Bäsleşik


«Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň redaksiýasynyň adybir web-saýtynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli geçirjek «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly döredijilik bäsleşiginiň  DÜZGÜNNAMASY I. Bäsleşigiň maksady: Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň redaksiýasy hem-de...

Gulbaba adyndaky Çagalar baýragy

Ýurdumyzyň ýokary döredijilik başarnygy bolan zehinli çagalaryna Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyny bermek hakynda DÜZGÜNNAMA Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde döwletli Diýarymyzda alnyp barylýan her...

«Mer­da­na ne­sil — 2019» at­ly şa­dy­ýan bäs­le­şi­k

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň umu­mybi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň 3 — 5-nji synp­la­ryn­da okaýan okuwçy oglanlarynyň arasynda geçirýän...

“Ezber elli aşpez” atly bäsleşik

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde “Türkmenistan- Rowaçlygyň Watany” ýylynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet...

«Sport — kämillige tarap badalga» atly bäsleşik

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi tarapyndan ýaşlaryň iş bilen üpjünçiliginiň derejesini ýokarlandyrmak maksady...

«Akyl giňişligi ýaşlar bilen» atly telebäsleşik

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Ýaşlyk» teleradioýaýlymy bilen bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň işjeň agzalaryndan düzülen zehinli toparlaryň...

«Ýylyň parlak ýyldyzy» atly bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde Türkmenistanyň ýaş estrada aýdymçylarynyň we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda geçirýän...
2014