Habarlar

BAŞ ŞÄHERIMIZ BARHA GÖZELLEŞÝÄR

8-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Ministrler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň gur­lu­şyk we ener­ge­ti­ka top­lum­lary­na gö­zeg­çi­lik ed­ýän orun­ba­sa­ry­nyň ha­ýy­şy bo­ýun­ça paýtag­ty­my­za iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, bir­nä­çe des­ga­la­ryň tas­la­ma­la­ry hem-de şä­he­riň ener­gi­ýa ul­ga­my­ny döw­re­baplaş­dyr­mak bo­ýun­ça me­ýil­leş­di­ril­ýän iş­ler bi­len ta­nyş­dy. Wise-premýer Aşgabatda...

ÝYLLARA ŞAN BER­ÝÄR AJAP DÖWRÜMIZ

27-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýyldaky iň soňky, Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy. Milli Liderimiz gün tertibindäki meselelere geçmek bilen, Mejlisiň Başlygyna söz berdi. Ol ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyzyň...

ROWAÇ GADAMLAR BARHA BATLANÝAR

18-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki wajyp meselelere garaldy. Mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçip, milli Liderimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet ulgamyna gözegçilik edýän orunbasaryna söz berdi. Ol hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almagyň tertibiniň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Bu resminama «Telekeçilik işi hakynda»...

ÝUR­DU­MYZ KUW­WAT­LY ― GADAMLAR BATLY

11-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini sanly ykdysadyýet konsepsiýasyna laýyklykda has-da kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak meseleleri hem-de şu wezipeler bilen baglanyşykly çäreler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň alnyp barylýan işler baradaky hasabatyny diňledi. Bellenilişi ýaly, dürli pudak edaralarynyň hem-de döwlete degişli däl ulgamyň kärhanalary...

SE­BIT HYZ­MAT­DAŞ­LY­GYN­DA TÄ­ZE BAŞ­LAN­GYÇ­LAR

29-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Daşkent şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň ikinji konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy. Günüň birinji ýarymynda milli Liderimiz sammitiň geçi­ril­ýän ýe­ri­ne — «Kuk­sa­roý» köş­gü­ne bar­dy. Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň döw­let Baş­tu­tan­lary­nyň kon­sul­ta­tiw du­şu­şy­gy­na gat­naş­mak üçin Daş­ken­de Gyrgyz Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Soo­ron­baý...

IKI­TA­RAP­LA­ÝYN GAT­NA­ŞYK­LAR BARHA PUGTALANÝAR

14-nji noýabrda hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etmegi ony aýdyň subut edýär. Katar Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mubarak Abdurahman Mubarak Al-Nasry hormat bilen kabul edilmegine hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat milli Liderimize Kataryň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň mähirli salamyny...

HOR­MAT­LY PRE­ZI­DEN­TI­MI­ZIŇ ÝAŞ­LA­RA SAR­GYT­LA­RY

Watan we halk diýen beýik hem-de gudratly sözler ýaşlarymyzyň dilleriniň senasy, baş şygary bolmalydyr. Ýaşlaryň ähli meselelerini öz içine alýan döwlet syýasatymyz ýaş nesillerde Watanymyza bolan beýik buýsanjy döredýär. Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň süňňünde belent ahlak, ene-ata, halka we tutuş adamzada bolan beýik söýgi jemlenmelidir. Mähriban ýaşlar! Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň beýik geljeginiň, halkymyzyň we adamzadyň bagtyýarlygynyň, dünýäniň parahatçylygynyň...

ENE TOPRAGA SÖÝGINIŇ BAÝRAMÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Ýurdumyzyň bagy-bossanlyga öwrülmegi bagtyýar Watanymyzyň diňe bir görküne görk goşmak bilen çäklenmän, eýsem, ekologiýa abadançylygynyň möhüm şertidir. Hut şundan ugur alnyp, 9-njy noýabrda Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Tutuş ýurdumyz boýunça geçirilen bu dabara watandaşlarymyzyň joşgunly zähmetiniň hakyky baýramçylygyna, milli Liderimiziň döredijilikli başlangyçlaryny...

YNA­NYŞ­MAK — DOST­LU­GYŇ YG­TY­BAR­LY KÖP­RÜ­SI

Resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna gelen hormatly Prezidentimiz 7-nji noýabrda Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konte, şeýle hem bu ýurduň Prezidenti Serjio Mattarella bilen gepleşikler geçirdi. Ýokary derejede geçirilýän bu duşuşyklarda däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklary has-da berkitmek, köpugurly mümkinçiliklere eýe bolan netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, Milanda bilelikdäki işewürler maslahatynyň geçirilendigini bellemek gerek....

GIŇ GERIMLI ÖZGERTMELER

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryny we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, şanly senelere taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny...
2014