Habarlar

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY UT­GAŞ­DY­RYL­MA­LY­DYR

14-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Mejlisiň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň baş ugruny durmuşa geçirmegiň, welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işlerini alyp barmagyň, öňdäki möhüm şanly senelere taýýarlygyň, şeýle hem şähergurluşyk maksatnamasyny amala aşyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyga,...

ARKADAGDAN GÖRELDE — NESILLERE ÝÖRELGE

Milli Liderimiz welosipedli gezelenç etdi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy. Bilşimiz ýaly, güýz paslynyň ilkinji günleriniň säherinde jana tenekar dag howasy bu künjegiň tebigy gözellikleri, tokaý zolaklary bilen utgaşyp, ynsanyň ruhuny göterýär. Ady rowaýata öwrülen ajaýyp bedewiň hormatyna dikeldilen «Ýanardag» binasynyň deňinden geçip barýan pursatlarynda döwlet Baştutanymyz bu binanyň aýratynlygyny, şeýle-de dag eteginiň özboluşly...

ÝUR­DU­MY­ZYŇ ÝANGYÇ-ENERGETIKA KUW­WA­TY BAR­HA PUG­TA­LAN­ÝAR

Hormatly Prezidentimiz TNGIZT-de täze desgalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy 9-njy sentýabrda ir bilen milli Liderimiz Balkan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, Türkmen­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­my­nyň (TNGIZT) tä­ze ener­gi­ýa des­ga­la­rynyň düý­bü­ni tut­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Dabara gatnaşýanlaryň we myhmanlaryň öňünde çykyş edip, döwlet Baştutanymyz bu şanly waka bilen hemmeleri tüýs ýürekden gutlady. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, zawodlar...

YG­TY­BAR­LY ÖSÜ­ŞI ÜPJÜN ETMEK DÖW­RÜŇ MÖ­HÜM TALABYDYR

Hormatly Prezidentimiz täze oba hojalyk tehnikalaryny synlady we paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy Bil­şi­miz ýa­ly, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly ýa­kyn­da ge­çi­ri­len gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de oba ho­ja­lyk pu­da­gy­nyň iş­gär­le­ri­niň öňün­de pag­ta ýy­gy­my möw­sü­mi­ni gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çir­mek, teh­ni­ka­lar­dan do­ly güý­jün­de, ne­ti­je­li...

DUR­NUK­LY ÖSÜŞ ÜP­JÜN EDIL­ÝÄR

Munuň şeýledigini 4-nji sentýabrda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisi ýene-de bir gezek subut edýär. Bil­şi­miz ýa­ly, is­len­dik ösen döw­le­tiň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň esa­sy mak­sa­dy hal­kyň mad­dy hal-ýag­da­ýy­ny go­wulan­dyr­mak­dan yba­rat­dyr. Şu nuk­daý­na­zar­dan se­rede­ni­miz­de, hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da mil­li yk­dysa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li pu­dak­la­ryn­da dur­nuk­ly ösü­şiň üp­jün...

EZIZ WATANYMYZY GORAMAK MUKADDES BORÇDUR

2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Gün tertibine şu ýylyň sekiz aýynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň alyp baran işleriniň netijeleri hem-de Ýaragly Güýçleriň işini has-da kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan wezipeler girizildi. Göçme mejlisde, ilki bilen, goranmak ministri çykyş edip, Milli goşunyň harby...

SAGDYNLYK WE RUHUBELENTLIK

Ýaş­la­ry­my­zyň ba­ky hem­ra­sy bol­ma­ly­dyr Hormatly Prezidentimiz sport ulgamynyň täze desgalarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Wa­ta­ny­myz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýaş­lar sy­ýa­sa­ty­na, bi­li­mi, spor­ty ös­dür­mä­ge, bu mö­hüm ul­gam­la­ry dün­ýä de­re­je­si­ne çy­kar­ma­ga uly üns be­rilýär. Türk­me­nis­tan­da bi­lim ul­ga­my­nyň hi­li­ni...

TÜRKMENISTAN — KOREÝA RESPUBLIKASY: döw­le­t a­ragat­na­şyk­lar pug­ta­lan­dy­ryl­ýar

28-nji awgustda hormatly Prezidentimiziň we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki dostlukly döwletiň Baştutanlary söhbetdeşligiň barşynda özara ynanyşmagyň we birek-birege hormat goýmagyň berk binýadynda guralýan döwletara hyzmatdaşlygyň örän wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine kanagatlanma bildirdiler. Milli Liderimiz soňky döwürde hil taýdan täze derejä çykarylan türkmen-koreý gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga hemişe üns...

GURLUŞYK IŞLERINDE MILLILIK WE ÝOKARY HIL SAZLAŞMALYDYR

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz boýunça nobatdaky iş saparyny amala aşyrdy Bilşimiz ýaly, Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi milli Liderimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Halkymyzyň ýaşaýşy üçin aňrybaş oňaýly şertleriň döredilmegi, şol sanda şäheriň abadanlaşdyrylmagy, amatly ekologiýa ýagdaýynyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berýän döwlet Baştutanymyz öňde durýan wezipeleriň çözgüdine...

MÖHÜM MESELELERE GARALDY

21-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Wise-premýerleriň hasabatlaryny degişli yzygiderlilikde diňläp, milli...
2014