Habarlar

“ÜZÄRLIK – ÝÜZ DERDIŇ DERMANY”

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE “ÜZÄRLIK – ÝÜZ DERDIŇ DERMANY” ATLY WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI. “Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany” ýylynyň her bir güni ýatdan çykmajak şanly wakalara, toý-baýramlara, joşgunly çärelere, ylmy maslahatlara beslenýär. Şeýle çäreleriň biri hem Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Balkan welaýat Geňeşi bilen welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilelikde guraldy. Bu wagyz-nesihat çäresi “Üzärlik – ýüz derdiň...

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ GUTLAGY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna Mähriban halkym! Eziz watandaşlar! Biz ýurdumyzda Bütindünýä saglyk gününi giňden belläp geçýäris. Sizi sagdynlygy we ruhubelentligi dabaralandyrýan Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu ajaýyp halkara baýramyna bagyşlanyp geçiriljek dabaralaryň ruhubelentligiň, ösüşiň, sportuň hem-de sagdynlygyň ýurduna öwrülen Türkmenistan Watanymyza bolan buýsanjymyzy has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda adam jemgyýetimiziň we...

GÖREŞ BOÝUNÇA AÇYK ÇEMPIONATY GEÇIRILDI

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Göreş boýunça balkan welaýatynyň açyk çempionaty geçirildi. Ýakynda Balkan welaýat sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň guramagynda 2003-2005-nji ýyllarda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda türkmen milli göreşi we guşakly göreş boýunça welaýatyň açyk çempionaty geçirildi. Welaýat merkezi Balkanabat şäherinde geçirilen bu bäsleşik turuwbaşdan özüniň gyzyklylygy bilen tapawutlandy. Milli göreş boýunça oglanlaryň arasynda Aşgabat şäherinden Umyt...

ABADAN DURMUŞYŇ KE­PILI

Bi­ta­rap­lyk hu­kuk ýag­da­ýy­na la­ýyk­lyk­da, ýur­du­myz­da ylalaş­dy­ry­jy­lyk we hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk sy­ýa­sa­ty ama­la aşyryl­ýar. Mil­li howp­suz­ly­gy üp­jün et­mek hem-de hal­ky­my­zyň aba­dan dur­mu­şy­nyň ke­pi­li bo­lup çy­kyş ed­ýän go­şu­ny­my­zyň go­ra­nyş ukyp­ly­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da dur­ýar....

NUSGALYK GÖRELDE — NESILLERE ÝÖRELGE

31-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik hem-de amaly-türgenleşik işleri bilen tanyşdy. Milli Liderimiziň gatnaşmagynda 2009-njy ýylda açylan bu ýokary okuw mekdebiniň ak mermere beslenen binalar toplumy Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky desgalar bilen özboluşly sazlaşygy emele getirýär. Iň täze enjamlar,...

«GALKANYŇ» NOBATDAKY ÜSTÜNLIGI

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan» hokkeý topary bassyr ýedinji gezek ýurdumyzyň çempiony boldy. Tejribeli tälimçi Baýram Allaýarowyň şägirtleri 2019 ― 2020-nji ýyllaryň çempionatyny ýaryş tertibiniň iň ýokarky basgançagynda tamamladylar. Topar çempionatdaky duşuşyklaryň ýekejesinde hem ýeňilmän, hokkeýiň taryhynda seýrek gabat gelýän netijeleriň birini gazandy. Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi we Milli hokkeý federasiýasy tarapyndan...

GUŞLARYŇ HALKARA GÜNÜNE SERGI GEÇIRILDI

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Şu gün — 1-nji aprelde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Guşlaryň halkara güni mynasybetli guralan «Guşlar — tebigatyň bezegi» atly serginiň açylyş dabarasy boldy. Dabarada çykyş edenler Türkmenistanda guşlaryň Halkara gününi bellemegiň taryhy, biziň ýurdumyzda duş gelýän dürli guşlar barada, haýwanat dünýäsini goramakda alnyp barylýan işler barada gürrüň berdiler. Döwlet muzeýinde hereket edýän...

HORMATLY PREZIDENTIMIZ IÇERI IŞLER MINISTRLIGINIŇ INSTITUTYNA BARDY

«ÝAŞ HABARÇY» BÄSLEŞIGINE Düýn Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri hem-de amaly-türgenleşik işleri bilen tanyşdy. Ir bilen döwlet Baştutanymyz institutyň baş binasyna geldi. Bu ýokary okuw mekdebiniň täze binasy milli Liderimiziň gatnaşmagynda 2009-njy ýylda açyldy. Institutyň merkezi girelgesinde içeri işler ministri...

BE­HIŞ­DI BE­DEW­LER — DÖ­RE­DI­JI­LI­GIŇ GÖZ­BA­ŞY

29-njy martda hormatly Prezidentimiz özüniň boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, şol sanda at münmek hem-de döredijilik işlerine sarp etmek ýaly adaty endigine eýerip, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna geldi. Milli Liderimiz bu ýerde behişdi bedewler bilen didarlaşdy, atly gezelenç etdi hem-de döredijilik bilen meşgullandy. Ýaz paslynyň howasy kalbyňy joşduryp, ynsanda täze maksatlary, pikirleri döredýär. Munuň özi...

NURANA GELJEGI NAZARLAP

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gatna­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­lis­de döw­let dur­mu­şy­nyň der­wa­ýys mese­le­le­ri­ne ga­ral­dy hem-de bir­nä­çe res­mi­nama­lar ka­bul edil­di. Ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasary çagyryldy. Ol gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini saklamak boýunça...
2014