arhiwi (2020-10-20)

SPORT BILEN MEŞGULLANMAK SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESINIŇ ÖZENIDIR

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary we ony wagyz edýän hormatly Prezidentimiz boş wagtlarynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ähmiýet berýär. Bu gezek hem ir bilen milli Liderimiziň IIM-niň Sport ulag merkezine gelip, şu ýerde soňky döwürde dünýäniň dürli ýurtlarynda uly meşhurlyga eýe bolan skandinaw ýörişi bilen meşgullanmagy munuň nobatdaky subutnamasy boldy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly,...

DÖWÜR WE ŽURNALISTIKA

Ýakynda  «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli  Türkmenistanyň Daşary ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy boýunça bilim alýan talyp ýaşlar bilen ýurdumyzyň abraýly metbugat neşirlerinde zähmet çekýän tejribeli žurnalistleriň arasynda “Döwür we žurnalistika” ady bilen halypa-şägirtlik duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda duşuşyga gatnaşyjy halypalara ýaş žurnalistler hünär ugurlary bilen bagly özlerini gyzyklandyrýan birnäçe sowallar bilen ýüzlenip, degerli...

ONLINE GÖRNÜŞINDE OKUW SAPAGY GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkeziniň guramagynda bu guramanyň Aşgabatdaky wekili E.P.Nataliýa Drozdyň, halkara bilermeni Mark Grigorýanyň (Beýik Britaniýa), şeýle-de Ýaşlar guramasynyň işjeň agzalary bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplarynyň gatnaşmaklarynda online...
2014