Habarlar

ME­DE­NI­ÝET HAL­KYŇ KAL­BY­DYR

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýewiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewanyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly senesine bagyşlanan dabaraly çäreleri geçirmek, milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda gazanylýan üstünlikleri giňden...

GAL­LA — HAL­KYŇ BAÝLYGY

Hormatly Prezidentimiziň bu sözlerinden ruhlanýan gallaçy-kärendeçilerimiz häzirki wagtda dowam edýän gyzgalaňly orak möwsüminde yhlasly zähmet çekýärler. Muňa 22-nji iýunda milli Liderimiziň Ahal welaýatyna bolan iş saparynyň mysalynda aýdyň göz ýetirmek bolýar. Ir bilen döwlet Baştutanymyz dikuçarda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyna tarap ugrady. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz eksport ugurly önümleriň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak boýunça bina edilýän täze,...

IŞ­LER TA­LA­BA­LA­ÝYK WE UT­GA­ŞYK­LY GU­RAL­ÝAR

19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gatna­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. Onuň do­wa­myn­da döw­le­ti­mi­ziň dur­mu­şyna de­giş­li wa­jyp me­se­le­ler ara al­nyp masla­hat­la­şyl­dy we bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy Milli Parlamentiň ýurdumyzyň...

DAÝHANDAN HEREKET, ÝERDEN BEREKET

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. ...Ir bilen milli Liderimiz dikuçarda Bereket etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän ak ekin meýdanlarynyň ýanyna geldi. Ýolugra döwlet Baştutanymyz Aşgabat — Türkmenbaşy halkara ähmiýetli awtomobil ýoluny, ýol ýakalarynyň abadançylyk derejesini synlady, degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. Gallaçy-kärendeçi...

HALAL ZÄHMET — BAKY DÖWLET

16-njy iýunda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Ir bilen milli Liderimiz S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Bossan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna geldi. Döwlet Baştutanymyzyň ulagy gallaçy kärendeçi Amanýaz Berdiýewiň ak ekinli ýeriniň ýanynda saklandy. Bu ýerde ekerançy daýhan maşgala agzalary bilen 21 gektar ýerde bugdaýyň «Hasylly» görnüşini ösdürip ýetişdirendigini,...

AÝDYŇ ÝOLLARYŇ BEÝIK GELJEGI

12-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny depginli ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan...

GIŇ MÜMKINÇILIKLER — GELJEGE ÄDILEN ÄDIM

11-nji iýunda Türkmenis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, ýur­du­my­zyň Ýa­ragly Güýç­le­ri­niň Be­lent Ser­kerde­ba­şy­sy go­şun ge­ne­ra­ly Gurbanguly Berdimuhamedow har­by we hu­kuk go­raý­jy edara­la­ryň ho­ja­lyk dü­zü­mi­ni kämil­leş­dir­mek, de­giş­li at­ha­na­ny gur­mak, gök-bak­ja ekin­le­ri­ni, mi­we­çi­li­gi ös­dür­mek, şeý­le hem bu dü­züm­le­re de­giş­li dynç alyş sa­gal­dyş mer­ke­zi­ni bi­na et­mek üçin ni­ýet­le­nen...

ÝAŞLARYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA GEÇIRILEN BÄSLEŞIGIŇ JEMLERI

Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli nesiller bolup ýetişmegi we häzirki zaman ylmynyň gazananlaryna mynasyp goşant goşmagy üçin ähli şertler döredilýär. Eziz Diýarymyzyň röwşen geljegi üçin ýokary bilimli, giň dünýägaraýyşly, hünärine ussat, başarnykly ýaşlary kemala getirmek biziň baş maksatlarymyzyň biridir. «Türkmenistanyň ýaşlarynyň...

SAHAWATLY TOPRAGYŇ BEREKEDI

9-njy iýunda Lebap welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. ...Ir bilen hormatly Prezidentimiz Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna geldi. Milli Liderimiziň awtoulagy kärendeçi Berdimyrat Narmämmedowyň ekin meýdanynyň çäginde saklandy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Lebap welaýatynyň häkimi, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn...

DE­GIŞ­LI ÇÖZ­GÜT­LER KA­BUL EDIL­DI

4-nji iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri hem-de bu edaralaryň işini mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp wezipeleri girizildi. Ilki bilen, goranmak ministri hasabat döwründe alnyp barlan we garamagyndaky düzümlerde...
2014