Habarlar

ME­DE­NI­ÝET­LI DYNÇ AL­ŞY ÖSDÜRMEK — ADAM HAKYNDAKY ALA­DA­NYŇ NY­ŞA­NY

28-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzyň baş şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän Gurtly kölüniň çäginde döredilýän dynç alyş maksatly binalaryň gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy. Milli Liderimizi ir säher bilen kölüň kenarynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçylary,...

OBASENAGAT TOPLUMY KÄMILLEŞDIRILÝÄR

26-njy maýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ilki bilen, göni wideoaragatnaşykda Aşgabat şäheriniň häkimi paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri, tomusky möwsümi guramaçylykly geçirmek ugrunda görülýän çäreler, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi...

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY WE TA­LA­BA­LA­ÝYK UT­GAŞ­DY­RYL­ÝAR

22-nji maýda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy Milli Parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Milli...

BÜTINDÜNÝÄ SAGLYGY GORAÝYŞ GURAMASYNA IBERILEN HAT

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Ýet­miş dör­dün­ji ses­si­ýa Gün tertibiniň 126-njy bendi Dün­ýä­niň ila­ty­nyň sag­ly­gy we da­şa­ry sy­ýa­sat Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID-19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreş boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çäreler barada maglumat Häzirki wagtda adamzat ýokanjyň täze görnüşiniň —...

OŇYN ÖZGERTMELER DURMUŞA GEÇIRILÝÄR

21-nji maýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat hem-de gurluşyk we senagat toplumlaryna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň gatnaşmaklarynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda ýurdumyzyň ilatyny türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän azyk önümleri bilen üpjün etmekde alnyp barylýan işler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de öňde durýan, ilkinji nobatda, amala aşyrylmaly wezipeler kesgitlenildi. Obasenagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň ozal...

ASYLLY ÝÖRELGE — NESILLERE GÖRELDE

Sagdyn durmuş ýörelgelerini we halkymyzyň saglygyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde yglan eden hormatly Prezidentimiz işiniň juda köpdügine garamazdan, boş wagtlarynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri, şol sanda welosiped sporty bilen meşgullanmak bilen watandaşlarymyza şahsy görelde görkezýär. Öňňin irden hem milli Liderimiz adaty endigine eýerip, agtygy Kerim bilen welosipedli menzil aşdy we...

MUKADDESLIK WA­TANDAN BAŞLANÝAR

13-nji maý­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz da­ba­ra­ly çä­rä — Go­ran­mak mi­nistr­li­gi­niň Ber­di­mu­ha­met An­na­ýew adyn­da­ky 1-nji ýö­ri­te­leş­di­ri­len har­by mek­de­bi­ne us­sat mugal­lym, eder­men es­ger Ber­di­mu­ha­met An­na­ýe­wiň har­by gul­luk res­mi­na­ma­la­ry­ny gowşur­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Türk­men top­ra­gy­nyň şöh­rat­ly og­lunyň — mil­li Li­de­ri­mi­ziň ata­sy­nyň — eder­men...

PAÝTAGTYMYZ OKGUNLY ÖSDÜRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiz Aşgabatdaky we onuň töwereklerindäki täze gurluşyklarda işleriň barşy bilen tanyşdy. 11-nji maýda hormatly Prezidentimiz gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän wise-premýeriň haýyşy boýunça paýtagtymyza iş saparyny amala aşyrdy. Onuň dowamynda milli Liderimiz Aşgabady durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, şäher düzümlerini kämilleşdirmek, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri bilen baglanyşykly meseleler bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz wise-premýer bilen ýurdumyzyň...

WATAN GORAGÇYLARY SARPALANDY

9-njy maýda hormatly Prezidentimiz 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşdy. Gazaply uruş ýyllarynda türkmen halkynyň müňlerçe edermen ogullary doganlyk halklaryň wekilleri bilen egin-egne berip, söweş meýdanlarynda gaýduwsyzlyk görkezdiler. Olaryň hatarynda hormatly Prezidentimiziň atasy Berdimuhamet Annaýewiň bardygyny, onuň durmuş ýolunyň täze taryhy eýýamda ösüp barýan ýaş nesiller...

MÖHÜM MESELELER ÜNS MERKEZINDE

6-njy maýda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de öňde boljak baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Göni wideoaragatnaşyk arkaly...
2014