Habarlar

GIŇ GERIMLI ÖZGERTMELER

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryny we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, şanly senelere taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny...

PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK — UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

25-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Baku şäherinde geçirilýän Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň XVIII sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. 1961-nji ýylda döredilen Goşulyşmazlyk hereketi häzirki wagtda dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän 120 döwleti özüne birleşdirip, harby-syýasy toparlara gatnaşmazlyk we döwletleriň hem-de halklaryň parahatçylykly ýaşamak ýörelgeleri ugrunda çykyş edýär. Şunda bu iri...

ÖSÜ­ŞIŇ BERK BIN­ÝA­DY

26-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine birnäçe resminamalaryň taslamalary, şeýle hem döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri girizildi. Milli Liderimiz mejlisi açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. DIM-niň ýolbaşçysy Malaýziýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana resmi saparyna görül- ýän taýýarlyk barada hasabat berdi....

TÜRKMEN-ÝAPON GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR

Günüň dogýan ýurdy Ýaponiýa hormatly Prezidentimiziň 21 —23-nji oktýabrda bolan iş sapary iki ýurduň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly we oňyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň hem-de ösdürmegiň ýolunda netijeli ädim boldy, muňa saparyň baý mazmunly, öz içine möhüm duşuşyklary alýan maksatnamasy hem aýdyň şaýatlyk edýär. Milli Liderimiziň şu gezekki saparyna gabatlanyp geçirilen bilelikdäki işewürler maslahaty hem-de Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň...

IKITARAPLAÝYN BÄHBITLI GEL­JE­GI ULY HYZ­MAT­DAŞ­LYK

Milli Liderimiziň Günüň dogýan ýurduna şu gezekki sapary netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk­-de ösdürmäge taýýardygyny görkezýän taraplaryň hoşmeýilli erk-­islegine esaslanan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň we strategik häsiýetiniň aýdyň subutnamasydyr. 22-nji oktýabrda irden «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda hormatly Prezidentimize Hirosaki uniwersitetiniň hormatly doktory diýen ady dakmak dabarasy boldy. 1949-­njy ýylda esaslandyrylan Hirosaki uniwersiteti dünýäde abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri hasaplanylýar....

AŞ­GA­BAT JAR­NA­MA­SY : TA­RY­HYŇ TÄ­ZE SA­HY­PA­SY

Taryha şan berýän beýik wakalar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgylaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Bilşimiz ýaly, 11-nji oktýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnama kabul edildi. Aşgabat Jarnamasy GDA-nyň taryhynyň täze sahypasy bolup möhüm orny eýeledi. Şoňa laýyklykda, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de kabul edilen resminamalary durmuşa...

MÖW­SÜM­LE­ÝIN MÖ­HÜM IŞ­LE­RIŇ ÄH­MI­ÝE­TI

Hormatly Prezidentimiz 14-nji oktýabrda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçe ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyga, ilki bilen, Aşgabat şäheriniň häkimini çagyrdy. Häkim paýtagtymyzda işleriň ýagdaýy, ony abadanlaşdyrmak boýunça görülýän çäreler, dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň barşy, gyş möwsümine taýýarlyk görmek boýunça...

NE­TI­JE­LI HYZ­MAT­DAŞ­LYK­LAR IŞJEŇLEŞDIRILÝÄR

GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň paýtagtymyz Aşgabatda geçirilmegi hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli we öňdengörüjilikli daşary syýasatynyň sebitde hem dünýäde dabaralanýandygyna şaýatlyk edýär. 10-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy — Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Lebedewi kabul etdi. Myhman milli Liderimize GDA-nyň giňişliginde umumy abadançylygyň maksatlaryna kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerinde berilýän goldaw üçin...

ÝETILEN SEPGITLER — GEL­JEK­KI ÖSÜŞ­LE­RE BA­DAL­GA

4-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň dokuz aýynda alyp baran işleriniň jemleri, ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere seredildi, täze ýyla çenli galan döwürde öňde duran wezipeler kesgitlenildi. Mejlise welaýatlaryň häkimleri, gazet-žurnallaryň redaktorlary we beýleki ýolbaşçylar çagyryldy. Şeýle hem mejlise Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we...

DÖWREBAP DESGALAR — BAGTYÝAR GELJEK

2-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň käbir agzalarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, iri gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Iş saparynyň barşynda milli Liderimiz Çandybil şaýolunyň ugrunda täze gurulýan desgalara tarap ugrady. Ilki bilen, bu ýerde Türkmenistanyň...
2014