Habarlar

DO­GAN­LYK GAT­NA­ŞYK­LAR BER­KE­ÝÄR

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oraly kabul etdi. Ilçi milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat resmi taýdan kabul etmäge wagt tapandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň iberen mähirli salamyny ýetirdi. Türkiýäniň Baştutany doganlyk türkmen halkyna bagtyýarlyk we...

BE­LENT MAK­SAT­LA­RYŇ AK ÝOLUNDA

17-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine, döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere, şeýle-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, maliýe-ykdysadyýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýeri göni aragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer «Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Merkezi...

ŞAN­LY WA­KA­LA­RYŇ BUŞ­LUK­ÇY­SY

Türkmenistanyň Bitaraplygy — dünýä metbugatynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan 2020-nji ýylymyzyň turuwbaşdan şanly wakalara beslenendigini bellemelidiris. Şu günler daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ünsi üstümizdäki ýylyň ähmiýetli wakasy bolan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gönükdi. Daşary syýasy derejäniň ýubileý senesi mynasybetli ýurdumyzda we daşary döwletlerde dürli çäreler toplumynyň guralmagy meýilleşdirildi. Onuň...

HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ HALKARA MASLAHATDA EDEN TARYHY ÇYKYŞY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynda eden ÇYKYŞY (Aşgabat, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwary) Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly myhmanlar! Hanymlar we jenaplar! Ilki bilen, sizi Täze ýyl bilen mähirli hem-de tüýs ýürekden gutlamaga, size berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan jogapkärli işiňizde uly üstünlikler gazanmagyňyzy arzuw etmäge rugsat ediň! Şu ýyl ýurdumyz dünýä...

DÖWLET ÄHMIÝETLI MÖHÜM ÇÖZGÜTLER

10-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, maliýe-ykdysadyýet ulgamyna gözegçilik edýän wise-premýere söz berdi. Ol gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy hem-de maliýe, ykdysady we bank ulgamlarynyň işlerini döwrüň talabyna...

BAŞ ŞÄHERIMIZ BARHA GÖZELLEŞÝÄR

8-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Ministrler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň gur­lu­şyk we ener­ge­ti­ka top­lum­lary­na gö­zeg­çi­lik ed­ýän orun­ba­sa­ry­nyň ha­ýy­şy bo­ýun­ça paýtag­ty­my­za iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, bir­nä­çe des­ga­la­ryň tas­la­ma­la­ry hem-de şä­he­riň ener­gi­ýa ul­ga­my­ny döw­re­baplaş­dyr­mak bo­ýun­ça me­ýil­leş­di­ril­ýän iş­ler bi­len ta­nyş­dy. Wise-premýer Aşgabatda...

ÝYLLARA ŞAN BER­ÝÄR AJAP DÖWRÜMIZ

27-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu ýyldaky iň soňky, Täze ýyl baýramynyň öň ýanyndaky bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlise Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy. Milli Liderimiz gün tertibindäki meselelere geçmek bilen, Mejlisiň Başlygyna söz berdi. Ol ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyzyň...

ROWAÇ GADAMLAR BARHA BATLANÝAR

18-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem beýleki wajyp meselelere garaldy. Mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçip, milli Liderimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet ulgamyna gözegçilik edýän orunbasaryna söz berdi. Ol hususy telekeçileri döwlet tarapyndan bellige almagyň tertibiniň taslamasynyň taýýarlanylyşy barada hasabat berdi. Bu resminama «Telekeçilik işi hakynda»...

ÝUR­DU­MYZ KUW­WAT­LY ― GADAMLAR BATLY

11-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini sanly ykdysadyýet konsepsiýasyna laýyklykda has-da kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak meseleleri hem-de şu wezipeler bilen baglanyşykly çäreler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň alnyp barylýan işler baradaky hasabatyny diňledi. Bellenilişi ýaly, dürli pudak edaralarynyň hem-de döwlete degişli däl ulgamyň kärhanalary...

SE­BIT HYZ­MAT­DAŞ­LY­GYN­DA TÄ­ZE BAŞ­LAN­GYÇ­LAR

29-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Daşkent şäherinde geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň ikinji konsultatiw duşuşygyna gatnaşdy. Günüň birinji ýarymynda milli Liderimiz sammitiň geçi­ril­ýän ýe­ri­ne — «Kuk­sa­roý» köş­gü­ne bar­dy. Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň döw­let Baş­tu­tan­lary­nyň kon­sul­ta­tiw du­şu­şy­gy­na gat­naş­mak üçin Daş­ken­de Gyrgyz Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Soo­ron­baý...
2014