Habarlar

AŞGABATDA TÜRKMENISTANYŇ HEMIŞELIK BITARAPLYGYNYŇ ŞANLY 25 ÝYLLYGY MYNASYBETLI HALKARA SERGISI AÇYLDY

Düýn Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara sergi açyldy. Ýurdumyzyň halk hojalyk toplumyny ösdürmekde döwrebap meýilleri öz içine alan foruma ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 37-si, teleýaýlymlaryň 6-sy, şeýle hem Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşýar. 12 gün dowam etjek hem-de dürli işewürlik çärelerini öz içine aljak wideomaslahat görnüşinde geçirilýän baýramçylyk...

BAŞ ALADA — RAÝATLARYMYZYŇ SAGLYGYNYŇ GORAGLYLYGY

Hormatly Prezidentimiz Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy 13-nji noýabrda milli Liderimiz ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm desgasynyň — Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 200 orunlyk täze Ýokanç keseller hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen bu sebitiň täze edara ediş merkezini döretmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli taslamanyň çäklerinde bina edilen döwrebap bejeriş...

ÝA­ŞYL GUR­ŞAW — EKO­LO­GI­ÝA ABA­DAN­ÇY­LY­GY­NYŇ MÖ­HÜM ŞER­TI

Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna 25 million düýp nahal ekilýär. 7-nji noýabrda Türkmenistanda milli Liderimiziň gatnaşmagynda bag ekmek boýunça ählihalk dabarasy geçirildi. Eziz Diýarymyzyň giňişliklerinde täze baglyklaryň we seýilgähleriň düýbüni tutmak boýunça giň gerimli çäre ekologiýa abadançylygyny pugtalandyrmaga, türkmen topragynyň ähli künjeklerini ajaýyp ýaşyl lybas bilen bezemäge gönükdirilendir. Irden, asylly işe başlamagyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Hanbeg diýen...

DUR­NUK­LY ÖSÜŞ — MIL­LI YK­DY­SA­DY­ÝE­TIŇ BAŞ ŞER­TI

Munuň şeýledigini 5-nji noýabrda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisi ýene-de bir gezek subut edýär. Mä­lim bol­şy ýa­ly, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň durnuk­ly ösü­şi­ni üp­jün et­mek boýun­ça mak­sat­na­ma­la­ýyn çä­re­ler dur­mu­şa geçi­ril­ýär. Şo­ňa la­ýyk­lyk­da, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li...

Türkmenistan bilen Pakistanyň arasyndaky teleköpri

Ýakynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Pakistan Yslam Respublikasynyň Parahatçylyk we diplomatik bilimleri instituty hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň COMSATS maglumat tehnologiýalary institutynyň Syýasat Öwreniş merkezi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklay institutynyň arasynda teleköpri görnüşinde “tegelek stol” maslahaty geçirildi. Oňa türkmen tarapyndan Begenç Mätliýew – Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ylmy...

WEZIPELER ÜSTÜNLIKLI WE TALABALAÝYK ÇÖZÜLMELIDIR

29-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabineti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li bir­nä­çe mö­hüm me­se­le­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy we kä­bir res­mi­na­mala­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy milli kanun çykaryjylyk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça...

DOST­LUK­LY GAT­NA­ŞYK­LAR OK­GUN­LY ÖS­DÜ­RIL­ÝÄR

Bil­şi­miz ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sa­tyn­da dün­ýä döw­let­le­ri bi­len hoş­ni­ýet­li gat­na­şyk­la­ryň ýo­la go­ýul­ma­gy we ös­dü­ril­me­gi onuň içe­ri sy­ýa­sa­tyn­da ýur­dy sosial-ykdysady taý­dan düýp­li öz­gert­megiň, hal­kyň mad­dy hal-ýag­da­ýy­ny ýo­ka­ry gö­ter­me­giň bäh­bit­le­ri­ne gö­nük­di­ri­len­dir. Şo­ňa gö­rä, ýur­du­myz­da...

SAGDYNLYK WE RUHUBELENTLIK — KÄ­MIL­LI­GIŇ GÖZ­BA­ŞY

Dynç günleri hormatly Prezidentimiz bedenterbiýe maşk­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek, spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bi­len meş­gul­lan­mak ýa­ly ada­ty en­di­gi­ne eýer­di hem-de at­çy­lyk top­lu­my­na ba­ryp, hal­ky­my­zyň mil­li buý­san­jy­na öw­rü­len ahal­te­ke be­dew­le­ri bi­len di­dar­laş­dy. Aja­ýyp güýz sä­he­rin­de mil­li Li­de­ri­miz we­lo­si­ped­li ge­ze­lenç et­di. Ir säher bilen dag ho­wa­sy­nyň aý­ra­tyn...

YK­DY­SA­DY ÖSÜŞ ÜPJÜN EDILMELIDIR

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimizi ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. 21-nji oktýabrda milli Liderimiz ykdysadyýet we maliýe toplumyna gözegçilik edýän wise-premýeriň, ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nist­ri­niň, Mer­ke­zi ban­kyň baş­ly­gy­nyň gat­naş­ma­gyn­da iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Onuň do­wa­myn­da ýur­du­my­zyň halk ho­ja­lyk top­lu­my­ny mun­dan beýläk-de ös­dür­mä­ge gö­nük­di­ri­len mö­hüm we­zi­pe­ler ara al­nyp...

ADAM SAGLYGY — DÖWLET SY­ÝA­SA­TY­MY­ZYŇ MÖ­HÜM UG­RY

Hormatly Prezidentimiz ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça iş maslahatyny geçirdi Bag­ty­ýar­lyk döw­rü­miz­de mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da «Sag­lyk» Döw­let mak­satna­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­mek, ila­ty­my­zyň sag­lyk ýag­da­ýy­ny has-da go­wu­lan­dyr­mak, adam öm­rü­niň do­wam­ly­ly­gy­ny art­dyr­mak, sag­ly­gy go­ra­ýyş hyz­mat­la­ry­ny hal­ka­ra öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da ös­dür­mek,...
2014