Habarlar

DUR­NUK­LY ÖSÜŞ — MIL­LI YK­DY­SA­DY­ÝE­TIŇ BAŞ ŞER­TI

3-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Mejlisiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem-de olaryň orunbasarlary çagyryldy. Mejlisde halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň alty aýynda gazanan netijeleriniň jemi jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi hem-de ýerine ýetirilen işlere baha berildi....

ÜÇ­TA­RAP­LA­ÝYN DU­ŞU­ŞYK: HYZ­MAT­DAŞ­LY­GYŇ TÄ­ZE TAP­GY­RY

2-nji iýulda Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda wideomaslahat görnüşinde üçtaraplaýyn duşuşyk geçirildi. Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe «Lapis Lazuli» halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň iri möçberli bilelikdäki taslamasyny amala aşyrmak baradaky mesele ýokary derejedäki iş maslahatynyň gün tertibine çykaryldy. Wideomaslahatda hormatly Prezidentimiz Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganini hem-de Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti...

TÜRKMENISTAN — BMG: TÄZE MÖHÜM SAHYPA

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň wise-başlyklygyna saýlanyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasy ýerleşýän Nýu-Ýork şäherinden gelip gowşan hoş habara görä, 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda biziň ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy. Belläp geçsek, biziň ýurdumyz eýýäm Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň wise-başlyklygyna altynjy gezek saýlanylýar. Mundan ozal Türkmenistan hut şu derejesinde 58-nji,...

ÝA­ŞAÝ­ŞYŇ DO­WA­MAT – DO­WA­MY, BUG­DAÝ!

29-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlis başlamazdan öňürti, hoş habara — gallaçylaryň azyklyk bugdaý taýýarlamak boýunça borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada welaýat ýolbaşçylarynyň hasabatlaryna bagyşlanan dabara geçirildi. Dabarada her welaýata wekilçilik edýän oglanjyklar we...

AÝ­DYŇ MAK­SAT­LAR — ANYK NE­TI­JE­LE­RIŇ KE­PI­LI

26-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Ministr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk arka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri­ne hem-de kä­bir res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na se­re­dil­di. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy Milli Parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça...

ME­DE­NI­ÝET HAL­KYŇ KAL­BY­DYR

24-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň medeniýet meseleleri boýunça orunbasary B.Abdyýewanyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň metbugat sekretary K.Çaryýardurdyýewiň, ýurdumyzyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy B.Amansaryýewiň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewanyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly senesine bagyşlanan dabaraly çäreleri geçirmek, milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda gazanylýan üstünlikleri giňden...

GAL­LA — HAL­KYŇ BAÝLYGY

Hormatly Prezidentimiziň bu sözlerinden ruhlanýan gallaçy-kärendeçilerimiz häzirki wagtda dowam edýän gyzgalaňly orak möwsüminde yhlasly zähmet çekýärler. Muňa 22-nji iýunda milli Liderimiziň Ahal welaýatyna bolan iş saparynyň mysalynda aýdyň göz ýetirmek bolýar. Ir bilen döwlet Baştutanymyz dikuçarda Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyna tarap ugrady. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz eksport ugurly önümleriň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak boýunça bina edilýän täze,...

IŞ­LER TA­LA­BA­LA­ÝYK WE UT­GA­ŞYK­LY GU­RAL­ÝAR

19-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly wi­deoa­ra­gatna­şyk ar­ka­ly no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. Onuň do­wa­myn­da döw­le­ti­mi­ziň dur­mu­şyna de­giş­li wa­jyp me­se­le­ler ara al­nyp masla­hat­la­şyl­dy we bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gözegçilik edýän düzümlerindäki alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. Mejlisiň Başlygy Milli Parlamentiň ýurdumyzyň...

DAÝHANDAN HEREKET, ÝERDEN BEREKET

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. ...Ir bilen milli Liderimiz dikuçarda Bereket etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän ak ekin meýdanlarynyň ýanyna geldi. Ýolugra döwlet Baştutanymyz Aşgabat — Türkmenbaşy halkara ähmiýetli awtomobil ýoluny, ýol ýakalarynyň abadançylyk derejesini synlady, degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. Gallaçy-kärendeçi...

HALAL ZÄHMET — BAKY DÖWLET

16-njy iýunda Daşoguz welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Ir bilen milli Liderimiz S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Bossan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlaryna geldi. Döwlet Baştutanymyzyň ulagy gallaçy kärendeçi Amanýaz Berdiýewiň ak ekinli ýeriniň ýanynda saklandy. Bu ýerde ekerançy daýhan maşgala agzalary bilen 21 gektar ýerde bugdaýyň «Hasylly» görnüşini ösdürip ýetişdirendigini,...
2014