Çärelerimiz


HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda guramanyň işjeň agzalarynyň, dürli kärde zähmet çekýän öňdebaryjy ýaşlaryň, şeýle-de bagtyýar talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýyna bagyşlanyp, hoşallyk...

BEÝIK IŞLERIŇ DIÝARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda halkymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, taryhy wakalara beslenýär. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda tutuş ata Watanymyz täze aýdyň belentliklere barýar. Ine, şu...

BIRAÝLYGA BAGYŞLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň sene ýazgysy beýik başlangyçlaryň esasynda il-ýurt bähbitli ajaýyp işleriň bitirilmegi, uly üstünlikleriň, ösüşleriň gazanylmagy bilen barha baýlaşýar. Mähriban Watanymyz Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, jemgyýetde,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­mala­ry­nyň mer­ke­zi bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim ministr­li­gi­niň, şeý­le-de har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ry­nyň bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da Bi­lim­ler we...

BILIM – BAGTLY GELJEGIŇ BINÝADY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda ylym-bilim ulgamy täze ösüşlere eýe bolýar. Ulgamyň işini döwrebap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler ministr­li­gi­niň Po­li­si­ýa­nyň ýol gö­zeg­çi­li­gi mü­dir­li­gi ta­ra­pyn­dan Ça­ga­lar aw­toşä­her­çe­sin­de paý­tag­ty­my­zyň mek­debe çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň uly topar­la­ryn­da ter­bi­ýe­len­ýän kör­pe­le­riň ara­syn­da...

BILIMLI ÝAŞLAR RÖWŞEN GELJEGIŇ BINÝADYDYR

Şeýle at bilen geçirilen baýramçylyk çäresi Bilimler we talyp ýaşlar gününe bagyşlandy. Ony Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti bilelikde guradylar. “Aşgabat”...

ÝAŞ TELEKEÇILER BÄSLEŞDILER

Şu gün ýurdumyzyň iň bir gelim-gidimli gözel künjekleriniň biri bolan “Hezzet” medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň bilelikde guramagynda...

DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, şeýle-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda döredijilik duşuşygy geçirildi....

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň Jan­ly te­bi­ga­ty­ň mil­li mu­ze­ýin­de zäh­met çekýän ýaş­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ri­len wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy giň many-mazmuna eýe bol­dy. «Ýaş­lar si­ziň bi­len, eziz Ar­kadag!» ady bi­len ge­çi­ri­len bu wa­gyz-ne­sihat du­şu­şy­gyn­da Aş­ga­bat...
2014