Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ METBUGAT ÜÇIN MAGLUMATY

Ko­ro­na­wi­ru­syň tä­ze gör­nü­şi­niň pan­de­mi­ýa­sy­nyň do­wam et­me­gi we hal­ka­ra bi­le­le­şi­k ta­ra­pyn­dan bu glo­bal we­hi­me gar­şy gö­reş­mek bo­ýun­ça dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän top­lum­la­ýyn çä­re­ler bi­len bag­ly­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi aşak­da­ky­lar ba­ra­da ha­bar ber­ýär. Dünýäde COVID-19-yň ýaýrap başlan ilkinji günlerinden başlap, Türkmenistanda bu ýokanjyň...

NOBATDAKY ZÄHMET RUGSADY: DYNÇ ALYŞ SAGLYGY BERKITMEK BILEN UTGAŞMALYDYR

Hormatly Prezidentimiz zähmet rugsadyna çykdy hem-de Wa­ta­ny­my­zyň şy­pa­ha­na merkez­le­ri­niň bi­rin­de dynç al­ýar, hemi­şe bol­şy ýa­ly, mil­li Li­de­ri­miz iş­den boş wag­ty­ny iş­jeň we peýda­ly ge­çir­ýär. Geçen hepdede ýarym ýylyň jemlerine garalan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzümine 7-nji iýuldan 6-njy awgust aralygynda nobatdaky zähmet rugsadynyň berilýändigini yglan etdi, Hökümet agzalary zähmet...

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTYNA KABUL EDILŞIK

TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTYNA 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hünärmenleri taýýarlamagyň ugry: 1. Yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş (hünärler: ykdysadyýet we hukuk; maliýe hukugy; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; ykdysady howpsuzlyk; dünýä maliýe bazary; elektron işewürliginiň ykdysadyýeti; elektron täjirçiligi; dünýä ykdysadyýeti;...

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETINE KABUL EDILŞIK

HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETINE 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Hu­kuk işi (taýýarlygyň ugurlary: halkara jemagat hukugy; halkara hususy hukugy). 2. Sy­ýa­sat ylym­la­ry we se­bit öw­re­niş (taýýarlygyň ugry: halkara gatnaşyklary we dünýä syýasaty). 3. So­sio­lo­gi­ýa we so­si­al iş (taýýarlygyň ugry: sosiologiýa). 4. Fi­lo­so­fi­ýa...

OGUZHAN AD. INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNI­WER­SI­TE­TINE KABUL EDILŞIK

TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNI­WER­SI­TE­TINE 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Ma­te­ma­ti­ka we me­ha­ni­ka (taýýarlygyň ugry: amaly matematika we informatika). 2. Bio­lo­gi­ýa ylym­la­ry (taýýarlygyň ugurlary: öýjük we molekulýar biologiýa; genetika we bioinži­ni­ring; mik­ro­bio­lo­gi­ýa). 3. Hi­mi­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry (taýýarlygyň...

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINE KABUL EDILŞIK

S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETINE 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri): 1. Oba, to­kaý we ba­lyk ho­ja­ly­gy (hünärler: agronomçylyk; ýüpekçilik; agrohimiýa we topragy öwreniş; bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk; ösümlikleri goramak; tokaý we seýil bag hojalygy;...

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETINE KABUL EDILŞIK

HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETINE 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary (hünärleri): 1. Ama­ly geo­lo­gi­ýa, dag iş­le­ri, ne­bit­gaz işi we geo­de­ziýa (hünärler: nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebitgaz geçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini...

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETINE KABUL EDILŞIK

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETINE 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Kli­ni­ki luk­man­çy­lyk (hünärler: bejeriş işi; pediatriýa). 2. Har­by luk­man­çy­lyk (hünärler: bejeriş-öňüni alyş işi; arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek işi). Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri: 1. Kli­ni­ki...

TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTYNA KABUL EDILŞIK

DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTYNA 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: 1. Dil bi­li­mi we ede­bi­ýa­ty öw­ren­mek (taýýarlygyň ugurlary: iňlis dilini okatmagyň usulyýeti; nemes dili; fransuz dili; rus dilini okatmagyň usulyýeti; ispan dili). Tölegli esasda bakalawrlary taýýarlamagyň ugurlary: 1. Dil bi­li­mi we...

DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASYNA KABUL EDILŞIK

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ ÝANYNDAKY DÖWLET GULLUGY AKADEMIÝASYNA 2020/2021-NJI ÝYLDA OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI 2020/2021-nji okuw ýyly üçin taýýarlygyň aşakdaky ugurlary boýunça tölegli esasda okuwa kabul edýändigini yglan edýär: 1. Döwlete degişli bolmadyk edaralaryň hünärmenlerini gaýtadan taýýarlamak aşakdaky hünär boýunça: — ykdysadyýet we hojalyk hukugy, okuwyň möhleti — 2 ýyl. 2. Magistrleri taýýarlamak aşakdaky ugurlar boýunça: — sanly dolandyryş, okuwyň möhleti...
2014