Bäsleşik


“Türkmenistan Watanym - rowaçlyga ýetenim”

2019-njy ýylyň “Türkmenistan–rowaçylygyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky çagalar çeperçilik mekdeplerinde we çagalar sungat mekdepleriniň Çeperçilik bölümlerinde okaýan ýaş suratkeşleriň arasynda Reňk bilen surat çekmek (akwarel)...

“Rowaçlygyň waspy dillerde dessan”

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky Сagalar sungat mekdeplerini 2018-2019-njy okuw ýylynda tamamlajak okuwçylaryň arasynda dürli hünär-ugurlar boýunça geçiriljek “Rowaçlygyň waspy dillerde dessan” atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY 1.Bäsleşigiň maksady: Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan pähim-paýhasly...

«Berkarar döwletiň – ylham joşguny»

Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, «Nesil» gazetiniň redaksiýasy, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan,...

«Talyp joşguny — 2019»

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň çeper höwesjeň talyp ýaşlarynyň arasynda geçirýän «Ta­lyp joş­gu­ny —...

“Türkmenistan - ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy”

Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň arasynda sportuň görnüşleri boýunça “Türkmenistan - ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly X sport ýaryşlarynyň jemleýji ýaryşlaryny geçirmegiň DÜZGÜNNAMASY I. Ýaryşyň maksady we wezipeleri: Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...

“Türkmenistan - ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy”

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň arasyndaky sportuň görnüşleri boýunça “Türkmenistan - ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly X sport ýaryşlarynyň jemleýji ýaryşlaryny geçirmegiň DÜZGÜNNAMASY I. Ýaryşyň maksady we wezipeleri: Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk...

“Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy”

Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň ýygyndy toparlarynyň arasyndaky sportuň görnüşleri boýunça “Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly X sport ýaryşlarynyň jemleýji ýaryşlaryny geçirmegiň DÜZGÜNNAMASY Ýaryşyň maksady we wezipeleri: Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda...

“Iň eýjejik gyzjagaz – 2019”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Milli bahar baýramy mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 1-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda geçirjek “Iň eýjejik gyzjagaz –...

“Talyp gözeli – 2019”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilelikde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyzlarynyň arasynda geçirjek “Talyp gözeli...

YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIK

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLARYNYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRMEK HAKYNDA DÜZGÜNNAMA   Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde  hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly baştutanlygynda ylmyň we tehnologiýalaryň ösüşine, halkymyzyň aň-bilim derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, ylmyň, tehnikanyň we...
2014