Bäsleşik


«Akyl giňişligi ýaşlar bilen» atly telebäsleşik

      Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Ýaşlyk» teleradioýaýlymy bilen bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň işjeň agzalaryndan düzülen zehinli toparlaryň...

«Ýylyň parlak ýyldyzy» atly bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde Türkmenistanyň ýaş estrada aýdymçylarynyň we höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda geçirýän...

YLYMLY ÝAŞLAR BERKARARLYGYŇ BINÝADY

«Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady» atly ylmy taslamalaryň Sergi bäsleşigi hakynda DÜZGÜNNAMA 1. «Ylymly ýaşlar berkararlygyň binýady» atly ylmy taslamalaryň Sergi bäsleşigi hakyndaky Düzgünnama ýaş alymlaryň arasynda Sergi bäsle­şi­gi­niň (mun­dan beý­läk — bäsleşik...

«Ýaş alymlar telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşik

«Ýaş alymlar telekommunikasiýa ulgamynda» atly bäsleşigi geçirmegiň DÜZGÜNNAMASY I. Bäsleşigiň esasy maksatlary. Hormatly Prezidentimiziň: «TürkmenÄlem 52o E» ilkinji milli emeli aragatnaşyk hemrasy tele we radioýaýlymlarymyzyň alnyp görkezilişiniň hem-de eşitdirilişiniň hilini ýokarlandyrmaga uly itergi...

“Dokma dokar ellerim” atly bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde guramagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli dokmaçy gelin-gyzlarynyň arasynda geçiriljek “Dokma...

«Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda geçiriljek «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Hormatly...

«El hü­nä­ri — il ge­zer»

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bi­le­lik­de «Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuw­çy­la­ry­nyň ara­syn­da ge­çir­ýän «El hü­nä­ri — il ge­zer»...

«Berkarar döwletiň zehinli ýaşlary»

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 8-11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçirjek «Berkarar döwletiň zehinli ýaşlary»...

“Sagdyn we ruhubelent zenan – bagtyýar maşgalanyň gözbaşydyr”

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Milli sport we...
2014