Habarlar

DE­GIŞ­LI ÇÖZ­GÜT­LER KA­BUL EDIL­DI

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri hem-de bu edaralaryň işini mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp wezipeleri girizildi. Ilki bilen, goranmak ministri hasabat döwründe alnyp barlan we garamagyndaky düzümlerde...

WELOSIPED SPORTY ÝURDUMYZDA TÄZE DEREJÄ ÇYKÝAR

2-nji iýunda hormatly Prezidentimiziň Halkara welosipedçiler birleşiginiň (UCI) prezidenti Dawid Lappartýen hemde «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, Halkara welosipedçiler birleşiginiň Ýolbaşçy komitetiniň agzasy Igor Makarow bilen onlaýn duşuşygy geçirildi. Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçysy guramanyň adyndan milli Liderimize dünýäniň welosiped sportuny ösdürmekde örän uly ähmiýetli halkara başlangyjy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Türkmenistanda welosiped sportuny ösdürmekde we...

ME­SE­LE­LE­RIŇ GIŇ TOP­LU­MY­NA GA­RAL­DY

29-njy maýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Wise-premýerleriň hasabatlaryny degişli...

ME­DE­NI­ÝET­LI DYNÇ AL­ŞY ÖSDÜRMEK — ADAM HAKYNDAKY ALA­DA­NYŇ NY­ŞA­NY

28-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzyň baş şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Gurtly kölüniň çäginde döredilýän dynç alyş maksatly binalaryň gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy. Milli Liderimizi ir säher bilen kölüň kenarynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary,...

OBASENAGAT TOPLUMY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ilki bilen, göni wideoaragatnaşykda Aşgabat şäheriniň häkimi paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri, tomusky möwsümi guramaçylykly geçirmek ugrunda görülýän çäreler, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi...

BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNA IBERILEN HAT

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Ýet­miş dör­dün­ji ses­si­ýa Gün tertibiniň 126-njy bendi Dün­ýä­niň ila­ty­nyň sag­ly­gy we da­şa­ry sy­ýa­sat Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID-19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çäreler barada maglumat Häzirki wagtda adamzat ýokanjyň täze görnüşiniň —...

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY WE TA­LA­BA­LA­ÝYK UT­GAŞ­DY­RYL­ÝAR

22-nji maýda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy Milli Parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Milli...

OŇYN ÖZGERTMELER DURMUŞA GEÇIRILÝÄR

21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat hem-de gurluşyk we senagat toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň gatnaşmaklarynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzyň ilatyny türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän azyk önümleri bilen üpjün etmekde alnyp barylýan işler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de öňde durýan, ilkinji nobatda, amala aşyrylmaly wezipeler kesgitlenildi. Obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň ozal...

ASYLLY ÝÖRELGE — NESILLERE GÖRELDE

Sagdyn durmuş ýörelgelerini we halkymyzyň saglygyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde yglan eden hormatly Prezidentimiz işiniň juda köpdügine garamazdan, boş wagtlarynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri, şol sanda welosiped sporty bilen meşgullanmak bilen watandaşlarymyza şahsy görelde görkezýär. Öňňin irden hem milli Liderimiz adaty endigine eýerip, agtygy Kerim bilen welosipedli menzil aşdy we...

MUKADDESLIK WA­TANDAN BAŞLANÝAR

13-nji maý­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz da­ba­ra­ly çä­rä — Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 1-nji ýö­ri­te­leş­di­ri­len har­by mek­de­bi­ne us­sat mugal­lym, eder­men es­ger Ber­di­mu­ha­met An­na­ýe­wiň har­by gul­luk res­mi­na­ma­la­ry­ny gowşur­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Türk­men top­ra­gy­nyň şöh­rat­ly og­lunyň — mil­li Li­de­ri­mi­ziň ata­sy­nyň — eder­men...
2014