Habarlar

TÜRKMENISTAN — SINGAPUR: NE­TI­JE­LI HYZ­MAT­DAŞ­LYK­LAR GA­ZA­NYL­DY

Hormatly Prezidentimiziň Singapur Respublikasyna bolan döwlet sapary üstünlikli tamamlandy. 27-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Singapuryň Prezidenti Halima Ýakob hem-de ýurduň Premýer-ministri Li Sýan Lun bilen ýurt bähbitli gepleşikleri geçirdi. Aziýa — Ýuwaş ummany sebitiniň döwletleri, şol sanda Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlary bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar....

IŞEWÜR TOPARLARYŇ TÄZE UGURLARY

26-njy awgustda hormatly Prezidentimiziň Singapur Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde türkmen-singapur işewürler maslahaty geçirildi. Oňa Singapuryň 40-dan gowrak iri kompaniýalarynyň wekilleri, nebitgaz, himiýa, energetika, oba hojalygy we azyk senagaty, gurluşyk senagaty, ulag we aragatnaşyk ulgamy, gämi gurluşygy, söwda, bank işi, programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak we beýleki ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen kompaniýalary gatnaşdylar. Ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş...

RO­WAÇ­LYK­LA­RYŇ BE­ÝA­NY BE­ÝIK IŞ­LER

23-nji awgustda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, birnäçe resminamalara gol çekildi. Mejlisde ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradow gözegçilik edýän ulgamynda geçirilýän işler hem-de degişli düzümleriň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamyny goldamak boýunça görülýän çäreler...

HOR­MAT­LY PRE­ZI­DEN­TI­MI­ZIŇ ÝAŞ­LA­RA SAR­GYT­LA­RY

Ýaşlar beýik maksada — ýurdumyzy bilimler mekanyna öwürmäge gönükdirilen beýik işlere gowy okamak, döredijilikli zähmet çekmek, gurmak, döretmek, ylym-bilim dünýäsine çuňňur aralaşmak bilen mynasyp goşant goşmalydyrlar. Ýaşlar milli ýörelgelerimize berk eýermelidirler. Eziz ýaşlar! Beýik Garaşsyzlygymyzy, hemişelik Bitaraplygymyzy pugtalandyrmak, mizemez döwletimiziň belent at-abraýyny goramak we barha artdyrmak üçin siziň etmeli işleriňiz örän köpdür. Päk göwünli, arassa bedenli, maksatlary aýdyň...

OBA HOJALYGYNYŇ ÝEŇIŞLI ÝOLLARY

19-njy awgustda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmegiň wezipeleri, şeýle hem beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Göni wideoaragatnaşykda, ilki bilen, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri ýolbaşçylyk edýän düzümindäki edaralaryň alyp barýan işleri hem-de ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ýagdaýy barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde güýzlük bugdaý ekişine we...

ÜS­TÜN­LIK­LE­RE BES­LEN­ÝÄN BAŞ­LAN­GYÇ­LAR

16-njy awgustda hor matly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wideoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mejlisini geçirdi. Onda döwlet dur­mu­şy­na de­giş­li mö­hüm mese­le­le­re, şeý­le hem taý­ýar­la­nan bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­malaryna garaldy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za il­ki bilen bi­rin­ji Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­rumy­nyň çäk­le­rin­de ge­çi­ri­len çä­rele­riň jem­le­ri hem-de ga­za­ny­lan yla­la­şyk­lar...

BIRINJI HAZAR YKDYSADY FORUMY DA­ŞA­RY ÝURT MET­BU­GA­TYN­DA

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gyç­la­ry esa­syn­da il­kin­ji ge­zek ge­çen Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my, umu­my gym­mat­lyk­lara esas­lan­ýan hem-de umu­my mak­sat­lar we we­zi­pe­ler bi­len ut­gaş­ýan hal­ka­ra hyz­mat­daşlyk gat­na­şyk­la­ry­ny ber­kit­mek üçin gel­je­gi uly bo­lan gi­ňiş­li­gi dö­ret­di. Örän mö­hüm we ähmi­ýet­li wa­ka öw­rü­len bi­rin­ji Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my­nyň di­ňe bir se­bit­de däl-de,...

HAZAR SEBITINDE HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE MEÝDANÇASY

12-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi. Foruma hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. Şeýle hem Hazarýaka we beýleki döwletleriň hökümetleriniň ýolbaşçylary — Azerbaýjan Respublikasynyň Premýer-ministri Nowruz Mamedow, Eýran Yslam Respublikasynyň Birinji Wise-prezidenti Eshak Jahangiri, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin, Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedew, şeýle hem Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri Abdulla...

HAZAR YKDYSADY FORUM

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň birinji Hazar ykdysady forumynda eden ÇYKYŞY (Awaza, 2019-njy ýylyň 12-nji awgusty) Hormatly wekiliýetleriň baştutanlary we agzalary! Gadyrly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Sizi Türkmenistanda mähirli mübärekleýärin. Birinji Hazar ykdysady forumynyň işine gatnaşmaga çakylygymyza seslenendigiňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. Şu zala Hazarýaka we beýleki döwletleriň hökümetleriniň ýolbaşçylary, dünýäniň onlarça ýurdundan işiň dürli ulgamlaryna wekilçilik edýän adamlar — syýasatçylar, diplomatlar, işewürler,...

BAGTYÝARLYGYŇ DÖWREBAP ÖSÜŞLERI

Aw­gust aýy­nyň 9-yna hormatly Prezidentimiz «Awaza» milli syýahatçylyk zo­la­gyn­da Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di. Il­ki bi­len, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­tiniň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry ge­çen 7 aýyň do­wa­myn­da halk ho­ja­lyk toplu­my­nyň pu­dak­la­ry­ny ös­dür­me­giň gör­ke­zi­ji­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ha­sabat döw­rün­de...
2014