Habarlar

RAÝ­DAŞ­LYK — BÜ­TIN ­DÜN­ÝÄ PA­RA­HAT­ÇY­LY­GY­NYŇ SYN­MAZ SÜ­TÜ­NI

Hormatly Prezidentimiz Goşulyşmazlyk hereketiniň ýokary derejedäki duşuşygyna gatnaşdy Oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk esaslaryna daýanýan daşary syýasat ugruny yzygiderli amala aşyrýan Türkmenistan sebitleýin we ählumumy möçberde abadançylyk maksatlaryna laýyk gelýän giň netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýär. 4-nji maýda hormatly Prezidentimiziň Goşulyşmazlyk hereketiniň COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça Utgaşdyryjy toparyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly...

MÖHÜM MESELELERE GARALDY

1-nji maý da hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna seredildi. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Milli Liderimiz wise-premýerleriň hasabatlaryny degişli yzygiderlilikde diňläp, ähmiýet...

HOR­MAT­LY PRE­ZI­DEN­TI­MI­ZIŇ ÝAŞ­LA­RA SAR­GYT­LA­RY

Türkmenistanyň gülläp ösüşi, durmuşymyzyň mundan beýläk hem gözelleşmegi bilimli, ylymly, ukyply ýaş nesillere baglydyr. Nesillerimiziň bagtyýarlygy, şadyýan gülküleri il abadançylygyndan, ýurt parahatçylygyndan nyşandyr. Eziz ýaşlar! Siz ynsan saglygyny berkitmekde bedenterbiýäniň ähmiýetiniň örän uludygyny hiç wagt unutmaly dälsiňiz. Watanymyzyň röwşen geljegi üçin okamak, öwrenmek, zähmet çekmek bagtyýar ýaşlarymyzyň öňlerinde goýan baş maksadyna öwrülmelidir. Adam hakyndaky aladany döwlet syýasatynyň ileri tutulýan...

SA­ŇA AT DIÝ­ME­RIN, GAR­DAŞ DI­ÝE­RIN

26-njy aprelde ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandy. Türk­men hal­ky­my­zyň buý­san­jy­na öw­rü­len ahal­te­ke be­de­wi­miz asyr­la­ryň do­wa­myn­da mil­li gym­mat­lyk de­re­je­si­ne ýe­tip­dir. «Sa­ňa at diý­me­rin, gar­daş di­ýe­rin» di­ýip, ata-ba­ba­la­ry­myz be­dew at­da tutan­ýer­li­lik, we­pa­dar­lyk, yn­san ýa­ly...

AHAL­TE­KE BE­DEW­LE­RI­MI­ZIŇ ŞAN-ŞÖHRATY DÜN­ÝÄ DOL­ÝAR

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň X ýubileý mejlisi geçirildi 24-nji aprelde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi we Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň X ýubileý mejlisi geçirildi. Bilelikde geçirilen mejlise ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň häkimleri, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň ýolbaşçylary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Döwlet Baştutanymyz...

ÝUR­DU­MY­ZYŇ HALKARA ABRAÝY ÝOKARLANÝAR

Türk­me­nis­ta­nyň pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji da­şa­ry sy­ýa­sa­ty onuň dünýä bi­le­le­şi­gin­de my­na­syp orun alma­gy­na ýar­dam et­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tutan­ly­gyn­da dün­ýä­niň iri hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry we döw­let­le­ri bi­len hoşni­ýet­li hyz­mat­daş­lyk­lar al­nyp baryl­ýar. 22-nji ap­rel­de mil­li Li­de­ri­miz bi­len Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­synyň Baş sek­re­ta­ry...

GIŇ MÖÇBERLI ÖZGERTMELER ÝAÝBAŇLANDYRYLÝAR

20-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de öňde boljak baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk meselelerine garaldy. Milli Liderimiz, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimini çagyrdy. Häkim paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şäher...

YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIGIŇ IKINJI TAPGYRY GEÇIRILÝÄR

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda çykaran “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakyndaky” 14109-njy Kararyna laýyklykda ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylymly, bilimli, Watana, halka wepaly, giň gözýetimli, maksada okgunly, zähmetsöýer we öňdebaryjy nesiller bolup ýetişmeklerini, ýaş alymlaryň täze ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasiýa we...

SAG­LYK — IŇ ÝOKARY GYMMATLYK

19-njy aprelde hormatly Prezidentimiz welosipedli ýörişi amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta künjeginde alnyp barylýan gurluşyk işlerini synlady. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, sport we bedenterbiýe döredijilik başlangyçlaryny, olary durmuşa geçirmäge bolan maksada okgunlylygy höweslendirýän sagdynlygyň we güýjüň esasy çeşmesi bolup durýar. Ir bilen milli Liderimiz ady rowaýata öwrülen Ýanardag atly ahalteke bedewiniň hormatyna dikeldilen binanyň ýanyna geldi. Şöhratly...

DIÝARYMYZ HALKARA YK­DY­SA­DY GI­ŇIŞ­LI­GIN­DE

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiz diwersifikasiýa ýoly bilen ynamly ösdürilýär. Bu ugurda ýurdumyz bilen dünýäniň ençeme döwletleri, iri halkara ykdysady guramalary işjeň hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Ykdysady kuwwatymyz halkara giňişliginde möhüm orny eýeleýär. Munuň şeýledigine 15-16-njy aprelde Daşary işler ministrliginde geçirilen mejlisler, duşuşyklar we geňeşmeler hem aýdyň şaýatlyk edýär. Ykdysady gatnaşyklar barha giňeldiler 15-nji aprelde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy...
2014