Watan we halk diýen beýik hem-de gudratly sözler ýaşlarymyzyň dilleriniň senasy, baş şygary bolmalydyr. Ýaşlaryň ähli meselelerini öz içine alýan döwlet syýasatymyz ýaş nesillerde Watanymyza bolan beýik buýsanjy döredýär. Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň süňňünde belent ahlak, ene-ata, halka we tutuş adamzada bolan beýik söýgi jemlenmelidir. Mähriban ýaşlar! Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň beýik geljeginiň, halkymyzyň we adamzadyň bagtyýarlygynyň, dünýäniň parahatçylygynyň...