Çärelerimiz


YLMY TASLAMALARYŇ SERGI BÄSLEŞIGI

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda ýurdumyzyň ylym bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda «Ylymly ýaş­lar —...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň bilelikde guramagynda Ylymlar güni mynasybetli «Ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny sanlaşdyrmakda ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary» ady bilen...

YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň bilelikde guramagynda Ylymlar güni mynasybetli “Ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny sanlaşdyrmakda ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary”...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Gahryman Arkadagymyzyň: «Biz ösüp gelýän ýaş nesle uly ynam bildirýäris! Biz hemişe ýurdumyzda eziz Watanymyza, ajaýyp tebigatymyza, dost-doganlyga, maşgala gymmatlyklaryna, zähmete, sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgelerine we bedenterbiýä söýgini döretmelidiris!» diýen sargytlaryndan...

MASLAHAT DUŞUŞYGY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi edara binasynyň kiçi mejlisler jaýynda “Sagdyn durmuş — rowaçlygyň gözbaşy” ady bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň...

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ EZBER GÖZELI

Hormatly Prezidentimiziň: «Ýaşlar Watanymyzyň güýji, kuwwaty, abraý-mertebesi hemde beýik geljegidir» diýen ynamyna ýugrulan dürdäne sözlerini ýagty ýolda baýdak edinýän türkmen ýaşlary ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda döredijilikli zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň rowaçlygyna saldamly...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Atda wepa-da bar, sapada» atly täze kitaby biz — ýaşlar üçin gymmatly sowgat boldy. Türkmeniň ahalteke bedewleriniň şöhratyny artdyrmakda, ony dünýä ýüzüne ýaýmakda milli...

ZEHINLI ÝAŞLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürýän hormatly Prezidentimiz ýaşlaryň daşary ýurt dillerini kämil bilmekleri üçin ähli mümkinçilikleri döredip, uly işleri durmuşa geçirýär. Bagtyýar döwletimiziň bagtly nesilleriniň döwrebap...

ZEHINLILER BÄSLEŞDILER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz bagtly çagalygyň ýurduna, ýaşlaryň ähli arzuw-islegleriniň hasyl bolýan ülkesine öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli medeniýetimizi we sungatymyzy yzygiderli ösdürmäge, ösüp gelýän ýaş nesliň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we etraplarynda ýylyň-ýylyna ýaz aýlary ýüpek gurçuklary idedilip, ondan ýüzlerçe kilogram ýüpek pilesi alynýar. Bu halal kesbiň barha kämilleşip, oba ýaşlarynyň ýüpek gurçugyny idetmek bilen köpçülikleýin meşgul...
2014