2019-NJY ÝYLDA TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WE ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEPLERINE OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI:

2019-njy ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň

TERTIBI:

1.UNI­WER­SI­TE­TLER:

MAG­TYM­GU­LY ADYN­DA­KY

TÜRK­MEN DÖWLET UNI­WER­SI­TE­TI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika).

2. Fi­zi­ka we ast­ro­no­mi­ýa (hünärler: fizika; radiofizika we elektronika).   

3. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (hünär: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary).

4. Bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry (hünär: biologiýa).

5. Hi­mi­ýa (hünär: himiýa).

6. Ýe­ri öw­re­niş ylym­la­ry (hünärler: geografiýa; kartografiýa; meteorologiýa; ekologiýa).

7. Psi­ho­lo­gi­ýa ylym­la­ry (hünär: psihologiýa).

8. Ta­ryh we ar­heo­lo­gi­ýa (hünärler: taryh; arheologiýa).

9. Fi­lo­so­fi­ýa we eti­ka (hünär: filosofiýa).

10. Yla­hy­ýet (hünär: ylahyýet).

11. Sy­ýa­sat ylym­la­ry we se­bit öw­re­niş (hünärler: syýasaty öwreniş; gündogary öwreniş).

12. Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty; nemes dili we edebiýaty; fransuz dili we edebiýaty; italýan dili we edebiýaty; arap dili we edebiýaty; türk dili we edebiýaty; pars dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty).

13. Köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri we maglumat-kitaphana işi (hünär: žurnalistika).

14. Hu­kuk işi (hünär: hukuk öwreniş).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika).

2. Fi­zi­ka we ast­ro­no­mi­ýa (hünärler: fizika, radiofizika, elektronika).

3. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (hünär: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary).

4. Bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry (hünär: biologiýa).

5. Hi­mi­ýa (hünär: himiýa).

6. Ýe­ri öw­re­niş ylym­la­ry (hünär: geografiýa).

7. Psi­ho­lo­gi­ýa ylym­la­ry (hünär: psihologiýa).

8. Ta­ryh we ar­heo­lo­gi­ýa (hünär: taryh).

9. Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty).

10. Hu­kuk işi (hünär: hukuk öwreniş).

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şä­ herinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaç­lyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy ge­ çenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 28-i we 30-y günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 26-27-si, 29-y we 30-y günleri

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 31-i — awgust aýynyň 1-i, 4-i we 6-sy günleri

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 2-3-i, 5-i we 6-sy günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 7-8-i, 11-i we 13-i günleri

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 9-10-y, 12-si we 13-i günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

ma­te­ma­ti­ka; ama­ly ma­te­ma­ti­ka we in­for­ma­ti­ka; maglu­mat ul­gam­la­ry we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry hünärleri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

fi­zi­ka; ra­dio­fi­zi­ka we elekt­ro­ni­ka hünärleri — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy; bio­lo­gi­ýa hünäri — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hi­mi­ýa hünäri — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

geog­ra­fi­ýa; eko­lo­gi­ýa hünärleri — geografiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

kar­tog­ra­fi­ýa; me­teo­ro­lo­gi­ýa hünärleri — geografiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

psi­ho­lo­gi­ýa hünäri — biologiýa, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ta­ryh; ar­heo­lo­gi­ýa; gün­do­ga­ry öw­re­niş; sy­ýa­sa­ty öwre­niş;

fi­lo­so­fi­ýa; yla­hy­ýet hünärleri — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;

türk­men di­li we ede­bi­ýa­ty; žur­na­lis­ti­ka hünärleri — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

iň­lis di­li we ede­bi­ýa­ty; fran­suz di­li we ede­bi­ýa­ty; nemes di­li we ede­bi­ýa­ty; pars di­li we ede­bi­ýa­ty; türk di­li we ede­bi­ýa­ty; arap di­li we ede­bi­ýa­ty; hy­taý di­li we edebi­ýa­ty hünärleri — saýlap alan hünär dili boýunça ýa-da iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy; ital­ýan di­li we ede­bi­ýa­ty hünäri — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hu­kuk öw­re­niş hünäri — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil öwredýän derslerden başga, ähli dersler boýun­ça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goý­ berilmeýär. Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— mugallymçylyk mekdebini tamamlan we mugallymçylyk ugrundan 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar (mugallymçylyk hünärlerine);

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler;

— hukuk öwreniş hünärine girýänler üçin hukuk goraýjy edaralarda 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi hem-de şol edaralaryň döwlet we welaýat derejesindäkilerinden hödürnamasy bolanlar.

Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­ti­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Sa­par­my­rat Türk­men­ba­şy şa­ýo­ly, 31,

tel.: 94-69-90, 94-54-29.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy (hünärler: agronom­çylyk; ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; gidromeliorasiýa; ýer gurluşygy we kadastry; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak); miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek; dänäni gaýtadan işlemek; pagtanyň ilkinji işlenilişi; ösümlik ýagyny öndürmek).

2. We­te­ri­na­ri­ýa we zoo­teh­ni­ýa (hünärler: weterinar lukmançylygy; maldarçylyk; atçylyk).

3. Dok­ma we ýe­ňil se­na­ga­tyň teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünärler: mata önümçiligi; tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy; tebigy süýümleri egirmek).

4. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (hünär: oba hojalygynda maglumat ulgamlary).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: oba hojalygynyň ykdysadyýeti; oba hojalygynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit).

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şä­ herinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:                                                  

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki on iki sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan gö­çürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaç­lyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy ge­ çenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. 

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 28-i we 30-y günleri

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 26-27-si, 29-y we 31-i günleri

Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si, 3-i we 4-i günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 3-i, 4-i we 6-sy günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 5-6-sy, 8-i we 9-y günleri

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 9-y we 10-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy ugry (hünärler: agronom­çylyk; ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we seýil bag hojalygy; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy) — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy ugry (hünärler: gidromeliorasiýa; ýer gurluşygy we kadastry; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; melioratiw işleri mehanizmleşdirmek; oba hojalygy (inžener-mugallymlary taýýarlamak) — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy; oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy ugry (hünärler: miwe-gök önümlerini gaýtadan işlemek; et-süýt önümlerini gaýtadan işlemek; dänäni gaýtadan işlemek; pagtanyň ilkinji işlenilişi; ösümlik ýagyny öndürmek) — fizika, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

we­te­ri­na­ri­ýa we zoo­teh­ni­ýa ugry — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

dok­ma we ýe­ňil se­na­ga­tyň teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ugry — fizika, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

in­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy ugry — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ugry — matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri bo­ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär. Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar; — çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 2009-njy (Gö­rog­ly) kö­çe, 143,

tel.: 34-27-46, 34-07-77, 34-25-64

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

MY­RAT GAR­RY­ÝEW ADYN­DA­KY TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ DÖWLET LUK­MAN­ÇY­LYK UNI­WER­SI­TE­TI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Kli­ni­ki luk­man­çy­lyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa; stomatologiýa).

2. Sag­lyk ba­ra­da­ky ylym­lar we öňü­ni alyş luk­man­çy­ly­gy (hünärler: saglygy goraýyş-öňüni alyş işi; sport lukmançylygy).

3. Har­by luk­man­çy­lyk (hünärler: bejeriş-öňüni alyş işi; arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi).

Tölegli esasda okadyljak hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Far­ma­si­ýa (hünär: farmasiýa).

2. Sag­lyk ba­ra­da­ky ylym­lar we öňü­ni alyş luk­man­çyly­gy (hünärler: saglygy dikeldiş we adaty däl lukmançylygy; lukmançylyk-durmuş goragy işi).

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hü­när bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary, harby lukmançylyk ugruna — çagyryş boýunça harby gullugy geçen 24 ýaşy dolýança erkek raýatlary ýa-da Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň ýöriteleşdirilen harby mekdeplerini tamamlan 25 ýaşy dolýança erkek raýatlary, şeýle hem borçnama bo­ýunça harby gullugy geçýän, ofiser harby ady bolmadyk 24 ýaşy dolýança erkek harby gullukçylary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şä­ herinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki on iki sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan gö­çürmesi we onuň asyl nusgasy;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaç­lyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaşgär ýokarda görkezilen resmi iş kagyzlaryndan başga-da:

— ene-atasynyň oglunyň harby gullukçy bolmagyna we ýokary okuw mekdebini tamamlanyndan soň Türkmenistanyň islendik künjeginde harby gullugy geçmekligine razylygy baradaky dil hatyny,

— Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Habar beriş merkezinden berlen güwänamany,

— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby saglyk öýünden berlen ýokary harby okuw mekdeplerine gir­ ýänleriň lukmançylyk güwä geçmesiniň kartasyny tabşyrýar.    

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi harby saglyk öýünde gutarnykly güwä geçmesinden geçmek üçin hemişelik ýaşaýan ýerindäki psihonewrologiýa, narkologiýa, inçekesele garşy we deri-wenerologiýa hassahanalaryndan, şeýle hem maşgala lukmanyndan sagaldyş gözegçiliginde durmaýandygy baradaky kepilnamalar zerur. 

Harby lukmançylyk ugruna okuwa kabul etmekligiň şertleri baradaky goşmaça maglumaty Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň kabul ediş toparyndan alyp bolar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar: 

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy ge­ çenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Kabul ediş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgär barada goşmaça maglumatlary talap edip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 27-si we 29-y günleri

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 26-27-si, 28-i we 29-y günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 30-31-i, awgust aýynyň 2-si, 4-i günleri

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si, 3-i we 4-i günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 5-6-sy, 8-i we 10-y günleri

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 7-8-i, 9-y we 10-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry hünärmenleri taýýarlamagyň ähli hünärleri boýunça biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Harby lukmançylyk ugruna okuwa girmäge isleg bildiren dalaş­ gärler beden taýýarlygy boýunça normatiwleri (möçbernamalary) (100 m ylgamak, göwräňi çekmek, 3 km ylgaw) ýerine ýetirýärler.

Ýaşlaryň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomiki edarasynyň işi bilen tanyşdyrylar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goý­ berilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

lukmançylyk mekdeplerini tamamlan we saglygy goraýyş edaralarynda 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bar bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

My­rat Gar­ry­ýew adyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let luk­man­çy­lyk uni­wer­si­te­ti­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., A.Gow­şu­dow kö­çe­si, 58,

tel.: 92-71-09.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

HAL­KA­RA NE­BIT WE GAZ UNI­WER­SI­TE­TI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Ama­ly geo­lo­gi­ýa, dag iş­le­ri, ne­bit­gaz işi we geo­de­zi­ýa (hünärler: nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we gazyň geologiýasy; ýerüsti dag işleri; gidrogeologiýa we inžener geologiýasy; geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi; peý­daly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary; markşeýderlik işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak; gazylyp alynýan peýdaly magdan känlerini özleşdirmek).

2. Hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünär: nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy).

3. Teh­nos­fe­ra howp­suz­ly­gy we te­bi­gy aba­dan­laş­dy­ryş (hünär: daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak).

4. Teh­ni­ki ul­gam­lar­da do­lan­dy­ryş (hünär: standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak).

5. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş tehni­ka­sy (hünärler: maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary; maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi).

6. Ma­şyn­gur­lu­şyk (hünärler: sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary; nebit, gaz känleriniň maşynlary we enjamlary).

7. Gur­lu­şy­gyň teh­ni­ka­sy we tehno­lo­gi­ýa­la­ry (hünär: nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy). 8. Elekt­ro we ýy­ly­lyk ener­ge­ti­kasy (hünärler: elektrik üpjünçiligi; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy; gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary).

9. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünär: ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda)).

Iňlis dilinde okadyljak bakalawrlaryň taýýarlanylýan ugurlary (bakalawr üçin okuwyň möhleti 5 ýyl; 1 ýyl — dil taýýarlygy, 4 ýyl — hünär taýýarlygy):

1. Ama­ly geo­lo­gi­ýa, dag iş­le­ri, ne­bitgaz işi we geo­de­zi­ýa (taýýarlygyň ugurlary: nebitgaz işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi).

2. Hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy).

3. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş tehni­ka­sy (taýýarlygyň ugry: programma inženerligi).

4. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (taýýarlygyň ugry: logistika (nebitgaz pudagynda).

Iňlis dilinde erkin gepleýän dalaşgärler giriş synaglaryny üstünlikli tabşyranlaryndan soňra taýýarlygyň ne­bit­gaz işi; gazy­lyp alyn­ýan peý­da­ly mag­dan­la­ryň geo­lo­gi­ýa­sy we göz­le­gi; hi­mi­ýa tehno­lo­gi­ýa­sy; prog­ram­ma in­že­ner­li­gi we lo­gis­ti­ka (ne­bit­gaz pu­da­gyn­da) ugurlary boýunça dil öwreniş bölüminde okuw taýýarlygyny geçmezden bakalawrlygyň 1-nji okuw ýylyna başlamak üçin iň­lis dilinden barlag testini tabşyrýarlar.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­ çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 24-i, 26-sy we 28-i günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 27-si we 29-y günleri

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 30-y, awgust aýynyň 1-i we 3-i günleri

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 2-si we 4-i günleri

Mary welaýaty — awgust aýynyň 5-i, 7-si we 9-y günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 8-i we 10-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

ama­ly geo­lo­gi­ýa, dag iş­le­ri, nebit­gaz işi we geo­de­zi­ýa ugry — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ugry — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

teh­nos­fe­ra howp­suz­ly­gy we tebi­gy aba­dan­laş­dy­ryş ugry — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

teh­ni­ki ul­gam­lar­da do­lan­dy­ryş ugry — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

in­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­nika­sy ugry — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

ma­şyn­gur­lu­şyk ugry — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

gur­lu­şy­gyň teh­ni­ka­sy we teh­nolo­gi­ýa­la­ry ugry — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

elekt­ro we ýy­ly­lyk ener­ge­ti­ka­sy ugry — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ugry — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

iňlis dilinde okadyljak bakalawrlaryň taýýarlanylýan ne­bit­gaz işi; ga­zy­lyp alyn­ýan peý­da­ly mag­dan­la­ryň geolo­gi­ýa­sy we göz­le­gi; prog­ram­ma in­že­ner­li­gi we lo­gis­ti­ka (ne­bit­gaz puda­gyn­da) taýýarlygynyň ugurlary — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­sy taýýarlygynyň ugry — iňlis dili, himiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk önümçilik tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Hal­ka­ra ne­bit we gaz uni­wer­si­te­ti­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Ar­ça­bil şa­ýo­ly, 8,

tel.: 39-13-74, 39-13-70.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HAL­KA­RA YN­SAN­PER­WER YLYM­LA­RY WE ÖSÜŞ UNIWER­SI­TE­TI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Hu­kuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy).

2. Sy­ýa­sat ylym­la­ry we se­bit öw­re­niş (taý­ ýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty).

3. So­sio­lo­gi­ýa we so­sial iş (taýýarlygyň ugry: sosiologiýa).

4. Fi­lo­so­fi­ýa we eti­ka (taýýarlygyň ugry: filosofiýa).

5. Köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri we maglumat-kitaphana işi (taýýarlygyň ugry: žurnalistika).

6. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (taýýarlygyň ugurlary: halkara ykdysadyýeti; halkara menejment; halkara maliýe; ätiýaçlandyryş işi; halkara täjirçiligi).

7. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (taýýarlygyň ugurlary: kompýuter tehnologiýasy; kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi; maglumat we kommunikasiýa tehnologiýasy).

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda bakalawrlary taýýarlamagyň maksatnamasy boýunça bir ýyl dil öwreniş bölüminde taýýarlygyny geçeninden soňra, iňlis dilinde alnyp barlar. Iňlis dilinde erkin gepleýän dalaşgärleriň dil öwreniş bölüminde okuw taýýarlygyny geçmezden, bakalawrlygyň 1-nji okuw ýylyna başlamaga mümkinçiligi bardyr.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýada orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik ra­ýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 27-si we 29-y günleri

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 26-27-si, 28-i we 30-y günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 31-i we awgust aýynyň 2-si günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 31-i - awgust aýynyň 1-i, 3-i we 4-i günleri

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 3-i, 5-i we 7-si günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 5-6-sy, 8-i we 9-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

fi­lo­so­fi­ýa; so­sio­lo­gi­ýa; hal­ka­ra je­ma­gat hu­ku­gy; hal­ka­ra hu­su­sy hu­ku­gy; hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry we dün­ýä sy­ýa­sa­ty taýýarlygyň ugurlary — iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

žur­na­lis­ti­ka taýýarlygyň ugry — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hal­ka­ra yk­dy­sa­dy­ýe­ti; hal­ka­ra me­nejment; hal­ka­ra ma­li­ýe; äti­ýaç­lan­dy­ryş işi; hal­ka­ra tä­jir­çi­li­gi; komp­ýu­ter teh­no­lo­gi­ýasy; komp­ýu­ter ul­ga­my­nyň prog­ram­ma üpjün­çi­li­gi; mag­lu­mat we kom­mu­ni­ka­si­ýa tehno­lo­gi­ýa­sy taýýarlygyň ugurlary — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil öwredýän derslerden başga, ähli dersler boýunça giriş synaglary döwlet ýa-da iňlis dilinde dilden geçirilýär. Iňlis dilinde erkin gepleýän dalaşgärler giriş synaglaryny üstünlikli tabşyranlaryndan soňra dil öwreniş bölüminde okuw taýýarlygyny geçmezden bakalawrlygyň 1-nji okuw ýylyna başlamak üçin iňlis dilinden barlag testini tabşyrýarlar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk önümçilik tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­ti­niň

sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 1958-nji (An­da­lyp) kö­çe­, 169,

tel.: 39-85-62, 39-85-25.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ OGUZ HAN ADYN­DA­KY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNI­WER­SI­TE­TI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (taýýarlygyň ugry: amaly matematika we informatika).

2. Bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry (taýýarlygyň ugurlary: öýjük we molekulýar biologiýa; genetika we bioinžiniring).

3. Hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (taýýarlygyň ugurlary: himiki tehnologiýa; himiki inžiniring).

4. Se­na­gat eko­lo­gi­ýa­sy we bio­teh­no­lo­gi­ ýa­sy (taýýarlygyň ugry: biotehnologiýa).

5. Ma­te­rial­la­ryň teh­no­lo­gi­ýa­sy (taýýarlygyň ugry: materiallary öwrenmek we täze materiallaryň tehnologiýasy).

6. Na­no­teh­no­lo­gi­ýa­lar we na­no­ma­te­riallar (taýýarlygyň ugry: nanomateriallar).

7. Ýe­ri öw­re­niş ylym­la­ry (taýýarlygyň ugry: ekologiýa we tebigatdan peýdalanmak).

8. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (taýýarlygyň ugurlary: informatika we hasapla­ýyş tehnikasy; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; sanly ykdysadyýet; sanly infrastruktura we kiberhowpsuzlyk; mobil we tor inžiniring; animasiýa we grafika dizaýny).

9. Ma­şyn­gur­lu­şyk (taýýarlygyň ugurlary: awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak; mehatronika we robot tehnikasy).

10. Teh­ni­ki ul­gam­lar­da do­lan­dy­ryş (taý­ ýarlygyň ugurlary: innowatika; innowasion ykdysadyýet).

11. Elekt­ro­ni­ka, ra­dio­teh­ni­ka we ara­gatna­şyk ul­gam­la­ry (taýýarlygyň ugry: elektronika we nanoelektronika).

12. Fo­to­ni­ka, ab­zal­gur­lu­şyk, op­ti­ki we bio­teh­ni­ki ul­gam­lar we teh­no­lo­gi­ýa­lar (taý­ ýarlygyň ugry: biolukmançylyk elektronikasy).

13. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (taýýarlygyň ugry: işgärleri dolandyryş).

14. Fizika-tehniki ylym­lar we teh­no­lo­gi­ýa­lar (taýýarlygyň ugry: häzirkizaman tehnologiýalaryň fizikasy).

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda 1 ýyl dil öwreniş bölüminde iňlis we ýapon dillerini çuňlaşdyryp öwrenenlerinden soňra, bakalawrlary taýýarlamagyň maksatnamasy boýunça iňlis we ýapon dillerinde alnyp barylýar.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda­ýynda artykmaçlyklardan peýdalanýanlar okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan, şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamalaryň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassykla­ ýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 24-i, 25-i we 26-sy günleri

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 25-i, 26-sy we 27-si günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 26-sy, 27-si we 28-i günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 27-si, 28-i we 29-y günleri

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 28-i, 29-y we 30-y günleri

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 29-y, 30-y we 31-i günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşak­da­ky dersler boýunça geçirilýär:

hi­mi­ki teh­no­lo­gi­ýa; hi­mi­ki in­ži­ni­ring; ma­te­rial­la­ry öw­ren­mek we tä­ze ma­te­rial­laryň teh­no­lo­gi­ýa­sy; na­no­ma­te­rial­lar taýýarlygynyň ugurlary — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

öý­jük we mo­le­kul­ýar bio­lo­gi­ýa; ge­ne­ti­ka we bioin­ži­ni­ring; bio­teh­no­lo­gi­ýa; eko­lo­giýa we te­bi­gat­dan peý­da­lan­mak taýýarlygynyň ugurlary — biologiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

hä­zir­ki­za­man teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň fi­zi­ka­sy; infor­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy; aw­to­matlaş­dyr­mak we do­lan­dyr­mak; me­hat­ro­ni­ka we ro­bot teh­ni­ka­sy; elekt­ro­ni­ka we na­noe­lekt­roni­ka; san­ly yk­dy­sa­dy­ýet; san­ly inf­rast­ruk­tu­ra we ki­ber­howp­suz­lyk taýýarlygynyň ugurlary — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

ama­ly ma­te­ma­ti­ka we in­for­ma­ti­ka; maglu­mat ul­gam­la­ry we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry; mo­bil we tor in­ži­ni­ring; ani­ma­si­ýa we gra­fi­ka dizaý­ny; in­no­wa­ti­ka; in­no­wa­sion yk­dy­sa­dy­ ýet; iş­gär­le­ri do­lan­dy­ryş taýýarlygynyň ugurlary — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

bio­luk­man­çy­lyk elekt­ro­ni­ka­sy taýýarlygynyň ugry — biologiýa, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Ähli dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtynda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

 Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

 — saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

 — çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Oguz han adyn­da­ky Inžener-tehnologiýalar uni­wer­si­te­ti­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Kö­şi kö­çesi, 100,

tel.: 39-16-67.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.INSTITUTLAR:

SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hünär: matematika).

2. Fi­zi­ka we ast­ro­no­mi­ýa (hünär: fizika).

3. Hi­mi­ýa (hünär: himiýa).

4. Bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry (hünär: biologiýa).

5. Ýe­ri öw­re­niş ylym­la­ry (hünär: geografiýa).

6. Ta­ryh we ar­heo­lo­gi­ýa (hünär: taryh).

7. Bi­lim we pe­da­go­gi­ka ylym­la­ry (hünärler: başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologi­ýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe).

8. Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; rus dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hünär: matematika).

2. Fi­zi­ka we ast­ro­no­mi­ýa (hünär: fizika).

3. Hi­mi­ýa (hünär: himiýa).

4. Bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry (hünär: biologiýa).

5. Ýe­ri öw­re­niş ylym­la­ry (hünär: geografiýa).

6. Ta­ryh we ar­heo­lo­gi­ýa (hünär: taryh).

7. Bi­lim we pe­da­go­gi­ka ylym­la­ry (hünärler: başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologi­ ýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe).

8. Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; rus dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Türkmenabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Mary welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 28-i, 30-y günleri

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 26-27-si, 29-y, 31 günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 1-2-3-i, 4-5-i we 6-7-si günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

fi­zi­ka hünäri — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

ma­te­ma­ti­ka hünäri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

hi­mi­ýa hünäri — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

bio­lo­gi­ýa hünäri — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

geog­ra­fi­ýa hünäri — geografiýa, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ta­ryh hünäri — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;

baş­lan­gyç bi­li­miň mu­gal­lym­çy­ly­gy we psi­ho­lo­gi­ýa hünäri — türkmen dili we edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

mek­de­be çen­li bi­lim we ter­bi­ýe hünäri — türkmen dili we edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

türk­men di­li we ede­bi­ýa­ty hünäri — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

rus di­li we ede­bi­ýa­ty hünäri — rus dili we edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

iň­lis di­li we ede­bi­ýa­ty hünäri — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hy­taý di­li we ede­bi­ýa­ty hünäri — hünär dili boýunça ýa-da iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli diller boýunça geçirilýän dil derslerinden başga ähli dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— mugallymçylyk mekdebini tamamlan we mugallymçylyk ugrundan 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Se­ýit­na­zar Seý­di adyn­da­ky Türk­men döw­let mu­gal­lym­çy­lyk ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Türk­me­na­bat ş., Şa­ben­de kö­çe­si, 7,

tel.: 3-25-50, 3-04-18.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: statistika; döwlet we ýerli dolandyryş; makroykdysadyýet; ykdysadyýetde we dolandyryş­ da maglumat ulgamlary; ykdysady kibernetika; elektron işewürliginiň ykdysadyýeti; elektron tä­jirçiligi; ilatyň durmuş üpjünçiligini guramak).

2. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­kasy (hünär: awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň we kompýuter tehnikasynyň programma üpjünçiligi).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: ykdysadyýet we hukuk; maliýe hukugy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; ykdysady howpsuzlyk; maliýe menejmenti; gymmatly kagyzlaryň bazary; baha kesmek işi; pul dolanyşygy we karz; dünýä maliýe bazary; dünýä ykdysadyýeti; menejment; kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; marketing; hili dolandyrmak; harytşynaslyk we harytlaryň ekspertizasy; jemgyýetçilik iýmitini guramak; zähmetiň ykdysadyýeti we bazary).

Tölegli esasda bakalawrlary taýýarlamagyň ugurlary:

1. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (taýýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet; sanly ykdysadyýet; menejment; işewürlik we telekeçilik; täjirçilik).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 24-i, 26-sy we 27-si günleri

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 26-sy we 28-i günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 29-y, 31-i we awgust aýynyň 1-i günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 30-y, 31-i we awgust aýynyň 2-si günleri

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 3-4-i, 6-sy we 8-i günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 5-i, 7-si we 9-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ugry — matematika, Türkmenistanyň taryhy, geografiýa;

aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ul­gam­la­ryň we komp­ýu­ter teh­ni­ka­sy­nyň prog­ram­ma üp­jün­çi­li­gi hünäri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— ykdysady hünärler boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 1972-nji (Ata­türk) kö­çe­, 73,

tel.: 48-62-71, 48-62-76.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (hü­närler: iňlis dili; nemes dili; fransuz dili; rus dili we edebiýaty; ispan dili).

Tölegli esasda okadyljak hünärmenleri taý­ýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (hü­närler: iňlis dili; rus dili we edebiýaty; arap dili; pars dili; türk dili; hytaý dili; ýapon dili; koreý dili; hindi dili; türkmen dili we edebiýaty).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­şik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassykla­ ýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 24-i, 26-sy we 28-i günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 27-si we 29-y günleri

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 30-y, awgust aýynyň 1-i we 3-i günleri

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 2-si we 4-i günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 5-i, 7-si we 9-y günleri

Mary welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 8-i we 9-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär: Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek ugry:

iň­lis di­li; ne­mes di­li; fran­suz di­li; rus di­li we ede­bi­ýa­ty; arap di­li; pars di­li; türk dili; hy­taý di­li hünärleri — saýlap alan hünär dili ýa-da iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

is­pan di­li; ýa­pon di­li; ko­reý di­li; hin­di dili hünärleri — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

türk­men di­li we ede­bi­ýa­ty hünäri — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda dilden geçirilýär.

Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça synag döwlet dilinde geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Döw­let­mäm­met Aza­dy adyn­da­ky Türk­men mil­li dün­ýä dil­le­ri ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Aba An­na­ýew kö­çe­si, 47,

tel.: 34-67-17.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Bi­na­gär­lik (hünärler: binagärlik; şähergurluşyk we ilatly ýerleri meýilleşdirmek; binagärlik gurşawynyň dizaýny);

2. Gur­lu­şy­gyň teh­ni­ka­sy we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünärler: senagat we raýat jaý gurluşygy; ýylylyk, gaz üpjünçiligi we howa çalşygy; suw üpjünçiligi, ulanylan suwlary akdyryş we suw gorlaryny goramak; awtomobil ýollarynyň we uçuş meýdançalarynyň gurluşygy; gurluşyk materiallaryny, önümlerini we konstruksiýalaryny öndürmek; köprüler we ulag tonnelleri; şäher gurluşygy; amaly geodeziýa; gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy (gurluşyk pudagynda));

3. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (hünärler: maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary; maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi; maglumat-ölçeýiş tehnikasy we tehnologiýasy);

4. Elekt­ro­ni­ka, ra­dio­teh­ni­ka we ara­gat­na­şyk ul­gam­la­ry (hünärler: senagat elektronikasy; mikroelektronika we ýarym geçiriji abzallar);

5. Elekt­ro we ýy­ly­lyk ener­ge­ti­ka­sy (hünärler: elektrik üpjünçiligi; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy);

6. Ma­şyn­gur­lu­şyk (hünärler: önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy; gö­teriji-äkidiji, gurluşyk, ýol maşynlary we enjamlary; himiýa önümçiliginiň we gurluşyk materiallary kärhanalarynyň maşynlary we apparatlary);

7. Hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünärler: organiki däl maddalaryň himiki tehnologiýasy; eremesi kyn metal däl we silikat materiallarynyň himiki tehnologiýasy; aýnanyň we sitallaryň himiki tehnologiýasy);

8. Ma­te­rial­la­ryň teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünär: metallary basyş bilen işläp taýýarlamak).

9. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: ykdysadyýet we dolandyryş (gurluşyk pudagynda); kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy (durmuş, ýaşaýyş-jemagat we şäher hojalygy kärhanalarynda); logistika (gurluşyk pudagynda).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­şik esasynda kabul edilýär.

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda­ýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşikleriniň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 24-25-i, 27-si we 29-y günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 26-sy, 28-i we 30-y günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 2-si we 4-i günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 3-i we 5-i günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 8-i we 9-y günleri

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we 9-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

bi­na­gär­lik ugry boýunça — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

gur­lu­şy­gyň teh­ni­ka­sy we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ugry boýunça — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

in­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy ugry boýunça — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

elekt­ro­ni­ka, ra­dio­teh­ni­ka we ara­gat­na­şyk ul­gam­la­ry ugry boýunça — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

elekt­ro we ýy­ly­lyk ener­ge­ti­ka­sy ugry bo­ýunça — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

ma­şyn­gur­lu­şyk ugry boýunça — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ugry boýunça — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

ma­te­rial­la­ryň teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ugry bo­ýunça — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ugry boýunça — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk önümçilik tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Ba­ba An­nanow kö­çesi, 136,

tel.: 28-18-86, 28-18-04.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Sy­ýa­sat ylym­la­ry we se­bit öw­re­niş (hü­när: halkara gatnaşyklary we diplomatiýa).

2. Hu­kuk işi (hünär: halkara hukugy).

3. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünär: halkara ykdysady gatnaşyklary).

4. Köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri we maglumat-kitaphana işi (hünär: halkara žurnalistikasy).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­şik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çek­ ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 24-i, 27-si we 30-y günleri

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 24-i, 27-si we 30-y günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 28-i, we 31-i günleri

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 28-i, we 31-i günleri

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 26-sy, 29-y, awgust aýynyň 1-i günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 26-sy, 29-y, awgust aýynyň 1-i günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry we dip­lo­ma­ti­ýa, hal­ka­ra hu­ku­gy hünärleri — Türkmenistanyň taryhy, iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty;

hal­ka­ra yk­dy­sa­dy gat­na­şyk­la­ry hünäri — matematika, iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy;

hal­ka­ra žur­na­lis­ti­ka­sy hünäri — türkmen dili we edebiýaty, iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil öwredýän derslerden başga, ähli dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistrli­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Gal­ky­nyş kö­çe­si, 25,

tel.: 22-68-50.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ TE­LE­KOM­MU­NI­KA­SI­ÝA­LAR WE IN­FOR­MA­TI­KA INS­TI­TU­TY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

Hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hü­närleri):

1. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (hünärler: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; programma inženerligi; kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi; hasaplaýyş torlarynyň programma üpjünçiligi).

2. Mag­lu­mat howp­suz­ly­gy (hünärler: maglumat howpsuzlygy; telekommunikasiýa ulgamlarynyň maglumat howpsuzlygy).

3. Elekt­ro­ni­ka, ra­dio­teh­ni­ka we ara­gat­na­şyk ul­gam­la­ry (hünärler: aragatnaşyk torlary we kommutasiýa ulgamlary; köpkanally telekommunikasiýa ulgamlary; radioaragatnaşyk, radioýaýlym we telewideniýe; hereketli obýektler bilen aragatnaşyk serişdeleri; radioelektron ulgamlary we toplumlary; infokommunikasiýa tehnologiýalary; senagat elektronikasy; elektron howpsuzlyk ulgamlary).

4. Ma­şyn­gur­lu­şyk (hünär: önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyryly­şy).

5. Ýe­rüs­ti ula­gyň teh­ni­ka­sy we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünär: demir ýol ulagynda awtomatika, telemehanika we aragatnaşyk).

6. Teh­ni­ki ul­gam­lar­da do­lan­dy­ryş (hünär: awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş).

7. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; logistika; biznes-informatika).

Bakalawrlary taýýarlamagyň ugry:

1. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (taýýarlygyň ugry: amaly informatika).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­şik esasynda kabul edilýär.

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumy bilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab­şyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 24-25-i, 28-i we 30-y günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 26-27-si, 29-y we 31-i günleri

Mary welaýaty — awgust aýynyň 1-2-si, 4-i we 6-sy günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 3-i, 5-i we 7-si günleri

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 8-9-y, 11-i we 13-i günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 10-y, 12-si we 14-i günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli ugurlar boýunça matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Oguz­han kö­çe­si, 13,

 tel.: 49-35-86, 49-44-21.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: maliýe; pul dolanyşygy we karz; salgytlar we salgyt salmak; bank işi we maliýe; ätiýaçlandyryş işi; birža işi; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; maliýe gözegçiligi; ykdysady informatika; maliýe menejmenti). Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­şik esasynda kabul edilýär.

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar. Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çek­ ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 27-si we 28-i günleri

Balkan welaýaty — iýul aýynyň 26-sy, 27-si we 28-i günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 29-30-y, awgust aýynyň 1-i we 2-si günleri

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 1-i we 2-si günleri

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 3-4-i, 7-si we 8-i günleri

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 5-6-sy, 7-si we 9-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça matematika, Türkmenistanyň taryhy, geografiýa derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— maliýe hünärleri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­men döw­let ma­li­ýe ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., (1987) Türk­me­nista­nyň Gah­ry­ma­ny Ata­my­rat Ny­ýa­zow şa­ýo­ly, 112,

tel.: 49-61-99, 49-64-47.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­MEN DÖWLET BE­DEN­TER­BI­ÝE WE SPORT INS­TI­TU­TY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Be­den­ter­bi­ýe we sport (hünärler: sport; bedenterbiýe).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Be­den­ter­bi­ýe we sport (hünärler: sport; bedenterbiýe; sport žurnalistikasy; sagaldyş işi; sport tehnologiýalarynyň tehniki üpjünçiligi).

2. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: sport desgalaryny dolandyrmak, sporty maliýeleşdirmek).

3. Psi­ho­lo­gi­ýa ylym­la­ry (hünär: psihologi­ ýa (sport psihologiýasy))

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­şik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— türgeniň kämillik kitapçasy (sport, bedenterbiýe, sport žurnalistikasy, sagaldyş işi, psihologiýa (sport psihologiýasy) hünärleri boýunça I derejeden pes bolmadyk), sport mekdebinden hödürnama we häsiýetnama (sport ugruna okuwa girýänler üçin); — giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatna­ şan, Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, Türkmenistanyň çempionlary we halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tab­şyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çek­ ýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 24-25-i, 27-si we 29-y günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 26-sy, 28-i, 30-y günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 2-si we 4-i günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 3-i we 5-i günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 8-i we 9-y günleri

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 7-si, 8-i we 9-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

sport; be­den­ter­bi­ýe; sa­gal­dyş işi hünärleri — sportuň saýlanan görnüşi (okuwa girýänler institutda alnyp barylýan sportuň 46 görnüşiniň birinden tassyklanylan möçbernamany ýerine ýetirmeli), biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

sport žur­na­lis­ti­ka­sy hünäri — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;

sport des­ga­la­ry­ny do­lan­dyr­mak; spor­ty ma­li­ýe­leş­dir­mek; sport teh­no­lo­gi­ýa­la­rynyň teh­ni­ki üp­jün­çi­li­gi hünärleri — matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

psi­ho­lo­gi­ýa (sport psi­ho­lo­gi­ýa­sy) hünäri — biologiýa, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— orta sport mekdeplerini tamamlan ýokary derejeli türgenler;

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— 2015 — 2019-njy ýyllarda geçirilen halkara ýaryşlaryň ýeňijileri;

— 2015 — 2019-njy ýyllarda sportuň görnüş­leri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalary;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­men döw­let be­den­ter­bi­ýe we sport ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Sa­par­my­rat Türk­men­ba­şy şa­ýo­ly, 40,

tel.: 22-65-37, 22-68-61.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­MEN OBA HO­JA­LYK INS­TI­TU­TY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy (hünärler: agronomçylyk; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; agroekologiýa; gidromelioratiw ulgamlarynyň ulanylyşy; tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; ýer gurluşygy we kadastry; ýyladyşhana hojalygy).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy (hünärler: agrohimiýa we topragy öwreniş; gidromeliorasiýa; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek).

2. We­te­ri­na­ri­ýa we zoo­teh­ni­ýa (hü­när: weterinar lukmançylygy).

3. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: oba hojalygynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; oba hojalygynyň ykdysadyýeti).

4. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş tehni­ka­sy (hünär: oba hojalygynda maglumat ulgamlary).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlarynyň merkezlerinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 möçberde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­ çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­ dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Daşoguz şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Mary welaýaty — iýul aýynyň 24-25-i, 28-i we 30-y günleri

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 26-27i, 29-y, 31-i günleri

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 1-2-3-i, 4-5-i we 6-sy günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

Oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy (agronomçylyk; agroekologiýa; agrohimiýa we topragy öwreniş; oba hojalyk ekinleriniň seçgisi we tohumçylygy; ýyladyşhana hojalygy), we­te­ri­na­ri­ýa we zoo­teh­ni­ýa ugurlary — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

Oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy (gidromeliorasiýa; gidromelioratiw ulgamlarynyň ulanylyşy; oba hojalygyny mehanizmleşdirmek; tehniki hyzmatyň guralyşy we tehnologiýasy; ýer gurluşygy we kadastry), in­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy ugurlary — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ugry — matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­ çenler;

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar.

Türk­men oba ho­ja­lyk ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Da­şo­guz ş., Ruh­na­ma kö­çe­si, 94,

 tel.: 9-33-92, 9-40-68, 9-38-65.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Elekt­ro we ýy­ly­lyk ener­ge­ti­ka­sy (hünärler: elektroenergetiki ulgamlar we torlar; ýylylyk elektrik stansiýalary; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy; elektroenergetiki ulgamlaryň rele goragy we awtomatikasy; elektrik üpjünçiligi; gazturbina desgalary we dwigatelleri; adaty däl we gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri; elektrik we ýylylyk energiýasyny öndürmegiň tehnologiýasy; ýylylyk elektrik stansiýalarynda suwuň we ýangyjyň tehnologiýasy).

2. Ma­şyn­gur­lu­şyk (hünärler: metallary işläp bejermegiň tehnologiýasy we maşynlary; elektrik we elektromehaniki enjamlaryň tehniki ulanylyşy, hyzmat edilişi we abatlanylyşy; tehnologiki maşynlar we enjamlar).

3. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hü­närler: energetika pudagynyň ykdysady­ ýeti we dolandyrylyşy; energetika pudagynda buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit).

4. Elekt­ro­ni­ka, ra­dio­teh­ni­ka we ara­gat­na­şyk ul­gam­la­ry (hünärler: senagat elektronikasy; mikroelektronika we ýarymgeçirijili enjamlar).

5. Mag­lu­mat howp­suz­ly­gy (hünär: awtomatlaşdyrylan ulgamlaryň maglumat howpsuzlygynyň toplumlaýyn üpjünçiligi).

6. Teh­ni­ki ul­gam­lar­da do­lan­dy­ryş (hünär: awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geç­ medik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 möçberde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­ dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Mary şäheri) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 24-i, 26-sy we 28-i günleri

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 27-si we 29-y günleri

Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, iýul aýynyň 31-i — awgust aýynyň 1-i we 3-4-i günleri Balkan welaýaty — iýul aýynyň 30-y, awgust aýynyň 2-si we 5-i günleri

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 3-4-i, 6-sy we 8-i günleri

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 5-i, 7-si we 9-y günleri.

Gi­riş sy­nag­la­ry hünärmenleri taý­ýarlamagyň ähli ugurlary boýunça fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri bo­ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk önümçilik tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­ çenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Ma­ry ş., Baý­ram han kö­çe­si, 62,

tel.: 5-75-02, 5-75-03.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Sah­na sun­ga­ty we ede­bi­ýat dö­re­di­ji­li­gi (hünärler: aktýorçylyk sungaty; yşyk bilen bezemek; drama režissurasy; telewideniýe režissurasy; dramaturgiýa; medeni-köpçülik çärelerini guramak we goý­mak; folklor toparyny guramak we dolandyrmak; milli tans toparyny guramak we dolandyrmak; höwesjeň aýdym-saz toparyny guramak we dolandyrmak).

2. Ki­no sun­ga­ty (hünärler: ses režissurasy; telekinooperatorçylyk; teleradiogepleşikleri guramak we alyp barmak).

3. Köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri we mag­lu­mat-ki­tap­ha­na işi (hünärler: kitaphana işini guramak; ylmyň we tehnikanyň maglumat üpjünçiligi).

4. Ta­ryh we ar­heo­lo­gi­ýa (hünärler: arheologiýa; iş dolandyryş we arhiw işi).

5. Me­de­ni­ýe­ti öw­re­niş we dur­muş-me­de­ni tas­la­ma­lar (hünärler: medeniýeti öwreniş; muzeologiýa, medeni we tebigy miras ýadygärliklerini goramak; sirk sungaty).

6. Sun­ga­tyň şe­kil­len­di­riş we ama­ly gör­nüş­le­ri (hünär: taryhy-etnografiki gymmatlyklary rejelemek).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Sah­na sun­ga­ty we ede­bi­ýat dö­re­di­ji­li­gi (hünärler: yşyk bilen bezemek; telewideniýe režissurasy; medeni-köpçülik çärelerini guramak we goýmak; höwesjeň aýdym-saz toparyny guramak we dolandyrmak).

2. Ki­no sun­ga­ty (hünärler: ses režissurasy; teleradiogepleşikleri guramak we alyp barmak; telekinooperatorçylyk).

3. Köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri we mag­lu­mat-ki­tap­ha­na işi (hünärler: kitaphana işini guramak; ylmyň we tehnikanyň maglumat üpjünçiligi).

4. Ta­ryh we ar­heo­lo­gi­ýa (hünärler: arheologiýa; iş dolandyryş we arhiw işi).

5. Me­de­ni­ýe­ti öw­re­niş we dur­muş-me­de­ni tasla­ma­lar (hünärler: medeniýeti öwreniş; muzeologiýa, medeni we tebigy miras ýadygärliklerini goramak).

6. Sun­ga­tyň şe­kil­len­di­riş we ama­ly gör­nüş­le­ri (hünär: taryhy-etnografiki gymmatlyklary rejelemek).

7. Ser­wis we sy­ýa­hat­çy­lyk (hünärler: myhmanhana işewürligi; syýahatçylyk işewürligi).

8. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünär: ykdysadyýet we dolandyryş (medeniýet ulgamynda)).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hü­när bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilim hakyndaky wagtlaýyn şahadatnamanyň nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bö­lümden) häsiýetnama;

— 3x4 möçberde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda­ýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýun­ça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň 24-nji iýulyndan 3-nji awgusty aralygynda institutda (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

akt­ýor­çy­lyk sun­ga­ty; sirk sun­ga­ty; dra­ma re­žis­su­ra­sy; dra­ma­tur­gi­ýa hünärleri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (sahnada hereket üsti bilen işlemek we öz pikiriňi ýazuw üsti bilen beýan etmek), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

te­le­ra­dio­gep­le­şik­le­ri gu­ra­mak we alyp barmak; te­le­wi­de­ni­ýe re­žis­su­ra­sy; te­le­ki­noo­pe­rator­çy­lyk hünärleri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (ýatdan, görkezmek arkaly), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

me­de­ni-köp­çü­lik çä­re­le­ri­ni gu­ra­mak we goý­mak; folk­lor to­pa­ry­ny gu­ra­mak we do­lan­dyrmak; mil­li tans to­pa­ry­ny gu­ra­mak we do­lan­dyrmak; hö­wes­jeň aý­dym-saz to­pa­ry­ny gu­ra­mak we do­lan­dyr­mak hünärleri — saýlanan hünär bo­ýunça ukybyny barlamak, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ses re­žis­su­ra­sy hünäri — saýlanan hünär boýun­ça ukybyny barlamak (akustika, saz ugrundan ukyby), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

yşyk bi­len be­ze­mek hünäri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak (fizikanyň we optikanyň kanuny, teatr we kino boýunça umumy düşünje), türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

me­de­ni­ýe­ti öw­re­niş, ta­ry­hy-et­nog­ra­fi­ki gymmat­lyk­la­ry re­je­le­mek; ar­heo­lo­gi­ýa; ki­tap­ha­na işi­ni gu­ra­mak; mu­zeo­lo­gi­ýa, me­de­ni we te­bi­gy mi­ras ýa­dy­gär­lik­le­ri­ni go­ra­mak; iş do­lan­dy­ryş we ar­hiw işi; yl­myň we teh­ni­ka­nyň mag­lu­mat üpjün­çi­li­gi; myh­man­ha­na işe­wür­li­gi; sy­ýa­hat­çy­lyk işe­wür­li­gi; yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (me­deni­ýet ul­ga­myn­da) hünärleri — jemgyýeti öwreniş; türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­men döw­let me­de­ni­ýet ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 10 ýyl Aba­dan­çy­lyk kö­çe­si, 114,

tel.: 48-28-60.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MA­ÝA KU­LY­ÝE­WA ADYN­DA­KY TÜRK­MEN MILLI KON­SER­WA­TO­RI­ÝA­SY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Aý­dym-saz sun­ga­ty (hünärler: türkmen sazy; halk saz gurallary; fortepiano; kirişli saz gurallary; üflenip we kakylyp çalynýan saz gurallary; aýdym sungaty; bagşy; opera sungaty; hor dirižýorlygy; orkestr dirižýorlygy; sazşynaslyk; kompozisiýa; türkmen sazynyň taryhy we nazaryýeti boýunça sazşynaslyk; saz mugallymçylygy).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Aý­dym-saz sun­ga­ty (hünär: estrada sungaty). Konserwatoriýa Türkmenistanyň orta hünär saz bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Estrada sungaty hünäri boýunça saz bilimi çagalar sazçylyk mekdebiniň möçberinden pes bolmadyklar kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusga boýunça rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— orta (orta hünär) bilim barada resminamasynyň asyl nusgasy,

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilimi hakyndaky wagtlaýyn şahadatnamanyň nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bö­lümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagda­ýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýun­ça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwä­ hatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň 24-nji iýulyndan 3-nji awgusty aralygynda Türkmen milli konserwatoriýasynda (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

türk­men sa­zy; halk saz gu­ral­la­ry; for­te­pia­no; ki­riş­li saz gu­ral­la­ry; üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ ýan saz gu­ral­la­ry hünärleri — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

aý­dym sun­ga­ty; ope­ra sun­ga­ty; bag­şy; saz mu­gal­lym­çy­ly­gy hünärleri — hünäri boýunça (ýerine ýetirmek), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

hor di­riž­ýor­ly­gy; or­kestr di­riž­ýor­ly­gy hünärleri — hünäri boýunça we fortepiano (ýerine ýetirmek), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

kom­po­zi­si­ýa hünäri — döreden eserleri we fortepiano (ýerine ýetirmek), solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

saz­şy­nas­lyk; türk­men sa­zy­nyň ta­ry­hy we naza­ry­ýe­ti bo­ýun­ça saz­şy­nas­lyk hünärleri — solfejio we garmoniýa (ýazmaça we dilden), saz guraly (ýerine ýetirmek) we saz edebiýaty (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden);

est­ra­da sun­ga­ty hünäri — hünäri boýunça we ýörite saz guraly (ýerine ýetirmek), solfejio we saz nazaryýeti (ýazmaça we dilden), Türkmenistanyň taryhy (ýazmaça we dilden).

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň, ýörite orta sazçylyk okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 1984-nji (Puş­kin) kö­çe, 22,

 tel.: 92-28-56.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Sun­ga­tyň şe­kil­len­di­riş we ama­ly gör­nüş­le­ri (hünärler: monumental nakgaşçylygy; stanok nakgaş­ çylygy; teatr-dekorasion nakgaşçylygy; stanok grafikasy; kitap grafikasy; heýkeltaraşlyk; dizaýn; keramika sungaty; zergärçilik sungaty; halyçylyk sungaty).

2. Bi­na­gär­lik (hünärler: binagärlik gurşawynyň dizaýny; binagärlik ýadygärlikleriniň rejelenilişi).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1. Sun­ga­tyň şe­kil­len­di­riş we ama­ly gör­nüş­le­ri (hünär: şekillendiriş sungatynyň taryhy we teoriýasy).

Akademiýa Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Döredijilik ugurlary boýunça okuwa girýän dalaş­ gärler kabul ediş toparyna özbaşdak ýerine ýetiren işlerini (galamda çekilen suratlar, nakgaşçylyk eserleri, heýkel we keramika işleri we ş.m.) tabşyrýarlar.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusga boýunça rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy), Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky ýörite we orta sazçylyk, çeperçilik we sungat okuw mekdeplerini tamamlap, iki ýyllyk iş tejribeligini geçýän ýaşlar üçin orta hünär bilim hakyndaky wagtlaýyn şahadatnamanyň nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bö­lümden) häsiýetnama;

— 3x4 ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsle­şiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tykmaç hu­kuk­dan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň 24-nji iýulyndan 3-nji awgusty aralygynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

Mo­nu­men­tal nak­gaş­çy­ly­gy; sta­nok nak­gaş­çy­ly­gy; teatr-de­ko­ra­sion nak­gaş­çy­ly­gy; sta­nok gra­fi­ka­sy; ki­tap gra­fi­ka­sy hünärleri — galamda adamyň göwresiniň şekilini we reňkde adamyň portretini çekmek; berlen temadan taslama ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;

Heý­kel­ta­raş­lyk hünäri — galamda adamyň göwresiniň şekilini çekmek we gipsden ýasalan adamyň palçykdan portretini ýasamak; berlen temadan heýkeltaraşlyk taslamasyny ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;

Di­zaýn hünäri — galamda gipsden ýasalan adamyň portretini we reňkde natýurmort çekmek; berlen temadan dizaýn taslamasyny ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;

Ke­ra­mi­ka sun­ga­ty; zer­gär­çi­lik sun­ga­ty; ha­ly­çy­lyk sun­ga­ty hünärleri — galamda gipsden ýasalan adamyň portretini we reňkde natýurmort çekmek; hünär aýratynlygyna laýyklykda, berlen temadan taslama ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy;

Şe­kil­len­di­riş sun­ga­tyň ta­ry­hy we teo­ri­ýa­sy hünäri — galamda natýurmort çekmek; berlen temadan taslama ýerine ýetirmek; Türkmenistanyň taryhy.

Bi­na­gär­lik gur­şa­wy­nyň di­zaý­ny; bi­na­gär­lik ýa­dy­gär­lik­le­ri­niň re­je­le­ni­li­şi hünärleri — galamda gipsden ýasalan adamyň göwresiniň şekilini we reňkde natýurmort çekmek; berlen çyzgynyň aksonometriýasyny düzmek; Türkmenistanyň taryhy;

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň we çeperçilik mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Türkmenistanyň taryhy boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga ka­bul edil­mek üçin ar­tykmaç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribeleri bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 2022-nji (A.No­wa­ýy) kö­çe, 90,

tel.: 92-56-41, 92-31-19, 92-25-08.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ IN­ŽE­NER-TEH­NI­KI WE ULAG KOM­MU­NI­KA­SI­ÝA­LA­RY INS­TI­TU­TY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Gur­lu­şy­gyň teh­ni­ka­sy we teh­no­lo­gi­ýala­ry (hünärler: gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy; awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy; ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary; demir ýollarynyň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy).

2. Bi­na­gär­lik (hünär: ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy).

3. Ma­şyn­gur­lu­şyk (hünärler: göteriji-äkidiji, ýöriteleşdirilen maşynlar we enjamlar; önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy).

4. Elekt­ro we ýy­ly­lyk ener­ge­ti­ka­sy (hünär: elektrik üpjünçiligi).

5. Teh­nos­fe­ra howp­suz­ly­gy we te­bi­gy abadan­laş­dy­ryş (hünär: tehnosfera howpsuzlygy).

6. In­for­ma­ti­ka we ha­sap­la­ýyş teh­ni­ka­sy (hünärler: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary; inžener ulgamlary we torlary).

7. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünär: logistika).

Tölegli esasda okadyljak hünärmenleriň taýýarlanylýan ugurlary (hünärleri):

1. Yk­dy­sa­dy­ýet we dolan­dy­ryş (hünärler: ykdysadyýet we dolandyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit).

2. Ýerüs­ti ula­gyň teh­ni­ka­sy we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünärler: awtomobiller we awtomobil hojalygy; awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak; lokomotiwler; wagonlar; demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak).

3. Ae­ro­na­wi­ga­si­ýa we awia­sion hem-de ra­ke­ta-kos­mi­ki teh­ni­ka­la­ry­ny ulan­mak (hü-­ närler: howa hereketiniň dolandyrylyşy; uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy; howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak; howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak).

4. Gä­mi gur­lu­şy­gy­nyň we suw ula­gy­nyň teh­ni­ka­sy we teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (hünärler: gämi sürmeklik; gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy; gämi gurluşygy).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

—giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatna­şan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildir­ýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin artyk­maç hu­kuk­dan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek institutda (Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesiniň 51-nji jaýynda) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 24-i, 26-sy we 28-i günleri

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 27-si we 29-y günleri

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 29-30-y we awgust aýynyň 1-i, 3-i günleri

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 31-i, awgust aýynyň 2-si we 4-i günleri

Mary welaýaty — awgust aýynyň 4-5-i, 7-si we 8-i günleri

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 6-sy, 8-i we 9-y günleri

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärlerde matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy dersleri boýunça geçirilýär:

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk önümçilik tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­me­nis­ta­nyň In­že­ner-teh­ni­ki we ulag kom­mu­ni­ka­si­ýa­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Büz­me­ýin et­ra­by­nyň Se­na­gat kö­çe­si­, 51,

tel.: 33-52-33, 39-26-47, 39-26-48.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3.MAGISTRATURALAR:

HAL­KA­RA YN­SAN­PER­WER YLYM­LA­RY WE ÖSÜŞ UNI­WER­SI­TE­TI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin magistratura taýýarlygyň «Bilimi dolandyrmak» we

«Biznes-dolandyryş» ugurlary boýunça magistrlige kabul edýändigini yglan edýär:

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda we iňlis dilinde alnyp barlar.

Magistratura söhbetdeşligiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edil­ ýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde (Aş­ gabat şäheri) 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işleýän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— magistratura okuwyna girmeginiň maksadynyň beýany «Statement of Purpose» (beýan iňlis dilinde ýazylmaly we 500 sözden köp bolmaly däl).

Bulardan başga-da, dalaşgärler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwä­ hatyny.

Dalaşgär magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Söh­bet­deş­lik we oku­wa ka­bul edil­mek Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde (Aşgabat şäheri) awgust aýynyň 8 — 9-y aralygynda iňlis dilinde geçirilýär. Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaça mümkinçilik berilmeýär.

Söhbetdeşligiň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan magist­ra­tu­ra ka­bul edil­mek üçin ar­tykmaç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk önümçilik tejribesi bolanlar; — çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

— Magistratura girmeginiň maksadynyň beýanyndan ýokary baha alanlar.

Hal­ka­ra yn­san­per­wer ylym­la­ry we ösüş uni­wer­si­te­ti­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 1958-nji (An­da­lyp) kö­çe­, 169,

 tel.: 39-85-62, 39-85-25.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­MEN DÖWLET YK­DY­SA­DY­ÝET WE DO­LAN­DY­RYŞ INS­TI­TU­TY

2019/2020-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda magistratura kabul edýändigini yglan edýär:

1. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (taý­ýarlygyň ugurlary: ykdysadyýet; menejment).

Magistratura ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolanlar söhbetdeşligiň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (da­ şary ýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistanda ykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga-da, dalaşgärler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär magistratura kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Institutyň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýynda dalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Söh­bet­deş­lik we oku­wa ka­bul edilmek institutda (Aşgabat şäheri) 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 10 — 11-ine geçiril­ýär.

Söhbetdeşlikler aşakdaky dersler bo­ýunça geçirilýär:

— ykdysadyýet taýýarlygynyň ugry bo­ýunça — ykdysady nazaryýet, Türkmenistanyň ykdysadyýeti;

— menejment taýýarlygynyň ugry bo­ýunça — ykdysady nazaryýet, menejment.

Dersler boýunça söhbetdeşlik Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda döwlet dilinde geçirilýär.

Bellenilen wagtda söhbetdeşlige esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça söhbetdeşlikden geçip bilmedikler soňky söhbetdeşlige goýberilmeýär. Söhbetdeşligiň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ma­gist­ra­tu­ra ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­ çenler.

Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 1972-nji (Ata­türk) kö­çe­, 73,

tel.: 48-62-71, 48-62-76.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4.ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEPLER:

DA­ŞOGU­ZYŇ BE­KI SEÝTÄ­KOW ADYN­DA­KY MU­GALLYM­ÇY­LYK MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Baş­lan­gyç synp­lar­da okat­mak.

2. Mek­de­be çen­li bi­lim we ter­bi­ýe.

Mugallymçylyk mekdebine Da­şoguz welaýatynda hemişelik ýaşa­ýan umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýun­ça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Daşoguz şäherinde 2019-njy ýylyň 8— 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar. Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýç­lerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalan­ ýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa kabul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24 — 25-i, 27 — 28-i we 30 — 31-i günlerinde B.Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebinde (Daşoguz ş.) geçirilýär.

Giriş synaglary ähli hünärler bo­ýunça matematika, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri bo­ýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Da­şo­gu­zyň Be­ki Seý­tä­kow adyn­da­ky mu­gal­lym­çy­lyk mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Da­şo­guz ş., Alp Ars­lan kö­çe­si, 20,

 tel.: 9-39-09.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BAL­KAN LUK­MAN­ÇY­LYK OR­TA OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Be­je­riş işi.

2. Şe­pa­gat­çy­lyk işi.

3. Sag­ly­gy go­ra­ýyş-öňü­ni alyş işi

Tölegli esasda:

1. Be­je­riş işi.

2. Şe­pa­gat­çy­lyk işi.

Lukmançylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýa­şy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Balkanabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sana­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsi­ýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýun­ça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar. Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy ge­çenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peý­dalanýandygyny tassyklaýan beý­ leki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaş­gär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24 — 25-i, 27 — 28-i we 30-y günlerinde Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebinde (Balkanabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Dalaşgärleriň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomiki muzeý bilen tanyşdyrylar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýun­ça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri bo­ýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Bal­kan luk­man­çy­lyk or­ta okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy:Bal­ka­na­bat ş., 147-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 3,

tel.: 6-45-34, 6-45-79.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NA­BAT LUK­MAN­ÇY­LYK OR­TA OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Be­je­riş işi.

2. Sag­ly­gy go­ra­ýyş-öňü­ni alyş işi.

3. Şe­pa­gat­çy­lyk işi.

Tölegli esasda:

Lukmançylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Türkmenabat şä­herinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­ çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar. Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýa­şaýan ýeri boýunça harby wekillikden gü­wähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24 — 25-i, 27 — 28-i we 30-y günlerinde Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebinde (Türkmenabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Dalaşgärleriň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomiki muzeý bilen tanyşdyrylar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri bo­ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­lyga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hukuk­dan aşakda görkezilenler peýdalan­ýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­çenler.

Türk­me­na­bat luk­man­çy­lyk or­ta okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Türk­me­na­bat ş., Ata­my­rat Ny­ýa­zow kö­çe­si, 207

tel.: 6-57-74, 6-83-95.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­MEN DÖWLET ME­DE­NI­ÝET WE SUN­GAT MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Me­de­ni-köp­çü­lik çä­re­le­ri­ni gu­ra­mak.

2. Hö­wes­jeň halk saz gu­ral­la­ry or­kest­ri­ni gu­ra­mak.

3. Ça­ga­lar okaý­şy­ny gu­ra­mak.

4. Akt­ýor­çy­lyk sun­ga­ty.

5. Ki­tap­ha­na­çy­lyk işi.

6. Ses we yşyk bi­len be­ze­mek.

7. Iş ka­gyz­la­ry­nyň do­la­ny­şy­gy­ny gu­ra­mak we ar­hiw işi.

8. Mu­zeý işi we ýa­dy­gär­lik­le­ri go­ra­mak.

9. Me­de­ni­ýet öý­le­rin­de re­žiss­ýor­lyk.

Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.  

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa kabul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

çagalar okaýşyny guramak; kitaphanaçylyk işi; iş kagyzlarynyň dolanyşygyny guramak we arhiw işi; muzeý işi we ýadygärlikleri goramak hünärleri — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, saýlanan hünäriň soraglary boýunça söhbetdeşlik;

medeniýet öýlerinde režissýorlyk; aktýorçylyk sungaty; medeni-köpçülik çärelerini guramak; höwesjeň halk saz gurallary orkestrini guramak; ses we yşyk bilen bezemek hünärleri — saýlanan hünär boýunça ukybyny barlamak, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Türk­men döw­let me­de­ni­ýet we sun­gat mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 4, tel.: 27-21-22, 27-21-23.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.NY­ÝA­ZOW ADYN­DA­KY MA­RY LUK­MAN­ÇY­LYK OR­TA OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Aku­şer­çi­lik işi.

2. Be­je­riş işi.

3. Şe­pa­gat­çy­lyk işi.

Tölegli esasda:

1. Be­je­riş işi.

2. Far­ma­si­ýa.

3. Şe­pa­gat­çy­lyk işi.

Lukmançylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Mary şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa)

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edilmek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24 — 25-i, 27 — 28-i we 30-y günlerinde S.A.Nyýazow adyndaky Mary lukmançylyk orta okuw mekdebinde (Mary ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Dalaşgärleriň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomiki muzeý bilen tanyşdyrylar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Ma­ry luk­man­çy­lyk or­ta okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Ma­ry ş., Pa­ra­hat­lyk kö­çe­si, 6

tel.: 5-41-52, 5-42-49.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GUR­BAN­SOLTAN EJE ADYN­DA­KY DA­ŞO­GUZ LUK­MAN­ÇY­LYK OR­TA OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Aku­şer­çi­lik işi.

2. Be­je­riş işi.

3. Şe­pa­gat­çy­lyk işi.

Tölegli esasda:

1. Sag­ly­gy go­ra­ýyş-öňü­ni alyş işi.

2. Be­je­riş işi.

3. Şe­pa­gat­çy­lyk işi.

Lukmançylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Daşoguz şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sana­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24 — 25-i, 27 — 28-i we 30-y günlerinde Gurbansoltan eje adyndaky Daşoguz lukmançylyk orta okuw mekdebinde (Daşoguz ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.  

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Dalaşgärleriň saýlap alan hünärine durnuklydygyny kesgitlemek maksady bilen, olar patologoanatomiki muzeý bilen tanyşdyrylar.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Gur­ban­sol­tan eje adyn­da­ky Da­şo­guz luk­man­çy­lyk or­ta okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Da­şo­guz ş., Ga­raş­syz­ly­gyň 10 ýyl­ly­gy kö­çe­si­, 17

tel.: 2-21-64, 2-21-18.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MA­ÝA KU­LY­ÝE­WA ADYN­DA­KY TÜRK­MEN MILLI KON­SER­WA­TO­RI­ÝA­SY­NYŇ ÝA­NYN­DA­KY DA­ŇA­TAR ÖWE­ZOW ADYN­DA­KY TÜRK­MEN DÖWLET ÝÖ­RI­TE SAZ­ÇY­LYK MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry.

2. Ki­riş­li saz gu­ral­la­ry.

3. Üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ýan saz gu­ral­la­ry.

4. Saz mu­gal­lym­çy­ly­gy.

5. Sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti.

6. Ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty.

7. Bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty.

8. For­te­pia­no.

9. Hor di­riž­ýor­ly­gy.

10. Halk saz gu­ral­la­ry.

Ýörite sazçylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Ýörite sazçylyk mekdebiniň horeografiýa sungaty (halk tansy) hünärine çagalar sungat mekdepleriniň tans bölümini tamamlan, döredijilik we tans toparlarynda tansçy bolup işlän ýa-da şol toparlara gatnan oglan-gyzlar kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— sazçylyk bilimi barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti hünäri — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty hünäri — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;

galan ähli hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary sungat mekdepleriniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň (Türkmenistanyň taryhy) okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­sy­nyň ýa­nyn­da­ky Da­ňa­tar Öwe­zow adyn­da­ky Türk­men döw­let ýö­ri­te saz­çy­lyk mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 1984-nji (Puş­kin) kö­çe, 22

tel.: 92-54-84.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ DÖWLET ÇE­PER­ÇI­LIK AKA­DE­MI­ÝA­SY­NYŇ ÝA­NYN­DA­KY TÜRK­MEN DÖWLET ÝÖ­RI­TE ÇE­PER­ÇI­LIK MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Nak­gaş­çy­lyk.

2. Me­ta­ly çe­per be­jer­mek.

3. Di­zaýn.

4. Çe­per do­ka­ýyş.

Ýörite çeperçilik mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­nawy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;

— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň ýanyndaky Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Giriş synaglary galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa) dersleri boýunça çeperçilik we sungat mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça bolsa Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edilmek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar.

— çeperçilik mekdebini we sungat mekdepleriniň çeperçilik bölümini tamamlanlar.

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň ýa­nyn­da­ky Türk­men döw­let ýö­ri­te çe­per­çi­lik mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 2068-nji (S.Ýu­la­ýew) kö­çe, 1

tel.: 34-08-18.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AHAL WE­LA­ÝAT ÝÖ­RI­TE SUN­GAT MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry.

2. Ki­riş­li saz gu­ral­la­ry.

3. Üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ýan saz gu­ral­la­ry.

4. Saz mu­gal­lym­çy­ly­gy.

5. Sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti.

6. Ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty.

7. Aý­dym aýt­mak sun­ga­ty.

8. For­te­pia­no.

9. Hor di­riž­ýor­ly­gy.

10. Halk saz gu­ral­la­ry.

11. Nak­gaş­çy­lyk.

Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Ýörite sungat mekdebiniň aýdym (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— sazçylyk ýa-da ýörite çeperçilik bilimi barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;

— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk hünärine okuwa girýänler üçin).

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Ahal welaýat ýörite sungat mekdebinde (Büzmeýin etraby) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti hünäri — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty, aý­dym aýt­mak sun­ga­ty hünärleri — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;

nak­gaş­çy­lyk hünäri — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy;

galan ähli hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary sungat mekdepleriniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň (Türkmenistanyň taryhy) okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Ahal we­la­ýat ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Büz­me­ýin et­ra­by, Ar­ka­dag kö­çe­si, 1

tel.: 33-52-41.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

DA­ŞO­GU­ZYŇ MAG­TYM­GU­LY GAR­LY­ÝEW ADYN­DA­KY ÝÖ­RI­TE SUN­GAT MEK­DE­BI

 2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry.

2. Ki­riş­li saz gu­ral­la­ry.

3. Üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ýan saz gu­ral­la­ry.

4. Saz mu­gal­lym­çy­ly­gy.

5. Sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti.

6. Ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty.

7. Bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty.

8. For­te­pia­no.

9. Hor di­riž­ýor­ly­gy.

10. Halk saz gu­ral­la­ry.

11. Nak­gaş­çy­lyk.

Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Ýörite sungat mekdebiniň horeografiýa sungaty (halk tansy) hünärine çagalar sungat mekdepleriniň tans bölümini tamamlan, döredijilik we tans toparlarynda tansçy bolup işlän ýa-da şol toparlara gatnan oglan-gyzlar kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Daşoguz şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— sazçylyk ýa-da ýörite çeperçilik bilimi barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýän ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýar:

— şahsy pasportyny;

—Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;

— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk hünärine okuwa girýänler üçin).

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edilmek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebinde (Daşoguz ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti hünäri — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty hünäri — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;

nak­gaş­çy­lyk hünäri — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy;

galan ähli hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary sungat mekdepleriniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň (Türkmenistanyň taryhy) okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Da­şo­gu­zyň Mag­tym­gu­ly Gar­ly­ýew adyn­da­ky ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Da­şo­guz ş., Mag­tym­gu­ly şa­ýo­ly, 28a

tel.: 7-58-14, 7-49-65.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

BAL­KAN WE­LA­ÝAT ÝÖ­RI­TE SUN­GAT MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry.

2. Ki­riş­li saz gu­ral­la­ry.

3. Üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ýan saz gu­ral­la­ry.

4. Saz mu­gal­lym­çy­ly­gy.

5. Sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti.

6. Ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty.

7. Bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty.

8. Aý­dym aýt­mak sun­ga­ty.

9. For­te­pia­no.

10. Halk saz gu­ral­la­ry.

11. Nak­gaş­çy­lyk.

Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Ýörite sungat mekdebiniň aýdym (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Balkanabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— sazçylyk ýa-da ýörite çeperçilik bilimi barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny;

— 2 sany galamda, 2 sany reňkde, 2 sany eser (kompozisiýa) işlerini (nakgaşçylyk hünärine okuwa girýänler üçin).

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Balkan welaýat ýörite sungat mekdebinde (Balkanabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti hünäri — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty, aý­dym aýt­mak sun­ga­ty hünärleri — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;

nak­gaş­çy­lyk hünäri — galamda surat çekmek, eser döretmek (kompozisiýa), Türkmenistanyň taryhy;

galan ähli hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary sungat mekdepleriniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň (Türkmenistanyň taryhy) okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Bal­kan we­la­ýat ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Bal­ka­na­bat ş., 126-njy ýa­şa­ýyş jaý top­lu­my, E.Ata­ýe­wa kö­çe­si

tel.: 6-77-25, 6-73-63.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MA­RY­NYŇ ÝO­LA­MAN HUM­MA­ÝEW ADYN­DA­KY ÝÖ­RI­TE SAZ­ÇY­LYK MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry.

2. Ki­riş­li saz gu­ral­la­ry.

3. Üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ýan saz gu­ral­la­ry.

4. Saz mu­gal­lym­çy­ly­gy.

5. Sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti.

6. Ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty.

7. Bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty.

8. Aý­dym aýt­mak sun­ga­ty.

9. For­te­pia­no.

10. Hor di­riž­ýor­ly­gy.

11. Halk saz gu­ral­la­ry.

Ýörite sazçylyk mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär. Ýörite sazçylyk mekdebiniň aýdym (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Mary şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— sazçylyk bilimi barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Marynyň Ý.Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebinde (Mary ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti hünäri — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty, aý­dym aýt­mak sun­ga­ty hünärleri — hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy;

galan ähli hünärler — hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy. 

Dersler boýunça giriş synaglary sungat mekdepleriniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň (Türkmenistanyň taryhy) okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Ma­ry­nyň Ýo­la­man Hum­ma­ýew adyn­da­ky ýö­ri­te saz­çy­lyk mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Ma­ry ş., S.Ny­ýa­zow kö­çe­si, 25

tel.: 6-78-92, 6-91-70.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LE­BAP WE­LA­ÝAT ÝÖ­RI­TE SUN­GAT MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Türk­men mil­li saz gu­ral­la­ry.

2. Ki­riş­li saz gu­ral­la­ry.

3. Üf­le­nip we ka­ky­lyp ça­lyn­ýan saz gu­ral­la­ry.

4. Saz mu­gal­lym­çy­ly­gy.

5. Sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti.

6. Ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty.

7. Bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty.

8. Aý­dym aýt­mak sun­ga­ty.

9. For­te­pia­no.

10. Hor di­riž­ýor­ly­gy.

11. Halk saz gu­ral­la­ry.

Ýörite sungat mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Ýörite sungat mekdebiniň aýdym (wokal) hünärine 18 ýaşyny dolduran oglan-gyzlar kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Türkmenabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8 — 21-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— sazçylyk bilimi barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, taýýarlygyň döredijilik ugurlary (hünärleri) boýunça bilim edaralaryna girýän milli we halkara döredijilik bäsleşikleriniň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň iýul aýynyň 24-i, 26-sy, 28-i günlerinde Lebap welaýat ýörite sungat mekdebinde (Türkmenabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

sa­zyň ta­ry­hy we na­za­ry­ýe­ti hünäri — hünäri boýunça, fortepiano we saz edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

ho­reog­ra­fi­ýa sun­ga­ty, aý­dym aýt­mak sun­ga­ty hünärleri

— hünäri boýunça iki tapgyrda, Türkmenistanyň taryhy; galan ähli hünärler

— hünäri boýunça, solfejio we sazyň nazaryýeti, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary sungat mekdepleriniň we Türkmenistanyň orta mekdepleriniň (Türkmenistanyň taryhy) okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Le­bap we­la­ýat ýö­ri­te sun­gat mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Türk­me­na­bat ş., O.Ga­ra­ýew kö­çe­si, 117

tel.: 6-06-75, 6-16-49.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“TÜRK­MEN­HO­WA­ÝOLLA­RY” agent­liginiň HO­WA ULAG­LA­RY­NYŇ IŞ­GÄR­LE­RI­NI TAÝÝAR­LA­ÝAN MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Awia­si­ýa ýan­gyç-çal­gy se­riş­de­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi, sak­la­ny­ly­şy, da­şa­ly­şy, gu­ý­lu­şy we ola­ryň hil bar­la­gy.

2. Ho­wa men­zil­le­ri­niň elekt­ro­teh­ni­ki yşyk­lan­dy­ryş ul­ga­my­nyň teh­ni­ki taý­dan ula­ny­ly­şy.

3. Ýan­gy­na gar­şy go­ra­gyň gu­ra­ly­şy we teh­ni­ka­sy.

4. Awia­si­ýa howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek.

5. Awia­si­ýa­da gat­na­wy gu­ra­ýyş.

6. Ulag­lar­da­ky ser­wis.

Mekdebe Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 25-den geç­medik, harby şahadatnamasy bolan oglanlary, saglyk ýagdaýy raýat awiasiýasynyň tehniki işine ýaramly oglanlar, Awiasiýada howpsuzlygy üpjün etmek, Awiasiýada gatnawy guraýyş hünärlerine ýaşy 25-e çenli gyzlar, ulaglardaky serwis hünärine ýaşy 25-e çenli diňe gyzlar giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2,5 ýyl, tölegli.

Kabul edilýänleriň ýaşy we iş tejribesi 2019-njy ýylyň 1-nji sentýabryna çenli hasaba alynýar.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly-10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusga boýunça mekdebiň başlygynyň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— «Türkmenhowaýollary» agentliginiň lukmançylyk merkezi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— narkologik hem-de psihonewrologik dispanserlerden güwähat;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumy bilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

— şahsy pasportyny;                     

— harby şahadatnamasyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalan­ ýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Okuwa girýänler saýlap alan hü­närine laýyklykda, lukmançylyk we psihologik taýdan seçip saýlanmakdan geçýärler.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa kabul edil­mek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň iş­ gärlerini taýýarlaýan mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden ge­çirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri bo­ýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar.

“Türk­men­ho­wa­ýol­la­ry” agent­li­gi­niň Ho­wa ulag­la­ry­nyň iş­gär­le­ri­ni taý­ýar­la­ýan mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Ae­ro­port, tel.: 23-34-21.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ SÖW­DA WE DA­ŞA­RY YK­DY­SA­DY ARA­GAT­NA­ŞYK­LAR MI­NISTR­LI­GI­NIŇ SÖW­DA-KOO­PE­RA­TIW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy we au­dit.

2. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş (pu­dak­lar bo­ýun­ça).

3. Ha­ryt­çy­lyk we sarp ediş ha­ryt­lary­nyň hi­li­ni sel­jer­mek.

4. Jem­gy­ýet­çi­lik iý­mi­ti­niň önüm­leri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

Söwda-kooperatiw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly — 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.            

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Söwda-kooperatiw mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýun­ça matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş derslerinden geçiril­ýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri bo­ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň edara we kärhanalary tarapyndan okuwa hödürlenenler;

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­çenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi­niň Söw­da-koo­pe­ra­tiw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 2060-njy (Aba An­na­ýew) kö­çe, 51,

tel.: 36-85-32, 36-83-28

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ ENER­GE­TI­KA MI­NISTR­LI­GI­NIŇ AŞ­GA­BAT ENER­GE­TI­KA OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Elekt­rik be­ket­ler, ýaý­lym­lar we ul­gam­lar.

2. Ener­gi­ýa ho­ja­ly­gy we elekt­rik üp­jün­çi­li­gi.

3. Ýy­ly­lyk be­ri­ji elekt­rik be­ket­le­ri.

4. Elekt­ro­ge­çi­ri­ji ugur­la­ry­ny gur­na­mak we ulan­mak.

5. Ýy­ly­lyk üp­jün­çi­li­gi we ýy­ly­lyk teh­ni­ki ab­zal­la­ry.

6. Elekt­rik be­ket­le­rin­de su­wuň, ýan­gy­jyň we çal­gy ma­te­rial­la­ryň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

7. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy we au­dit.

8. Komp­ýu­ter tor­la­ry.

9. Iş ka­gyz­la­ry­nyň do­lany­şy­gy­ny gu­ra­mak we ar­hiw işi.

Orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2,5 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly — 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

—Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýun­ça fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri bo­ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­çenler.                                                                 

Türk­me­nis­ta­nyň Ener­ge­ti­ka mi­nistr­li­gi­niň Aş­ga­bat ener­ge­ti­ka or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., Oguz han kö­çe­si, 13,

tel.: 49-48-07, 49-48-04

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ GAH­RY­MA­NY ATA­MY­RAT NY­ÝA­ZOW ADYN­DA­KY ÝÖ­RI­TE­LEŞ­DI­RI­LEN BANK MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1.Bank amal­la­ry­nyň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

2.Bank karz­laş­dyr­ma­sy.

3.Bank­lar­da buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.

Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsle­şik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly-10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;

— 3x4 sm ölçegde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalan­ ýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa kabul edil­mek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebinde (Aşgabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça matematika, Türkmenistanyň taryhy we jemgyýeti öwreniş derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýada dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri bo­ýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny Ata­my­rat Ny­ýa­zow adyn­da­ky Ýö­ri­te­leş­di­ri­len bank mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 1916-njy (B.An­na­now) kö­çe, 129

tel.: 28-71-56, 28-71-66.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AŞ­GA­BAT MA­LI­ÝE-YK­DY­SA­DY OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.

2. Ma­li­ýe we karz.

3. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş.

4. Yk­dy­sa­dy­ýet we san­ly mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ry.

5. Sal­gyt­lar we sal­gyt sal­mak.

6. Yk­dy­sa­dy­ýet we ho­ja­lyk hu­ku­gy.

Aşgabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebine Aşgabat şäherinde hemişelik ýaşaýan, umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik Türkmenistanyň raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly — 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­ çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek  2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde Aş­ gabat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýun­ça matematika, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş derslerinden geçiril­ýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­çenler.

Aş­ga­bat ma­li­ýe-yk­dy­sa­dy or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., (1987) Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny Ata­my­rat Ny­ýa­zow şa­ýo­ly, 112

tel.: 49-64-25, 49-64-29.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“TÜRK­MEN­NE­BIT” DÖWLET KON­SER­NI­NIŇ BAL­KA­NA­BAT NE­BITÇI­LIK OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Se­na­gat we ra­ýat jaý gur­lu­şy­gy.

2. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş.

3. Ne­bit we gaz gu­ýu­la­ry­ny bu­raw­la­mak.

4. Ne­bit we gaz kän­le­ri­ni iş­läp geç­mek.

5. Ne­bitgaz gu­ýu­la­ry­ny düýp­li abat­la­mak.

6. Ne­bit­gaz ge­çi­ri­ji­le­ri­ni we ne­bit­gaz am­mar­la­ry­ny gur­mak we ulan­mak.

7. Aw­to­mat­laş­dy­ry­lan elekt­ro­ter­mi­ki ul­gam­la­ryň önüm­çi­li­gi.

8. Ne­bit we gaz kän­le­ri­niň geo­lo­gi­ýa­sy we ag­ta­ryl­ma­sy.

9. Gu­ýu­la­ry bar­la­ma­gyň geo­fi­zi­ki usul­la­ry.

10. Hi­mi­ki bir­leş­me­le­riň hi­li­ne ana­li­ti­ki gö­zeg­çi­lik et­mek.

11. Hi­mi­ýa, ne­bi­ti we ga­zy gaý­ta­dan iş­le­ýän se­na­gat kär­ha­na­la­ry­nyň en­jam­la­ry­na teh­ni­ki hyz­mat et­mek we ola­ry abat­la­mak.

12. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy we au­dit.

13. Ne­bit, gaz kän­le­ri­niň en­jam­la­ry­na teh­ni­ki hyz­mat et­mek we ola­ry abat­la­mak.

14. Ener­gi­ýa ho­ja­ly­gy we elekt­rik üp­jün­çi­li­gi.

15. Komp­ýu­ter ul­gam­la­ry we top­lum­la­ry.

16. Yk­dy­sa­dy­ýet we san­ly mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ry.

Orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2,5 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Balkanabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly — 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

—giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

—Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler. Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edilmek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde “Türkmennebit” döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde (Balkanabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

hi­mi­ki bir­leş­me­le­riň hi­li­ne ana­li­ti­ki gözeg­çi­lik et­mek hünäri — himiýa, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

galan ähli hünärler — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy. Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär. Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

“Türk­men­ne­bit” döw­let kon­ser­ni­niň Bal­ka­na­bat ne­bit­çi­lik or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Bal­ka­na­bat ş., Ata­my­rat An­na­ny­ýaz og­ly kö­çe­si­, 11

tel.: 3-12-20, 7-01-25, 7-01-26, 7-01-16, 7-01-24, 7-01-18, 7-01-14

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.NY­ÝA­ZOW ADYN­DA­KY TÜRK­MEN OBA HO­JA­LYK UNI­WER­SI­TE­TI­NIŇ AŞ­GA­BAT ŞÄHE­RIN­DÄ­KI AG­RO­SE­NA­GAT OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Mag­lu­mat ul­gam­la­ry (oba hojalygynda).

2. Dä­nä­ni sak­la­ma­gyň we gaý­ta­dan iş­le­me­giň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

3. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş (oba hojalygynda).

4. Çö­rek, süý­ji we unaş önüm­le­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

5. Oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy we gaý­ta­dan iş­le­nil­me­gi.

6. Tur­şat­ma önüm­çi­li­gi­niň we ça­ky­ryň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

7. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.

8. Pag­ta­ny il­kin­ji iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

9. Ösüm­lik­le­ri go­ra­mak.

10. We­te­ri­na­ri­ýa.

11. Ýer ula­ny­şy­gy.

12. Gid­ro­me­lio­ra­si­ýa.

13. To­kaý we se­ýilgäh ho­ja­ly­gy.

14. Oba ho­ja­ly­gy­nyň me­ha­ni­za­si­ýa­sy.

15. Ag­ro­hi­mi­ýa.

Orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly — 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

—giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

—Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa kabul edilmek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

dä­nä­ni sak­la­ma­gyň we gaýta­dan iş­le­me­giň teh­no­lo­gi­ýa­sy; pag­ta­ny il­kin­ji iş­läp taý­ýar­la­magyň teh­no­lo­gi­ýa­sy hünärleri — himiýa, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­malaş­dy­ryş; buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy hünärleri — matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

çö­rek, süý­ji we unaş önümle­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy; turşatma önümçiliginiň we çakyryň tehnologiýasy; oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy we gaý­ta­dan iş­le­nil­me­gi; ösüm­lik­le­ri go­ra­mak; we­te­ri­na­ri­ýa; ag­ro­hi­miýa; to­kaý we se­ýilgäh ho­ja­ly­gy hünärleri — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

maglumat ulgamlary, ýer ulany­şy­gy; gid­ro­me­lio­ra­si­ýa; oba ho­ja­ly­gy­nyň me­ha­ni­za­si­ýa­sy hünärleri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— soňky 2 — 3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki ag­ro­se­na­gat or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Aş­ga­bat ş., 2009-njy (Görogly) kö­çe, 143

tel.: 34-98-91, 34-91-24.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.NY­ÝA­ZOW ADYN­DA­KY TÜRK­MEN OBA HO­JA­LYK UNI­WER­SI­TE­TI­NIŇ TÜRK­ME­NA­BAT AG­RO­SE­NA­GAT OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy we gaý­ta­dan iş­le­nil­me­gi.

2. Dok­ma önüm­çi­li­gi.

3. Oba ho­ja­ly­gy­nyň me­ha­ni­za­si­ýa­sy.

4. Ag­ro­nom­çy­lyk.

5. Pag­ta­ny il­kin­ji iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

6. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.

7. Dä­nä­ni sak­la­ma­gyň we gaý­ta­dan iş­le­me­giň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

8. At­çy­lyk.

9. Ti­kin önüm­çi­li­gi­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

10. Ýer ula­ny­ly­şy.

11. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş (oba hojalygynda).

12. We­te­ri­na­ri­ýa.

13. Mag­lu­mat ul­gam­la­ry (oba hojalygynda).

14. Gid­ro­me­lio­ra­si­ýa.

Orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Türkmenabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýulyndan 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

—giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

—Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde (Türkmenabat ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­niň tehno­lo­gi­ýa­sy we gaý­ta­dan iş­le­nilme­gi; at­çy­lyk; ag­ro­nom­çy­lyk; we­te­ri­na­ri­ýa hünärleri — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

dok­ma önüm­çi­li­gi; ti­kin önümçi­li­gi­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy; pag­ta­ny il­kin­ji iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň teh­nolo­gi­ýa­sy; dä­nä­ni sak­la­ma­gyň we gaý­ta­dan iş­le­me­giň teh­no­lo­gi­ýasy hünärleri — himiýa, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

oba ho­ja­ly­gy­nyň me­ha­ni­za­siýa­sy; gid­ro­me­lio­ra­si­ýa; mag­lumat ul­gam­la­ry (oba ho­ja­ly­gyn­da); ýer ula­ny­ly­şy hünärleri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy; yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laşdy­ryş (oba ho­ja­ly­gyn­da) hünärleri — matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň Türk­me­na­bat ag­ro­se­na­gat or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Türk­me­na­bat ş., Ze­li­li kö­çe­si, 1a

tel.: 9-88-12, 9-89-56, 9-87-71.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“TÜRK­MEN­GAZ” DÖWLET KON­SER­NI­NIŇ MA­RY NE­BIT­GAZ OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Ne­bit, gaz kän­le­ri­niň en­jam­la­ry­na teh­ni­ki hyz­mat et­mek we ola­ry abat­la­mak.

2. Ne­bit we gaz ýa­tak­la­ry­nyň göz­le­gi we ola­ry ulan­mak.

3. Ne­bit­gaz ge­çi­ri­ji­le­ri­ni we ne­bit­gaz am­mar­la­ry­ny gur­mak we ulan­mak.

4. Ne­bit we gaz kän­le­ri­ni iş­läp geç­mek.

5. Ne­bit we gaz gu­ýu­la­ry­ny bu­raw­la­mak.

6. Elekt­rik be­ket­ler, ýaý­lym­lar we ul­gam­lar.

7. Hi­mi­ýa, ne­bi­ti we ga­zy gaý­ta­dan iş­le­ýän se­na­gat kär­ha­na­la­ry­nyň en­jam­la­ry­na teh­ni­ki hyz­mat et­mek we ola­ry abat­la­mak.

8. Ara­gat­na­şyk ýaý­lym­la­ry we kom­mu­ni­ka­si­ýa ul­gam­la­ry.

9. Aw­to­mat­laş­dy­ry­lan elekt­ro­ter­mi­ki ul­gam­la­ryň önüm­çi­li­gi.

10. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.

11. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş.

Orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2,5 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Mary şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly — 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edilmek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde (Mary ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry ähli hünärler boýunça fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy derslerinden geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

«Türk­men­gaz» döw­let kon­ser­ni­niň Ma­ry ne­bit­gaz or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Ma­ry ş., Ke­mi­ne kö­çe­si, 33 

tel.: 4-66-65, 4-63-42, 4-66-10.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S.A.NY­ÝA­ZOW ADYN­DA­KY TÜRK­MEN OBA HO­JA­LYK UNI­WER­SI­TE­TI­NIŇ BAÝ­RA­MA­LY AG­RO­SE­NA­GAT OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

 2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. We­te­ri­na­ri­ýa.

2. Oba ho­ja­ly­gy­nyň me­ha­ni­za­si­ýa­sy.

3. Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.

4. Oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy we gaý­ta­dan iş­le­nil­me­gi.

5. Pag­ta­ny il­kin­ji iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

6. Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş (oba hojalygynda).

7. Dok­ma önüm­çi­li­gi. 8. Ýer ula­ny­şy­gy.

9. Mag­lu­mat ul­gam­la­ry (oba hojalygynda).   

Orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2 ýyl hem-de tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Baýramaly şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly — 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa kabul edil­mek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde (Baýramaly ş.) geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

we­te­ri­na­ri­ýa; oba ho­ja­lyk önümle­ri­niň teh­no­lo­gi­ýa­sy we gaý­ta­dan iş­le­nil­me­gi hünärleri — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

oba ho­ja­ly­gy­nyň me­ha­ni­za­siýa­sy; ýer ula­ny­şy­gy; mag­lu­mat ul­gam­la­ry (oba ho­ja­ly­gyn­da) hünärleri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­malaş­dy­ryş (oba ho­ja­ly­gyn­da); buhgal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy hünärleri — matematika, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy; 

dok­ma önüm­çi­li­gi; pag­ta­ny ilkin­ji iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň teh­nolo­gi­ýa­sy hünärleri — himiýa, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär. Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­ly­ga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hu­kuk­dan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— soňky 2-3 ýylyň dowamynda ýokary netijeler gazanan we etrap häkimligi tarapyndan degişli hünärlere hödürlenen kärendeçiler we mülkdarlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň Baý­ra­ma­ly ag­ro­se­na­gat or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy: Baý­ra­ma­ly ş., Ta­lyp­lar kö­çe­si, 1

tel.: 6-38-41, 6-38-19, 6-07-84.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ GUR­LU­ŞYK we BI­NA­GÄR­LIK MI­NISTR­LI­GI­NIŇ AŞ­GA­BAT GUR­LU­ŞYK OR­TA HÜ­NÄR OKUW MEK­DE­BI

2019/2020-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça

talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1.Se­na­gat we ra­ýat jaý gur­lu­şy­gy.

2.Gur­lu­şyk ma­te­rial­la­ry­ny we de­mir­be­ton konst­ruk­si­ýa­la­ry­ny ön­dür­me­giň teh­no­lo­gi­ýa­sy.

3.Ama­ly geo­de­zi­ýa.

4.Suw üp­jün­çi­li­gi we la­gym suw­la­ry­ny ak­dy­ryş.

5.Ener­gi­ýa ho­ja­ly­gy we elekt­rik üp­jün­çi­li­gi.

6.Aw­to­mo­bil ýol­la­ry­nyň we ae­rod­rom­la­ryň gur­lu­şy­gy we ula­ny­ly­şy.

7.Yk­dy­sa­dy­ýet we me­ýil­na­ma­laş­dy­ryş.

8.Bi­na­gär­lik.

9.Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy.

10.Gu­ýu­la­ry bar­la­ma­gyň geo­fi­zi­ki usul­la­ry.

11.Ne­bit we gaz kän­le­ri­ni iş­läp geç­mek.

12.Mag­lu­ma­ty iş­läp taý­ýar­la­ma­gyň we do­lan­dyr­ma­gyň aw­to­mat­laş­dy­ry­lan ul­gam­la­ry.

13.Goz­gal­ma­ýan em­läk­le­riň eks­per­ti­za­sy we do­lan­dy­ry­ly­şy.

Orta hünär okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli, ýaşy 35-den geç­ medik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Okuwyň möhleti 2,5 ýyl we tölegli.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry Aşgabat şäherinde 2019-njy ýylyň 8-nji iýuly 10-njy awgusty aralygynda kabul edilýär.

Res­mi iş ka­gyz­la­ry­nyň sa­na­wy:

— bellenilen nusgada direktoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta bilim barada resminamanyň asyl nusgasy;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— bellenilen nusga boýunça okuw üçin tölegi öz wagtynda amal etmegiň kepil haty;— 3x4 sm ölçegde sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli ge­çen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peý­dalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry we oku­wa ka­bul edil­mek 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 13 — 14-i, 16-sy we 17-si günlerinde Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hü­när okuw mekdebinde geçirilýär.

Gi­riş sy­nag­la­ry aşakdaky dersler bo­ýunça geçirilýär:

bi­na­gär­lik hünäri — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

galan ähli hünärler — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri bo­ýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan ta­lyp­lyga ka­bul edil­mek üçin ar­tyk­maç hukuk­dan aşakda görkezilenler peýdalan­ ýarlar:

— saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy ge­çenler.

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi­niň Aş­ga­bat gur­lu­şyk or­ta hü­när okuw mek­de­bi­niň sal­gy­sy:Aş­ga­bat ş., Türk­me­nis­ta­nyň Gah­ry­ma­ny Gur­ban­sol­tan eje şa­ýo­ly, 10

tel.: 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82.

"Türkmenistan" gazeti,

06.07.2019ý.

Meňzeş habarlar
2014