arhiwi (2019-7-6)

2019-NJY ÝYLDA TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WE ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEPLERINE OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI:

2019-njy ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň TERTIBI: 1.UNI­WER­SI­TE­TLER: MAG­TYM­GU­LY ADYN­DA­KY TÜRK­MEN DÖWLET UNI­WER­SI­TE­TI 2019/2020-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (hünärler: matematika; amaly matematika we informatika). 2. Fi­zi­ka we ast­ro­no­mi­ýa (hünärler: fizika; radiofizika we elektronika).    3. In­for­ma­ti­ka we...

PARAHATLYK, ASUDALYK ÝOLUNDA

3-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň 2019-njy ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriniň jemlerine garaldy hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça möhüm wezipeler kesgitlenildi. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, milli howpsuzlyk ministri ýurdumyzda durnukly ösüşi, kanunçylygy...
2014