Habarlar

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden ÇYKYŞY Hor­mat­ly Halk Mas­la­ha­ty­nyň ag­za­la­ry! Hor­mat­ly ýa­şu­lu­lar! Hor­mat­ly adam­lar! Nesip bolsa, biz ýene-de sanlyja günden milli senenamamyzda aýratyn möhüm orny eýeleýän baş baýramymyzy — Garaşsyzlyk gününi giň­den we dabaraly belläp geçeris. Biz Garaşsyzlyk gününe toý-baýramlarymyzyň seresi hökmünde aýratyn sarpa goýýarys. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylda hem bu taryhy...

Hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisindäki çykyşy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisindäki WIDEOÝAZGY ÇYKYŞY Hor­mat­ly je­nap Baş­lyk! Hor­mat­ly je­nap Baş sek­re­tar! Ilki bilen jenap Wolkan Bozkyry Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen gutlamaga hem-de oňa bu jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw etmäge rugsat ediň! Jenap Tijany Muhammad-Banda BMG-niň Baş Assambleýasynyň tamamlanan 74-nji mejlisiniň başlygy hökmünde onuň alyp...

IŞ­LE­RI TA­LA­BA­LA­ÝYK ÝO­LA GOÝ­MAK MÖ­HÜM­DIR

24-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Mejlisiň barşynda Halk Maslahatynyň mejlisine, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň baýram edilmegi mynasybetli çärelere taýýarlyk görlüşi baradaky meselelere we halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen içeri syýasatyň beýleki ugurlaryna garaldy. Ilki bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky...

HOR­MAT­LY PRE­ZI­DEN­TI­MI­ZIŇ ÝAŞ­LA­RA SAR­GYT­LA­RY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň bize beren ruhy galkynyşyny ösüşlerden-ösüşlere alyp gitmekde, milli äheňler bilen baýlaşdyrmakda, eziz ýaşlar, siziň zehiniňiziň gül kimin açylmagy örän zerurdyr we möhümdir. Türkmenistan döwletimiziň bütin dünýä ýaýraýan abraýy tutuş halkymyz bilen birlikde ýaş nesillerimizi hem çäksiz buýsandyrýar. Biziň ýaşlarymyzda ata Watanymyza ene topragymyza söýgini döretmekde, watançylyk duýgularyny oýarmakda çeper sözüň, edebiýatyň möhüm orny bardyr. Biz...

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY WE TA­LA­BA­LA­ÝYK GU­RAL­MA­LY­DYR

18-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabine­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­lisi­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy hem-de res­mi­na­ma­la­ryň bir­nä­çe­si­niň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek...

IŞ­LER SAZ­LA­ŞYK­LY UT­GAŞ­DY­RYL­MA­LY­DYR

14-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Mejlisiň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň baş ugruny durmuşa geçirmegiň, welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işlerini alyp barmagyň, öňdäki möhüm şanly senelere taýýarlygyň, şeýle hem şähergurluşyk maksatnamasyny amala aşyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz sanly wideoaragatnaşyga,...

ARKADAGDAN GÖRELDE — NESILLERE ÝÖRELGE

Milli Liderimiz welosipedli gezelenç etdi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy. Bilşimiz ýaly, güýz paslynyň ilkinji günleriniň säherinde jana tenekar dag howasy bu künjegiň tebigy gözellikleri, tokaý zolaklary bilen utgaşyp, ynsanyň ruhuny göterýär. Ady rowaýata öwrülen ajaýyp bedewiň hormatyna dikeldilen «Ýanardag» binasynyň deňinden geçip barýan pursatlarynda döwlet Baştutanymyz bu binanyň aýratynlygyny, şeýle-de dag eteginiň özboluşly...

ÝUR­DU­MY­ZYŇ ÝANGYÇ-ENERGETIKA KUW­WA­TY BAR­HA PUG­TA­LAN­ÝAR

Hormatly Prezidentimiz TNGIZT-de täze desgalaryň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy 9-njy sentýabrda ir bilen milli Liderimiz Balkan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, Türkmen­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­my­nyň (TNGIZT) tä­ze ener­gi­ýa des­ga­la­rynyň düý­bü­ni tut­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy. Dabara gatnaşýanlaryň we myhmanlaryň öňünde çykyş edip, döwlet Baştutanymyz bu şanly waka bilen hemmeleri tüýs ýürekden gutlady. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, zawodlar...

YG­TY­BAR­LY ÖSÜ­ŞI ÜPJÜN ETMEK DÖW­RÜŇ MÖ­HÜM TALABYDYR

Hormatly Prezidentimiz täze oba hojalyk tehnikalaryny synlady we paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy Bil­şi­miz ýa­ly, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly ýa­kyn­da ge­çi­ri­len gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de oba ho­ja­lyk pu­da­gy­nyň iş­gär­le­ri­niň öňün­de pag­ta ýy­gy­my möw­sü­mi­ni gu­ra­ma­çy­lyk­ly ge­çir­mek, teh­ni­ka­lar­dan do­ly güý­jün­de, ne­ti­je­li...

DUR­NUK­LY ÖSÜŞ ÜP­JÜN EDIL­ÝÄR

Munuň şeýledigini 4-nji sentýabrda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisi ýene-de bir gezek subut edýär. Bil­şi­miz ýa­ly, is­len­dik ösen döw­le­tiň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň esa­sy mak­sa­dy hal­kyň mad­dy hal-ýag­da­ýy­ny go­wulan­dyr­mak­dan yba­rat­dyr. Şu nuk­daý­na­zar­dan se­rede­ni­miz­de, hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da mil­li yk­dysa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li pu­dak­la­ryn­da dur­nuk­ly ösü­şiň üp­jün...
2014