Habarlar

IKI­TA­RAP­LA­ÝYN GAT­NA­ŞYK­LAR BARHA PUGTALANÝAR

14-nji noýabrda hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etmegi ony aýdyň subut edýär. Katar Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mubarak Abdurahman Mubarak Al-Nasry hormat bilen kabul edilmegine hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat milli Liderimize Kataryň Emiri Şeýh Tamim Bin Hamad Al-Taniniň mähirli salamyny...

HOR­MAT­LY PRE­ZI­DEN­TI­MI­ZIŇ ÝAŞ­LA­RA SAR­GYT­LA­RY

Watan we halk diýen beýik hem-de gudratly sözler ýaşlarymyzyň dilleriniň senasy, baş şygary bolmalydyr. Ýaşlaryň ähli meselelerini öz içine alýan döwlet syýasatymyz ýaş nesillerde Watanymyza bolan beýik buýsanjy döredýär. Türkmen ýigitleriniň we gyzlarynyň süňňünde belent ahlak, ene-ata, halka we tutuş adamzada bolan beýik söýgi jemlenmelidir. Mähriban ýaşlar! Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň beýik geljeginiň, halkymyzyň we adamzadyň bagtyýarlygynyň, dünýäniň parahatçylygynyň...

ENE TOPRAGA SÖÝGINIŇ BAÝRAMÇYLYGY

Hormatly Prezidentimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Ýurdumyzyň bagy-bossanlyga öwrülmegi bagtyýar Watanymyzyň diňe bir görküne görk goşmak bilen çäklenmän, eýsem, ekologiýa abadançylygynyň möhüm şertidir. Hut şundan ugur alnyp, 9-njy noýabrda Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek dabarasyna badalga berildi. Tutuş ýurdumyz boýunça geçirilen bu dabara watandaşlarymyzyň joşgunly zähmetiniň hakyky baýramçylygyna, milli Liderimiziň döredijilikli başlangyçlaryny...

YNA­NYŞ­MAK — DOST­LU­GYŇ YG­TY­BAR­LY KÖP­RÜ­SI

Resmi sapar bilen Italiýa Respublikasyna gelen hormatly Prezidentimiz 7-nji noýabrda Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konte, şeýle hem bu ýurduň Prezidenti Serjio Mattarella bilen gepleşikler geçirdi. Ýokary derejede geçirilýän bu duşuşyklarda däbe öwrülen dostlukly döwletara gatnaşyklary has-da berkitmek, köpugurly mümkinçiliklere eýe bolan netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, Milanda bilelikdäki işewürler maslahatynyň geçirilendigini bellemek gerek....

GIŇ GERIMLI ÖZGERTMELER

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlaryny we Aşgabat şäherini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, şanly senelere taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny...

PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK — UMUMADAMZAT GYMMATLYGY

25-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Baku şäherinde geçirilýän Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň XVIII sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Azerbaýjan Respublikasyna ugrady. 1961-nji ýylda döredilen Goşulyşmazlyk hereketi häzirki wagtda dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän 120 döwleti özüne birleşdirip, harby-syýasy toparlara gatnaşmazlyk we döwletleriň hem-de halklaryň parahatçylykly ýaşamak ýörelgeleri ugrunda çykyş edýär. Şunda bu iri...

ÖSÜ­ŞIŇ BERK BIN­ÝA­DY

26-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine birnäçe resminamalaryň taslamalary, şeýle hem döwlet syýasatynyň möhüm meseleleri girizildi. Milli Liderimiz mejlisi açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. DIM-niň ýolbaşçysy Malaýziýanyň Premýer-ministriniň Türkmenistana resmi saparyna görül- ýän taýýarlyk barada hasabat berdi....

TÜRKMEN-ÝAPON GATNAŞYKLARY ÖSDÜRILÝÄR

Günüň dogýan ýurdy Ýaponiýa hormatly Prezidentimiziň 21 —23-nji oktýabrda bolan iş sapary iki ýurduň arasyndaky däbe öwrülen dostlukly we oňyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň hem-de ösdürmegiň ýolunda netijeli ädim boldy, muňa saparyň baý mazmunly, öz içine möhüm duşuşyklary alýan maksatnamasy hem aýdyň şaýatlyk edýär. Milli Liderimiziň şu gezekki saparyna gabatlanyp geçirilen bilelikdäki işewürler maslahaty hem-de Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň...

IKITARAPLAÝYN BÄHBITLI GEL­JE­GI ULY HYZ­MAT­DAŞ­LYK

Milli Liderimiziň Günüň dogýan ýurduna şu gezekki sapary netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk­-de ösdürmäge taýýardygyny görkezýän taraplaryň hoşmeýilli erk-­islegine esaslanan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň we strategik häsiýetiniň aýdyň subutnamasydyr. 22-nji oktýabrda irden «Chinzanso Tokyo» myhmanhanasynda hormatly Prezidentimize Hirosaki uniwersitetiniň hormatly doktory diýen ady dakmak dabarasy boldy. 1949-­njy ýylda esaslandyrylan Hirosaki uniwersiteti dünýäde abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri hasaplanylýar....

AŞ­GA­BAT JAR­NA­MA­SY : TA­RY­HYŇ TÄ­ZE SA­HY­PA­SY

Taryha şan berýän beýik wakalar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgylaryna altyn harplar bilen ýazylýar. Bilşimiz ýaly, 11-nji oktýabrda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnama kabul edildi. Aşgabat Jarnamasy GDA-nyň taryhynyň täze sahypasy bolup möhüm orny eýeledi. Şoňa laýyklykda, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitiniň netijeleri hem-de kabul edilen resminamalary durmuşa...
2014