Bäsleşik


BA­KY BI­TA­RAP TÜRK­ME­NIS­TAN — ME­NIŇ WA­TA­NYM

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanyp Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we «Nesil» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda geçiriljek «BA­KY BI­TA­RAP TÜRK­ME­NIS­TAN...

«Senet – eliň altyn bilezigi» atly sergi bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň bilelikde guramagynda ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçiriljek «Senet – eliň altyn bilezigi» atly sergi bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Garaşsyz,...

“TALYP JOŞGUNY — 2020” ATLY DÖREDIJILIK FESTIWALY

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­lyn­da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň bi­le­lik­de ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­niň çe­per hö­wes­jeň ta­lyp ýaş­la­ry­nyň ara­syn­da ge­çir­ýän «Ta­lyp joş­gu­ny —...

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLAR BAÝRAGYNY BERMEK HAKYNDA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan her ýyl geçirilýän Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni mynasybetli ýurdumyzyň zähmetde, döredijilikde aýratyn tapawutlanan ýaşlaryna Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyny bermek hakynda DÜZGÜNNAMASY Umumy...

«Gahrymanlar baky ýaşar gursakda» atly döredijilik bäsleşik

Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň «Serhet abat — Döwlet abat» žurnalynyň web-saýtynda geçiriljek «Gahrymanlar baky ýaşar gursakda» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY I. Bäsleşigiň maksady: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň...

«Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Ýeňiş güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýigitleriniň arasynda geçiriljek «Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri» atly döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Hormatly...

"Berkarar döwletiň zehinli ýaşlary" atly bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli ýurdumyzyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň 8 — 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçirýän «Berkarar döwletiň...

«El hünäri — il gezer» atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda geçirýän «El hünäri...

«Ak şäheriň şu güni» atly zehin synagly telebäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Aşgabat» teleýaýlymy bilen bilelikde yglan eden «Ak şäheriň şu güni» atly zehin synagly teleýazgyly gepleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Türkmenistanyň...

“Mirasym bar – sarpam bar” atly döredijilik bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçiriljek döredijilik bäsleşiginiň DÜZGÜNNAMASY Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi...
2014