Milli Liderimiziň Günüň dogýan ýurduna şu gezekki sapary netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk­-de ösdürmäge taýýardygyny görkezýän taraplaryň hoşmeýilli erk-­islegine esaslanan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň we strategik häsiýetiniň aýdyň subutnamasydyr. 22-nji oktýabrda irden «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda hormatly Prezidentimize Hirosaki uniwersitetiniň hormatly doktory diýen ady dakmak dabarasy boldy. 1949-­njy ýylda esaslandyrylan Hirosaki uniwersiteti dünýäde abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri hasaplanylýar....