Habarlar

DIÝARYMYZ HALKARA YK­DY­SA­DY GI­ŇIŞ­LI­GIN­DE

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiz diwersifikasiýa ýoly bilen ynamly ösdürilýär. Bu ugurda ýurdumyz bilen dünýäniň ençeme döwletleri, iri halkara ykdysady guramalary işjeň hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Ykdysady kuwwatymyz halkara giňişliginde möhüm orny eýeleýär. Munuň şeýledigine 15-16-njy aprelde Daşary işler ministrliginde geçirilen mejlisler, duşuşyklar we geňeşmeler hem aýdyň şaýatlyk edýär. Ykdysady gatnaşyklar barha giňeldiler 15-nji aprelde hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy...

DUR­MUŞ -YK­DY­SA­DY ÖZGERTMELER

13-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda paýtagtymyzy hemde sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, şol sanda şähergurluşyk ulgamynda özgertmeler maksatnamalaryny amala aşyrmagyň, oba hojalygynda dowam edýän möwsümleýin çäreleri öz wagtynda geçirmegiň möhüm meselelerine hem-de öňde boljak baýramçylyklara taýýarlyk...

UEFA ÝEWROPA LIGASYNYŇ FINALY

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE 2022-NJI ÝYLDA UEFA ÝEWROPA LIGASYNYŇ FINALY BUDAPEŞTDE OÝNALAR Wengriýanyň paýtagty Budapeşt şäherindäki Puşkaş Arena stadionynda 2022-nji ýylda UEFA Ýewropa Ligasynyň final duşuşygy oýnalar. Ýewropanyň iň iri futbol bäsleşigini ilkinji gezek kabul etjek, Wengriýanyň we Ispaniýanyň "Real Madrid" futbol klubynyň taryhy oýunçysy, ady rowaýata öwrülen Ferens Puşkaşyň adyny buýsanç bilen göterýän bu stadion EURO 2020-de...

AŞGABAT — BINAGÄRLIGIŇ MESGENI

Ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek milli Liderimiziň başyny başlan täze şähergurluşyk syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. 9-njy aprelde hormatly Prezidentimiziň paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýlary bilen tanyşmagy munuň şeýledigine aýdyň subutnamadyr. Şol gün döwlet Baştutanymyz Aşgabadyň täze dolandyryş-işewür merkeziniň kemala gelýän günorta künjeginde bina edilýän täze gurluşyklary synlady. Olaryň hatarynda...

ZEHINLERI ÝÜZE ÇYKARAN ÝARYŞ TAMAMLANDY

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli tutumly işleriniň netijesinde ýurdumyz bu günki gün “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda bedew bady bilen öňe barýar. Güneşli ülkämiziň dünýä ýurtlarynyň ösen döwletleri bilen deň aýak alyp gitmegi üçin gönükdirilen umumyadamzat ähmiýetli maksatnamalar, medeni, syýasy-jemgyýetçilik, ylym-bilim özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Çagalaryň, mekdep okuwçylaryň, ýaşlaryň bagtyýar çagalygyň...

MAKSATLAR MYRAT TAPÝAR

Milli Liderimiz Bütindünýä saglyk güni mynasybetli watandaşlarymyza iberen Gutlagynda milli maksatnamalarymyzy we özgertmelerimizi amala aşyrmagyň çäklerinde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, sporty has-da ösdürmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde, beden taýdan berk we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde uly üstünlikleriň gazanylandygyny nygtaýar. Oňa 7-nji aprelde şanly sene mynasybetli geçirilen sport, bedenterbiýe-sagaldyş we beýleki çäreler hem aýdyň şaýatlyk...

“ÜZÄRLIK – ÝÜZ DERDIŇ DERMANY”

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE “ÜZÄRLIK – ÝÜZ DERDIŇ DERMANY” ATLY WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI. “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir güni ýatdan çykmajak şanly wakalara, toý-baýramlara, joşgunly çärelere, ylmy maslahatlara beslenýär. Şeýle çäreleriň biri hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi bilen welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilelikde guraldy. Bu wagyz-nesihat çäresi “Üzärlik – ýüz derdiň...

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ GUTLAGY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy we ruhubelentligi dabaralandyrýan Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu ajaýyp halkara baýramyna bagyşlanyp geçiriljek dabaralaryň ruhubelentligiň, ösüşiň, sportuň hem-de sagdynlygyň ýurduna öwrülen Türkmenistan Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda adam jemgyýetimiziň we...

GÖREŞ BOÝUNÇA AÇYK ÇEMPIONATY GEÇIRILDI

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Göreş boýunça balkan welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi. Ýakynda Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2003-2005-nji ýyllarda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça welaýatyň açyk çempionaty geçirildi. Welaýat merkezi Balkanabat şäherinde geçirilen bu bäsleşik turuwbaşdan özüniň gyzyklylygy bilen tapawutlandy. Milli göreş boýunça oglanlaryň arasynda Aşgabat şäherinden Umyt...

ABADAN DURMUŞYŇ KE­PILI

Bi­ta­rap­lyk hu­kuk ýag­da­ýy­na la­ýyk­lyk­da, ýur­du­myz­da ylalaş­dy­ry­jy­lyk we hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk sy­ýa­sa­ty ama­la aşyryl­ýar. Mil­li howp­suz­ly­gy üp­jün et­mek hem-de hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­nyň ke­pi­li bo­lup çy­kyş ed­ýän go­şu­ny­my­zyň go­ra­nyş ukyp­ly­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da dur­ýar....
2014