Bäsleşik


“Talyp gözeli – 2020” atly gözellik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda geçiriljek...

“Iň eýjejik gyzjagaz – 2020” atly şadyýan bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Milli bahar baýramy mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda geçiriljek “Iň eýjejik...

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLARYNYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIK

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLARYNYŇ ARASYNDA YLMY  IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRMEK HAKYNDA DÜZGÜNNAMA   Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde  hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly baştutanlygynda ylmyň we tehnologiýalaryň ösüşine, halkymyzyň aň-bilim derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, ylmyň,...

«Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň redaksiýasynyň adybir web-saýtynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli geçirjek «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşiginiň  DÜZGÜNNAMASY I. Bäsleşigiň maksady: Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň redaksiýasy hem-de...

Gulbaba adyndaky Çagalar baýragy

Ýurdumyzyň ýokary döredijilik başarnygy bolan zehinli çagalaryna Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyny bermek hakynda DÜZGÜNNAMA Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde döwletli Diýarymyzda alnyp barylýan her...

«Mer­da­na ne­sil — 2019» at­ly şa­dy­ýan bäs­le­şi­k

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň umu­mybi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň 3 — 5-nji synp­la­ryn­da okaýan okuwçy oglanlarynyň arasynda geçirýän...

“Ezber elli aşpez” atly bäsleşik

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde “Türkmenistan- Rowaçlygyň Watany” ýylynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet...

«Sport — kämillige tarap badalga» atly bäsleşik

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan ýaşlaryň iş bilen üpjünçiliginiň derejesini ýokarlandyrmak maksady...
2014