Habarlar

PE­DER­LE­RI­MI­ZIŇ ASYL­LY DÄP­LE­RI MY­NA­SYP DO­WAM ET­DI­RIL­ÝÄR

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy 29-njy iýulda zähmet rugsadynda bolýan milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjy bolan behişdi bedewler bilen didarlaşdy. ...Welosipedde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna gelen milli Liderimiz athanadaky Garlawaç atly mele bedewiň ýanyna bardy. Ýeri gelende bellesek, şöhratly pederlerimiziň asylly däpleriniň döwrebap ösdürilmegi ugrunda alada edýän döwlet...

HALKARA GI­ŇIŞ­LI­GIN­DE ÝUR­DU­MY­ZYŇ OR­NY BAR­HA ILER­LE­ÝÄR

Muňa hormatly Prezidentimiziň dürli ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri hem aýdyň şaýatlyk edýär TÜRKMENISTAN — ÖZBEGISTAN: dostluk we goňşuçylyk ýörelgelerine ygrarlylyk 24-nji iýulda milli Liderimiz bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň resmi bölümine geçmezden ozal, döwlet Baştutanymyz özbek kärdeşini doglan güni hem-de Muhammet pygamberiň ýaşy — 63 ýaşynyň dolmagy bilen...

ÝURDUMYZA BÜTINDÜNÝÄ SÖWDA GU­RA­MA­SYN­DA SYN­ÇY­NYŇ DE­RE­JE­SI BE­RIL­DI

Üstümizdäki ýylyň 22-nji iýulynda Bütindünýä söwda guramasynyň Ženewada (Şweýsariýa Konfederasiýasy) ýerleşýän ştab-kwartirasynda BSG-niň Baş geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň bu abraýly gurama synçynyň derejesini almaga bolan sargydyna garaldy. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça türkmen tarapyndan ýurdumyzyň BMG-niň Ženewadaky bölüminiň ýanyndaky Hemişelik wekili, şeýle hem ýurdumyzyň Daşary işler, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, Maliýe we ykdysadyýet...

TÜRK­MEN MIL­LE­TI­NIŇ BUÝ­SAN­JY­SYŇ SEN, ALABAÝYM!

21-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş möwsüminiň dowam edýän pursatlarynda säher bilen Köpetdagyň etegine gezelenje çykdy. Bu pursatda, milli Liderimiziň ýanynda Pälwan atly edermen alabaý boldy. Alabaý itleriniň dag-derelerde gezelenç etdirilmeginiň olaryň tohumlyk häsiýetleriniň has-da berkemegine ýardam berýändigini türkmen halkynyň asyrlar aşyp gelýän durmuş tejribesi subut etdi. 2019-njy ýylyň sentýabrynda döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça...

ÝUR­DU­MY­ZYŇ ÝANGYÇ-ENERGETIKA TOP­LU­MY KUW­WAT­LAN­ÝAR

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegi we onuň mundan beýläk-de rowaçlanmagy üçin nebitgaz senagatynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak hormatly Prezidentimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän syýasatynyň möhüm ugrudyr. Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde milli Liderimiziň nebitgaz toplumynyň kärhanalarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, nebitiň, tebigy gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçberlerini artdyrmak, döwrebap sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de energetika ulgamynda...

ANYK ÇÄRELER GÖRÜLDI, TAGALLALAR ÜSTÜNLIKLI BOLDY

BSGG-niň bilermenleri ýurdumyzda geçirilen monitoringiň jemlerini jemlediler 15-nji iýulda Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň hökümetiniň çakylygy boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň jemleri boýunça maslahat geçirildi. Duşuşyga ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, beýleki döwlet düzümleriniň, daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, şeýle hem ýerli,...

NESIL TERBIÝESI : SAGDYNLYGYŇ WE YNSANPERWERLIGIŇ SAZLAŞYGY

Daşky gurşawy goramak, ösümlik hemde haýwanat dünýäsine aýawly çemeleşmek, türkmen topragynyň ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. 15-nji iýulda dynç alyşda bolýan milli Liderimiziň säher bilen ýurdumyzyň çäginde ýerleşýän ajaýyp kölleriň biriniň kenaryna gelip, bu ýerleriniň özboluşly tebigy aýratynlyklaryny, sähra gurşawynyň ynsan kalbyna...

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ ÝAŞLARA SAR­GYTLARY

Halkymyzyň saglygy döwletimiziň baş baýlygydyr. Eziz ýaşlar! Siz ynsan saglygyny berkitmekde bedenterbiýäniň ähmiýetiniň örän uludygyny hiç wagt unutmaly dälsiňiz. Ýaşlara döwrebap bilim berip, ylmy-bilimi hemmetaraplaýyn ösdürmek biziň öňümizde duran möhüm wezipedir. Biziň döwletimiziň gazanýan üstünlikleri ýaşlarymyzyň bagtyýar durmuşy bilen berk baglydyr. Garaşsyz, kuwwatly döwletimizde her bir adam, aýratyn-da, ýaşlar ertirki güne ynamly garamalydyr. Bu bolsa biziň döwlet syýasatymyzyň esasyny...

TÜRK­MEN-GA­ZAK HYZ­MAT­DAŞ­LY­GY OK­GUN­LY ÖS­DÜ­RIL­ÝÄR

10-njy iýulda hormatly Prezidentimiz bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň başynda döwlet Baştutanymyz Gazagystanyň milli Liderini golaýda bellenilip geçilen 80 ýaş toýy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de oňa berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat we Gazagystanyň halkynyň mundan beýläk-de rowaçlanmagyna gönükdirilen jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistanda Gazagystan...

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ METBUGAT ÜÇIN MAGLUMATY

Ko­ro­na­wi­ru­syň tä­ze gör­nü­şi­niň pan­de­mi­ýa­sy­nyň do­wam et­me­gi we hal­ka­ra bi­le­le­şi­k ta­ra­pyn­dan bu glo­bal we­hi­me gar­şy gö­reş­mek bo­ýun­ça dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän top­lum­la­ýyn çä­re­ler bi­len bag­ly­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi aşak­da­ky­lar ba­ra­da ha­bar ber­ýär. Dünýäde COVID-19-yň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, Türkmenistanda bu ýokanjyň...
2014