Habarlar

SPORT BILEN MEŞGULLANMAK SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESINIŇ ÖZENIDIR

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary we ony wagyz edýän hormatly Prezidentimiz boş wagtlarynda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga ähmiýet berýär. Bu gezek hem ir bilen milli Liderimiziň IIM-niň Sport ulag merkezine gelip, şu ýerde soňky döwürde dünýäniň dürli ýurtlarynda uly meşhurlyga eýe bolan skandinaw ýörişi bilen meşgullanmagy munuň nobatdaky subutnamasy boldy. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly,...

DÖWÜR WE ŽURNALISTIKA

Ýakynda  «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli  Türkmenistanyň Daşary ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy boýunça bilim alýan talyp ýaşlar bilen ýurdumyzyň abraýly metbugat neşirlerinde zähmet çekýän tejribeli žurnalistleriň arasynda “Döwür we žurnalistika” ady bilen halypa-şägirtlik duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda duşuşyga gatnaşyjy halypalara ýaş žurnalistler hünär ugurlary bilen bagly özlerini gyzyklandyrýan birnäçe sowallar bilen ýüzlenip, degerli...

ONLINE GÖRNÜŞINDE OKUW SAPAGY GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkeziniň guramagynda bu guramanyň Aşgabatdaky wekili E.P.Nataliýa Drozdyň, halkara bilermeni Mark Grigorýanyň (Beýik Britaniýa), şeýle-de Ýaşlar guramasynyň işjeň agzalary bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň, Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetiniň talyplarynyň gatnaşmaklarynda online...

TÜRKMENISTAN — FRANSIÝA RESPUBLIKASY: döw­le­ta­ra gat­na­şyk­lar pug­ta­lan­dy­ryl­ýar

14-nji oktýabrda milli Liderimiz Fransiýa Res­pub­li­ka­sy­nyň Adat­dan da­şa­ry we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Izabel Gineli kabul etdi. Diplomat döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşuryp, wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan bilen däp bolan dostluk ýörelgelerini hem-de netijeli hyzmatdaşlygy berkitmäge berilýän uly ähmiýetini nygtaýan mähirli sözlerini beýan etdi. Ilçini...

ÝUR­DU­MY­ZYŇ HAL­KA­RA GI­ŇIŞ­LI­GIN­DÄ­KI OR­NY BAR­HA ILER­LE­ÝÄR

Mä­lim bol­şy ýa­ly, pa­ra­hat­çy­ly­gy sö­ýü­ji­lik, goň­şu­lar bi­len hoş­ni­ýet­li gat­naşyk­da bol­mak ýa­ly ata-ba­ba­la­ry­myz­dan gel­ýän mu­kad­des ýö­rel­ge­ler Ber­karar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan do­wam et­di­ri­lip, dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gin­de uly yk­ra­ry­ýe­te eýe bol­ýar. Türkme­nis­ta­nyň hemişelik...

YKDYSADY KUWWATYMYZ YZYGIDERLI PUGTALANDYRYLMALYDYR

Mä­lim bol­şy ýa­ly, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da giň ge­rim­li öz­gert­me­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Hä­zir­ki wagt­da Ga­raş­syz döw­le­ti­mi­zi sena­gat taý­dan ös­dür­mä­ge, yk­dy­sa­dy­ýe­timi­ze san­ly ul­ga­my or­naş­dyr­ma­ga, elekt­ron se­na­gaty­ny we gym­mat­ly ka­gyz­la­ryň ba­za­ry­ny dö­ret­mä­ge gi­ri­şil­di. Şo­ňa gö­rä, mil­li...

JEM­GY­ÝE­TI­MI­ZIŇ ASU­DA­LY­GY — DÖW­LE­TI­MI­ZIŇ BER­KA­RAR­LY­GY

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda şu ýylyň dokuz aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň esasy ugurlary kesgitlenildi, maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Ilki bilen, goranmak ministri...

MÖHÜM WEZIPELER ÜSTÜNLIKLI ÇÖZÜLMELIDIR

5-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini we paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, özgertmeler maksatnamalaryny amala aşyrmak, milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşyna, milli...

YG­TY­BAR­LY ÖSÜŞ — BAGTYÝAR GELJEK

2-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne hem-de bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Milli parlamentiň alyp barýan işleri barada...

TÜRKMENISTAN — OWGANYSTAN: giň gerimli hyzmatdaşlygyň täze möhüm ädimi

Bil­şi­miz ýa­ly, bi­ziň ýur­du­myz se­bit­de pa­ra­hat­çy­ly­gyň, dur­nuk­ly­ly­gyň hem-de howpsuz­ly­gyň üp­jün edil­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len hal­ka­ra ta­gal­la­la­ra iş­jeň gat­naş­ýar. Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň wes­ýet eden yn­san­per­wer tag­lym­la­ry­na, hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk hem-de öza­ra gol­daw ber­mek ýö­rel­ge­le­ri­ne, umu­ma­dam­zat gym­mat­lyk­la­ry­na yg­rar­ly bol­mak bi­len, Türk­me­nis­tan...
2014