Habarlar

NURANA GELJEGI NAZARLAP

26-njy martda hormatly Prezidentimiz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gatna­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­lis­de döw­let dur­mu­şy­nyň der­wa­ýys mese­le­le­ri­ne ga­ral­dy hem-de bir­nä­çe res­mi­nama­lar ka­bul edil­di. Ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasary çagyryldy. Ol gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini saklamak boýunça...

BAŞ MAKSAT — HALKYMYZYŇ BAGTYÝARLYGY

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de bu topluma degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň barşynda 2020 — 2025-nji ýyla çenli sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmäge degişli wezipeler hem-de milli Liderimiziň ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen bagly meselelere garaldy. Döwlet Baştutanymyz...

BAG­LAR — TE­BI­GA­TYŇ ÝA­RA­ŞY­GY

21-nji martda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasy geçirildi. Bag ekmek dabarasy bahar paslynda tebigatyň aýratyn sahawatly häsiýete eýe bolýandygy, gülläp ösüşi, mähriban topraga söýgini özünde jemleýän ruhy däplere we gymmatlyklara ygrarlylygy alamatlandyrýan Milli bahar baýramyna — Halkara Nowruz gününe bagyşlandy. Milli Liderimiz giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine Türkmenistanyň ähli ilatynyň gatnaşmagyna möhüm ähmiýet...

SAN­LY­LAŞ­DYR­MAK — DÖW­RÜŇ MÖ­HÜM TA­LA­BY

18-nji martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň medeniýet we habar beriş syýasaty meselelerine gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de ulag we kommunikasiýa ulgamyna gözegçilik edýän orunbasarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda «Türkmenistanda 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny» durmuşa geçirmegiň barşyna garaldy, resminama dolanyşygynyň elektron ulgamyny kemala getirmek we milli köpçülikleýin habar beriş...

GARAGUM — HAZYNALY HUM

17-nji martda hormatly Prezidentimiz Garagum sährasynyň ekologiýa ýagdaýy bilen tanyşmak boýunça meýilleşdirilen iş saparyny amala aşyrdy. Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini we baýlygyny geljek nesiller üçin saklamak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, «Rio+20» Bütindünýä sammitinde we beýleki iri forumlarda milli Liderimiziň öňe süren...

DÖW­LET DUR­MU­ŞY­NYŇ MÖHÜM ÖZGERTMELERI

13-nji martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlisiň gün tertibine geçip, milli Liderimiz, ilki bilen, göni wideoaragatnaşyga ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän wise-premýeri çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň senagat pudagyny...

TÜRKMENISTAN — AZERBAÝJAN: HYZ­MAT­DAŞ­LY­GYŇ TÄ­ZE TAP­GY­RY

11-nji martda ir bilen hormatly Prezidentimiz resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda oňyn bitaraplyk, «Açyk gapylar» we giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna esaslanýan daşary syýasaty durmuşa geçirýän Türkmenistan goňşy ýurtlar, şol sanda Azerbaýjan bilen netijeli gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn berkidilmegine we ösdürilmegine ähmiýet berýär. Azerbaýjanyň paýtagtynyň howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. Azerbaýjanyň Prezidentiniň «Zagulba»...

ÖSÜŞ­LE­RIŇ AK ÝO­LUN­DA

10-njy martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideokonferensiýasyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugurlary, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, şol sanda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, ýakynlaşyp gelýän şanly senelere we beýleki dabaralara taýýarlyk görlüşi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna, daşary işler ministrine söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň...

DUR­NUK­LY ÖSÜ­ŞIŇ TÄ­ZE BE­LENT­LIK­LE­RI

6-njy martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň iki aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlendi, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli beýleki birnäçe möhüm meselelere seredildi. Ilki bilen, ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän wise-premýer göni sanly wideoaragatnaşyga çagyryldy. Wise-premýer 2020-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda gazanylan makroykdysady görkezijiler barada...

ÖSÜŞ­LE­RE KUW­WAT­LY BA­DAL­GA

5-nji martda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasarynyň we Merkezi bankyň başlygynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň maliýe-bank ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça kesgitlenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz iş maslahatynyň dowamynda serediljek meseleler barada aýdyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň ykdysadyýet we maliýe...
2014