Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi Ýurdumyzyň döwlet durmuşynyň meseleleri elmydama ileri tutulýar. Oňa 30-njy awgustda hormatly Prezidentimiziň geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi aýdyň şaýatlyk edýär. Mejlisiň başynda ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginini ýokarlandyrmak, gözegçilik edýän ulgamynyň edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler, sanly ykdysadyýete geçmek boýunça...