...

KÄ­MIL BI­LIM­LI NE­SIL — RÖWŞEN GELJE­GE YNAM

KÄ­MIL BI­LIM­LI NE­SIL — RÖWŞEN GELJE­GE YNAM
Bu günki gün ýaşlar meselesi döwlet syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Şo­ňa görä-de, bu ugurdaky kanunçylyk yzygiderli kämilleşdirilýär. Mälim bolşy ýaly, ýaş nesil baradaky döwlet syýasatyny netijeli amal etmek maksady bilen, «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanuny hem-de «Türkmenistanda ýaşlar barada döwlet syýasatynyň 2015 — 2020-nji ýyllar üçin Döwlet Maksatnamasy», «Türkmenistanda iş üpjünçilik ulgamyny...

SANLY BILIMIŇ RÖWŞEN NETIJESI

SANLY BILIMIŇ RÖWŞEN NETIJESI
«Gün bolmasa, nur, kök bolmasa, daragt, ylym we bilim bolmasa, bagtyýarlyk bolmaz» diýip, juda jaýdar belleýän Gahryman Arkadagymyz ýaş nesillere berilýän bilimiň has-da kämilleşmegine aýratyn ähmiýet berýär. Gözel Diýarymyzda ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary üçin yzygiderli döredilýän mümkinçilikler bu günki gün özüniň datly miwesini eçilýär. Iýun aýynyň 17-22-si aralygynda ABŞ-nyň Oswego şäheriniň Nýu-Ýork döwlet uniwersitetinde «Geliň, aýdyň...

TÄZE SENAGAT TOPLUMY — DÖWREBAPLYGYŇ ALAMATY

TÄZE SENAGAT TOPLUMY — DÖWREBAPLYGYŇ ALAMATY
Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurlup, ulanylmaga berilmegi Türkmenistanyň ykdysady strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde möhüm ädim boldy. Dünýäniň kuwwatly energetika döwletleriniň hataryna girýän ýurdumyzyň baý nebitgaz serişdelerini netijeli peýdalanmak bu strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridir. Türkmenistan tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýär. Häzirki günde dünýä bazarlarynda...

HAL­KYŇ GÖ­WÜN KE­LA­MY — RO­WAÇ­LY­GYŇ SE­NA­SY

HAL­KYŇ GÖ­WÜN KE­LA­MY — RO­WAÇ­LY­GYŇ SE­NA­SY
Aýdym-sazyň ruhy dünýä­mi­ze sal­ýan tä­sin­li­gi, tä­si­ri söz bi­len be­ýan eder­den beýik. Gö­wün gö­ter­ýän owaz­laryň be­lent­den ýaň­lan­ýan ýerin­de her bir ra­ýa­tyň ýü­rek ur­gu­syn­da, kö­ňül ke­la­myn­da, gö­wün he­ňin­de, sa­zyň no­ta­synda, şyg­ryň lab­zyn­da, guş­la­ryň jür­kül­di­sin­de, ýa­şyl ýap­rakla­ryň yg­şyl­dy­syn­da, mah­la­sy, äh­li zat­da bag­tyň keş­bi­ni däl, eý­sem,...
2014