Makalalar

ADY ARŞDA ARKADAGLY ÝAŞLARYŇ

ADY ARŞDA ARKADAGLY ÝAŞLARYŇ
Halk arasynda «Şu günüň düýnküden tapawutly ýaşalmagyny gazanmakda ösüş bardyr» diýen parasatly jümle bar. Çuňňur manyny özünde jemleýän bu sözler şu günki gün hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň bagtyýar günleriniň hatyrasyna bitirýän beýik işleriniň netijesinde hakykat ýüzünde bütin dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilýär. Şu günümiz düýnküden tapawutly ösüş-özgerişleri bilen geljekki nesillere şan-şöhratymyzy buşlamak üçin taryhyň sahypalaryndan öz...

ÝAŞLAR — WATANYMYZYŇ BEÝIK GELJEGI

ÝAŞLAR — WATANYMYZYŇ BEÝIK GELJEGI
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň juda jaýdar nygtaýşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň egsilmez kuwwaty, röwşen geljegimiziň eýeleri bolan ýaş nesillerimiz hakyndaky alada geljek üçin goýlan iň ygtybarly, oýlanyşykly hem-de asylly maýa goýumdyr. Ýurdumyzyň bagtyýar nesilleriniň dünýä ülňülerine laýyk bilim almagyny, ylym öwrenmegini, hünär edinmegini, asyrlaryň dowamynda ata-babalarymyzyň kämillik mekdebini geçen milli ruhumyza, nusgalyk durmuş...

SANLY ULGAM BILEN ROWAÇLYKLARA TARAP

SANLY ULGAM BILEN ROWAÇLYKLARA TARAP
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli pudaklarynda sanly ulgama geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Ýurdumyzda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň mümkinçilikleriniň giňden peýdalanylmagy sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmek üçin şertleri döredýär. Bu bolsa ykdysady ösüşiň netijeliligini üpjün edýär. «Biziň şu günki ýaşlarymyz ozalky nesillerden düýbünden tapawutlanýar. Watançylygy, ynsanperwerligi, dostlugy we hoşniýetliligi durmuş kadasyna öwren ýaşlarymyz...

MUKADDES TOPRAK

MUKADDES TOPRAK
Adamzat wagtyň akymyny kürekläp, aňly-başly ýaşaýşa gadam goýaly bäri, ähli mukaddeslikleriň, gowulyklaryň öz mukaddes Watanyňdan kemal tapýandygy hakyndaky beýik pelsepäni düýnden şu güne, şu günden hem geljege miras goýdy. Gadymy akyldarlaryň «Başlangyç nokat» diýen düşünjesine hem ruhy nukdaýnazardan çemeleşenimizde, bu ümmülmez dünýäniň ynsan üçin öz dogduk depesinden, Watanyndan gözbaş alýandygyna yşarat bermek isleýän ýaly. Her...

HOWPSUZ ÝOL — ABADAN DURMUŞ

HOWPSUZ ÝOL — ABADAN DURMUŞ
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda gurmagy, döretmegi sogap işleriň naýbaşysy hasaplaýan ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyza, şeýle hem dünýä tejribesine laýyklykda halkymyzyň ýaşaýyş derejesini hasda gowulandyrmakda, ýurdumyzy gülletmekde ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Döwletimiziň çäklerinde täze etraplaryň döredilmegi, obadyr şäherleriň döwrebap keşbe girmegi, şäherara awtomobil ýollarynyň abatlanmagy, täze ýollaryň çekilmegi, bu ugurlarda...

BILIMLI NESIL— KUWWATLY WATAN!

BILIMLI NESIL— KUWWATLY WATAN!
Ýurdumyzda ýaş nesillere berilýän bilimiň hilini gowulandyrmak, ugurlaryny giňeltmek, mazmunyny çuňlaşdyrmak babatda möhüm işler ýerine ýetirilýär. Täze gurulýan orta mekdepleriň maddy-tehniki binýadynyň pugtalandyrylmagy, olarda häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy, okuwçylaryň döwrebap kompýuterlerden peýdalanmagynda şertleriň döredilmegi munuň aýdyň mysaly bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz ylymly-bilimli, giň gözýetimli, ahlak taýdan arassa we ynsanperwer ýaşlary terbiýelemäge ukyply ösen bilim ulgamyny...

KÄMILLIK BILIMDEN BAŞLANÝAR

KÄMILLIK BILIMDEN BAŞLANÝAR
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz şu ýy­lyň 23-nji aw­gus­tyn­da san­ly ara­gat­na­şyk ar­ka­ly ge­çi­ren Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de Bi­lim­ler we ta­lyp ýaş­lar gü­ni my­na­sy­bet­li baý­ram­çylyk da­ba­ra­la­ry­nyň ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­reje­si­ni üp­jün et­me­giň ze­rur­dy­gy­ny nyg­tap, degiş­li ýol­baş­çy­la­ra, bi­lim hem-de ter­bi­ýe­çi­lik iş­le­ri­ni mun­dan beýläk-de...

GARAŞSYZLYK: DURMUŞ — YKDYSADY ÖSÜŞ

GARAŞSYZLYK: DURMUŞ — YKDYSADY ÖSÜŞ
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň özeninde ata-babalarymyzyň parahat durmuşa söýgüsi, adalatlylyk, hoşniýetlilik ýaly ynsanperwerlik ýörelgeleri jemlenýär. Garaşsyzlyk türkmen halkyna erkin ýaşamaga, mukaddes topragyna, maddy we ruhy gymmatlyklaryna eýe bolmaga, halkara giňişliginde özbaşdak döwlet hökmünde çykyş etmäge ägirt uly şertleri döretdi. Ýagty ýol bilen öňe barýan, kalplary buýsançdan doly türkmen halky döwlet Garaşsyzlygynyň baýramyna täze zähmet üstünliklerini we ýeňişlerini sowgat...

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMAGY

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATY — MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMAGY
Oguz han atamyzyň döwründen bäri atly-abraýly, akylly, paýhasly adamlary çagyryp, geňeş etmek ýörgünli. Bu babatda «Oguznamalarda» täsirli maglumatlar getirilýär. Oguz hanyň her bir ähmiýetli meseläni halk bilen, il-gün bilen geňeşip çözendigi hakynda aýdylýar. Seljuk türkmen döwletini esaslandyran Togrul beg hem 1040-njy ýylda Gaznaly döwletini ýeňen ýeri bolan Daňdanakanda türkmen topragynyň çar künjegine habar iberip, täze...

AK ÖÝ

AK ÖÝ
Ak öýüň beý­le­ki jaý­lar­dan ar­tyk­maç­lyk­la­ry­nyň bi­ri — gyş­da ony gu­ran ba­dy­na için­de ot ýa­ky­ber­meli­di­gi. Öýüň şe­ki­li­niň pel­te­li çy­ra çüý­şe­si­ne meňzeş bol­ma­gy oduň tüs­se­si­niň gö­ni ýo­ka­ry gö­te­ril­me­gi­ne şert döred­ýär. Öýüň te­ge­lek şe­kil­li bol­ma­gy amat­ly­lyk­la­ryň ýe­ne bi­ri­dir. Ak öýi gu­ran­la­ryn­da yl­ma esas­la­nyp­dyr­lar....
2014