Habarlar

MÖHÜM MESELELERE GARALDY

21-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Wise-premýerleriň hasabatlaryny degişli yzygiderlilikde diňläp, milli...

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSION TOPARYNYŇ KARARY

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak we Türkmenistanyň Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň depginli ösüşini üpjün etmek, demokratiýany we halk häkimiýetliligini has-da ösdürmek, döwlet häkimiýet edaralarynyň işini kämilleşdirmek arkaly halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan taryhy işleriň çäginde Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça öňe...

DÖW­LE­TI­MI­ZIŇ DE­MOK­RA­TIK ESAS­LA­RY BER­KI­DIL­ÝÄR

Hormatly Prezidentimiz Konstitusion toparyň mejlisini geçirdi 19-njy awgustda milli Liderimiz wideomasla­hat gör­nü­şin­de Türk­me­nis­ta­nyň Konsti­tu­si­ýa­sy­na üýt­get­me­ler we goş­ma­ça­lar gi­riz­mek bi­len bag­ly tek­lip­le­ri iş­läp taýýar­la­mak hem-de umu­my­laş­dyr­mak boýun­ça Kons­ti­tu­sion to­pa­ryň mej­li­si­ni ge­çir­di. Bu to­par döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ge­çen ýy­lyň sent­ýabr aýyn­da gol çe­ken Per­ma­ny­na...

MÖHÜM WEZIPELER ÜSTÜNLIKLI ÇÖZÜLMELIDIR

17-nji awgustda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmak, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli desgalaryň ulanylmaga berilmegine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimini çagyrdy....

MILLI YKDYSADYÝETIMIZ DURNUKLY ÖSDÜRILÝÄR

Munuň şeýledigini 14-nji awgustda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisi ýene-de bir gezek subut edýär. Is­len­dik ýur­duň kuw­wa­ty onuň yk­dy­sa­dy gör­ke­zi­ji­le­ri ar­ka­ly kes­git­le­nil­ýär. Mil­li yk­dy­sa­dy­ýet­de ga­za­ny­lan oňyn ne­ti­je­ler döw­le­tiň dur­nuk­ly ös­ýän­di­gi­ni ala­mat­landyr­ýar. 14-nji aw­gust­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly şu ýy­lyň ýe­di aýyn­da...

DÜZÜMLERIŇ SAZLAŞYKLYIŞINI ÜP­JÜN ET­MEK ZE­RURDYR

10-njy awgustda hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny amala aşyrmak hem-de möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem öňde boljak baýramçylyklara we şanly wakalara taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz ilki göni wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimini çagyrdy. Häkim...

ÝO­KANÇ KE­SEL­LE­RIŇ ÖŇÜ­NI ALMAKDA ÝURDUMYZ TÄZE BAŞ­LAN­GYÇ­LA­RY ÖŇE SÜR­DI

Hormatly Prezidentimiziň BSGG-niň Baş direktory bilen wideoduşuşygy boldy 7-nji awgustda, zähmet rugsady tamamlanandan soň, ilkinji iş güni hormatly Prezidentimiz Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreisus bilen wideoaragatnaşyk boýunça duşuşyk geçirdi. COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda, dünýä ýüzünde emele gelen ýagdaýy nazara almak bilen, ýiti ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy bilelikde göreşmek hem-de olaryň ýetirýän zyýanyny azaltmagyň...

MEDENIÝET — MIL­LE­TIŇ MERTEBESI

Hormatly Prezidentimiz täze kitabyny ýazyp tamamlady Me­de­ni­ýet mil­le­tiň mer­te­be­si­ne de­ňel­ýär. Se­bä­bi me­de­ni­ýet mille­tiň müň­ýyl­lyk­la­ryň do­wa­myn­da ke­ma­la ge­ti­ren mad­dy we ru­hy gym­mat­lyk­la­ry­nyň, edep ka­da­la­ry­nyň top­lu­my bo­lup, gel­jek­ki ne­sille­riň ruhy-ahlak jä­het­den kä­mil şah­sy­ýet­ler bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri üçin ýol çel­gi­si­dir. Hut şo­nuň üçin hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz...

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ÝAŞLARA SARGYTLARY

Eziz ýaşlar! Biziň beýik geljegimiz ýaşlaryň bagtyýarlygy, kadaly ösüşi bilen berk baglydyr. Ýaşlar Watanymyzyň güýç-kuwwaty we abraý-mertebesidir. Ýaşlara etjek sargydym ― sport ynsanyň häsiýetini, maksada okgunlylygy, çydamlylygy, mertligi hemde durnukly bolmagy terbiýelemegiň ajaýyp serişdesidir. Sport bilen yzygiderli meşgullanmak adamda özüne ynam, merdemlik, güýç-kuwwat, çakganlyk, başarnyk, ruhubelentlik we beýlekileriň ýeňşine guwanmak häsiýetlerini terbiýeleýär. Şu ajaýyp häsiýetleri özünde terbiýelän adam...

DÖWLETARA GAT­NA­ŞYK­LAR ÖS­DÜ­RIL­ÝÄR

Muňa hormatly Prezidentimiziň dürli ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri hem aýdyň şaýatlyk edýär. TÜRKMENISTAN — TÜRKIÝE RESPUBLIKASY: hyzmatdaşlyk täze mazmuna eýe bolýar. 31-nji iýulda hormatly Prezidentimiziň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynyň häzirki wagtda täze many-mazmuna eýe bolýandygyny, bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagynyň bolsa bu gatnaşyklary...
2014