Habarlar

«GALKANYŇ» NOBATDAKY ÜSTÜNLIGI

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan» hokkeý topary bassyr ýedinji gezek ýurdumyzyň çempiony boldy. Tejribeli tälimçi Baýram Allaýarowyň şägirtleri 2019 ― 2020-nji ýyllaryň çempionatyny ýaryş tertibiniň iň ýokarky basgançagynda tamamladylar. Topar çempionatdaky duşuşyklaryň ýekejesinde hem ýeňilmän, hokkeýiň taryhynda seýrek gabat gelýän netijeleriň birini gazandy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi we Milli hokkeý federasiýasy tarapyndan...

NUSGALYK GÖRELDE — NESILLERE ÝÖRELGE

31-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik hem-de amaly-türgenleşik işleri bilen tanyşdy. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda 2009-njy ýylda açylan bu ýokary okuw mekdebiniň ak mermere beslenen binalar toplumy Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky desgalar bilen özboluşly sazlaşygy emele getirýär. Iň täze enjamlar,...

HORMATLY PREZIDENTIMIZ IÇERI IŞLER MINISTRLIGINIŇ INSTITUTYNA BARDY

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Düýn Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri hem-de amaly-türgenleşik işleri bilen tanyşdy. Ir bilen döwlet Baştutanymyz institutyň baş binasyna geldi. Bu ýokary okuw mekdebiniň täze binasy milli Liderimiziň gatnaşmagynda 2009-njy ýylda açyldy. Institutyň merkezi girelgesinde içeri işler ministri...

GUŞLARYŇ HALKARA GÜNÜNE SERGI GEÇIRILDI

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Şu gün — 1-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Guşlaryň halkara güni mynasybetli guralan «Guşlar — tebigatyň bezegi» atly serginiň açylyş dabarasy boldy. Dabarada çykyş edenler Türkmenistanda guşlaryň Halkara gününi bellemegiň taryhy, biziň ýurdumyzda duş gelýän dürli guşlar barada, haýwanat dünýäsini goramakda alnyp barylýan işler barada gürrüň berdiler. Döwlet muzeýinde hereket edýän...

BE­HIŞ­DI BE­DEW­LER — DÖ­RE­DI­JI­LI­GIŇ GÖZ­BA­ŞY

29-njy martda hormatly Prezidentimiz özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp etmek ýaly adaty endigine eýerip, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Milli Liderimiz bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy, atly gezelenç etdi hem-de döredijilik bilen meşgullandy. Ýaz paslynyň howasy kalbyňy joşduryp, ynsanda täze maksatlary, pikirleri döredýär. Munuň özi...

NURANA GELJEGI NAZARLAP

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gatna­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­lis­de döw­let dur­mu­şy­nyň der­wa­ýys mese­le­le­ri­ne ga­ral­dy hem-de bir­nä­çe res­mi­nama­lar ka­bul edil­di. Ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasary çagyryldy. Ol gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini saklamak boýunça...

BAŞ MAKSAT — HALKYMYZYŇ BAGTYÝARLYGY

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de bu topluma degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda 2020 — 2025-nji ýyla çenli sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge degişli wezipeler hem-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen bagly meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz...

BAG­LAR — TE­BI­GA­TYŇ ÝA­RA­ŞY­GY

21-nji martda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçirildi. Bag ekmek dabarasy bahar paslynda tebigatyň aýratyn sahawatly häsiýete eýe bolýandygy, gülläp ösüşi, mähriban topraga söýgini özünde jemleýän ruhy däplere we gymmatlyklara ygrarlylygy alamatlandyrýan Milli bahar baýramyna — Halkara Nowruz gününe bagyşlandy. Milli Liderimiz giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine Türkmenistanyň ähli ilatynyň gatnaşmagyna möhüm ähmiýet...

SAN­LY­LAŞ­DYR­MAK — DÖW­RÜŇ MÖ­HÜM TA­LA­BY

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamyna gözegçilik edýän orunbasarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda «Türkmenistanda 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň barşyna garaldy, resminama dolanyşygynyň elektron ulgamyny kemala getirmek we milli köpçülikleýin habar beriş...

GARAGUM — HAZYNALY HUM

17-nji martda hormatly Prezidentimiz Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak boýunça meýilleşdirilen iş saparyny amala aşyrdy. Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, «Rio+20» Bütindünýä sammitinde we beýleki iri forumlarda milli Liderimiziň öňe süren...
2014