arhiwi (2019-9-12)

TMÝG-NIŇ VI GURULTAÝYNA GATNAŞYJYLARYŇ ÝÜZLENMESI

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI Çuňňur hormatlanylýan belent mertebeli Prezidentimiz! Biz — bagtyýar we ruhubelent ýaşlar Siziň döwlet aladalaryňyzyň köpdügine garamazdan, gymmatly wagtyňyzy sarp edip, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň işine gatnaşmagyňyz we taryhy söz sözlemegiňiz, şeýle hem bu gurultaýyň ýokary derejede guramaçylykly geçirilmegi babatynda döreden...

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ TMÝG-NIŇ GURULTAÝYNDA EDEN TARYHY ÇYKYŞY

Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyna gatnaşyjylaryň ÝÜZLENMESI Hormatly gurultaýa gatnaşyjylar! Berkarar döwletimiziň ruhubelent we bagtyýar ýaşlary! Sizi öňdebaryjy jemgyýetçilik guramasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilen ýylyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda aýratyn ähmiýetli wakalaryň birine öwrüljek bu gurultaýyň ýokary...

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ TMÝG-NIŇ VI GURULTAÝYNDA SÖZLÄN SÖZI

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda SÖZLÄN SÖZI (Aşgabat, 2019-njy ýylyň 11-nji sentýabry) Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ruhubelent we bagtyýar ýaşlary! Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary! Hormatly professor-mugallymlar! Gadyrly gurultaýa gatnaşyjylar! Ilki bilen, sizi «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň şanly wakasy bolan Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň bilşiňiz ýaly, ýaňy...
2014