Habarlar

MÖHÜM WEZIPELER ÜSTÜNLIKLI ÇÖZÜLMELIDIR

5-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini we paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, özgertmeler maksatnamalaryny amala aşyrmak, milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşyna, milli...

YG­TY­BAR­LY ÖSÜŞ — BAGTYÝAR GELJEK

2-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne hem-de bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli parlamentiň alyp barýan işleri barada...

TÜRKMENISTAN — OWGANYSTAN: giň gerimli hyzmatdaşlygyň täze möhüm ädimi

Bil­şi­miz ýa­ly, bi­ziň ýur­du­myz se­bit­de pa­ra­hat­çy­ly­gyň, dur­nuk­ly­ly­gyň hem-de howpsuz­ly­gyň üp­jün edil­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len hal­ka­ra ta­gal­la­la­ra iş­jeň gat­naş­ýar. Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň wes­ýet eden yn­san­per­wer tag­lym­la­ry­na, hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk hem-de öza­ra gol­daw ber­mek ýö­rel­ge­le­ri­ne, umu­ma­dam­zat gym­mat­lyk­la­ry­na yg­rar­ly bol­mak bi­len, Türk­me­nis­tan...

TOÝ-TO­MA­ŞAŇ BEZEGIDIR BEDEWLER

Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk çärelerine gatnaşdy 28-nji sentýabrda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda milli Liderimiziň gatnaşmagynda dabaralar geçirildi. Şol gün irden Köpetdagyň eteginde ýerleşen Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda ählumumy ruhubelentlik we ýokary göteriliş ýaýbaňlandy. Bu ýere Ministrler Kabinetiniň agzalary, Mejlisiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de...

GA­RAŞ­SYZ­LYK — HAL­KYŇ BE­ÝIK BUÝ­SAN­JY

Öňňin paýtagtymyzda geçirilen dabaraly baýramçylyk ýörişi onuň aýdyň mysaly boldy. Mis­li mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 29 ýyllyk baý­ra­my­ny gut­la­ýan ýa­ly, äpet Gü­nem ol gün öz şöh­le­si­ni bol­luk bi­len eçil­di. Baş mün­ber­de baý­ramçy­lyk ýö­ri­şi­ne gat­na­şy­jy­la­ryň mü­bä­rek gut­lag­la­ryny, ak al­kyş­la­ry­ny diň­läp, mä­hir bi­len eli­ni gal­dy­ryp du­ran hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu uly...

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden ÇYKYŞY Hor­mat­ly Halk Mas­la­ha­ty­nyň ag­za­la­ry! Hor­mat­ly ýa­şu­lu­lar! Hor­mat­ly adam­lar! Nesip bolsa, biz ýene-de sanlyja günden milli senenamamyzda aýratyn möhüm orny eýeleýän baş baýramymyzy — Garaşsyzlyk gününi giň­den we dabaraly belläp geçeris. Biz Garaşsyzlyk gününe toý-baýramlarymyzyň seresi hökmünde aýratyn sarpa goýýarys. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylda hem bu taryhy...

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisindäki çykyşy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisindäki WIDEOÝAZGY ÇYKYŞY Hor­mat­ly je­nap Baş­lyk! Hor­mat­ly je­nap Baş sek­re­tar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa bu jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw etmäge rugsat ediň! Jenap Tijany Muhammad-Banda BMG-niň Baş Assambleýasynyň tamamlanan 74-nji mejlisiniň başlygy hökmünde onuň alyp...

IŞ­LE­RI TA­LA­BA­LA­ÝYK ÝO­LA GOÝ­MAK MÖ­HÜM­DIR

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Mejlisiň barşynda Halk Maslahatynyň mejlisine, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň baýram edilmegi mynasybetli çärelere taýýarlyk görlüşi baradaky meselelere we halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň beýleki ugurlaryna garaldy. Ilki bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky...

HOR­MAT­LY PRE­ZI­DEN­TI­MI­ZIŇ ÝAŞ­LA­RA SAR­GYT­LA­RY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bize beren ruhy galkynyşyny ösüşlerden-ösüşlere alyp gitmekde, milli äheňler bilen baýlaşdyrmakda, eziz ýaşlar, siziň zehiniňiziň gül kimin açylmagy örän zerurdyr we möhümdir. Türkmenistan döwletimiziň bütin dünýä ýaýraýan abraýy tutuş halkymyz bilen birlikde ýaş nesillerimizi hem çäksiz buýsandyrýar. Biziň ýaşlarymyzda ata Watanymyza ene topragymyza söýgini döretmekde, watançylyk duýgularyny oýarmakda çeper sözüň, edebiýatyň möhüm orny bardyr. Biz...

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY WE TA­LA­BA­LA­ÝYK GU­RAL­MA­LY­DYR

18-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabine­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­lisi­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy hem-de res­mi­na­ma­la­ryň bir­nä­çe­si­niň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek...
2014