Çäreler


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Tejen etrap hassahanasynda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda «Türkme­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny, ajaýyp arzuwlaryň mekany» atly şygar astynda maslahat geçirildi. Onda çykyş edenler milli Liderimiziň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulanmagy, eziz Diýarymyzyň...

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY BOLDY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynyň mejlisler zalynda Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Atda wepa-da bar, sapa-da” ady bilen çapdan çykan täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Ony Türkmenistanyň Mejlisi,...

BAÝRAMÇYLYK MASLAHATY

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we “Türkmen atlary” döwlet birleşigi bilelikde ýetginjek çapyksuwarlaryň we halypa seýisleriň gatnaşmaklarynda “Ýörände seýkin basyp, çapanda ýelden ýüwrük atlarymyz toý-baýramlarymyzyň bezegidir”...

Ezber dokmaçylaryň bäsleşigi

16-njy aprelde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde 2019-njy ýylyň «Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» diýlip atlandyrylmagy, şeýle hem Türkmen halysynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň dokmaçy...
2014