2-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň käbir agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Iş saparynyň barşynda milli Liderimiz Çandybil şaýolunyň ugrunda täze gurulýan desgalara tarap ugrady. Ilki bilen, bu ýerde Türkmenistanyň...