Çärelerimiz


ÝAŞ TELEKEÇILER BÄSLEŞDILER

Şu gün ýurdumyzyň iň bir gelim-gidimli gözel künjekleriniň biri bolan “Hezzet” medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň bilelikde guramagynda...

DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY

Şu gün Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň, şeýle-de Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda döredijilik duşuşygy geçirildi....

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Aş­ga­bat şä­her hä­kim­li­gi­niň Jan­ly te­bi­ga­ty­ň mil­li mu­ze­ýin­de zäh­met çekýän ýaş­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ri­len wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şy­gy giň many-mazmuna eýe bol­dy. «Ýaş­lar si­ziň bi­len, eziz Ar­kadag!» ady bi­len ge­çi­ri­len bu wa­gyz-ne­sihat du­şu­şy­gyn­da Aş­ga­bat...

SAGDYN JEMGYÝET – SAGDYN DURMUŞ

Sagdyn durmuş ýörelgelerini öňe sürüp, röwşen ertirimiz üçin ruhy hem beden taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek babatynda irginsiz zähmet çekýän hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary netijesinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ähli ugurlar...

BRIFING DUŞUŞYGY

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we “Ýaşlyk” teleradioýaýlymynyň bilelikde guramagynda 12-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp brifing duşuşygy geçirildi. Oňa...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ça­ga­lar bi­ziň dur­mu­şy­my­zyň gü­li, şat­ly­gy­my­zyň göz­ba­şy­dyr. Hor­mat­ly Prezi­den­ti­miz ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­riň bagty­ýar dur­muş­da ýa­şa­ma­gy, il hal­ky­my­za, mäh­ri­ban Wa­ta­ny­my­za we­pa­ly, ylymly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, sag­dyn adam­lar bo­lup...

HALKARA ÝAŞLAR GÜNÜNE BAGYŞLANDY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we onuň ýanyndaky Ýaşlar Merkeziniň, şeýle-de BMG-niň Ilat Gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň bilelikde guramagynda hepdelik medeni-köpçülik çäresi geçirildi. 12-nji awgust – Halkara ýaşlar güni mynasybetli...

GURBAN BAÝRAMY

Külli musulman döwletleri bilen birlikde ata Watanymyzda ýokary derejede toýlanylýan Gurban baýramynyň gelmegi mynasybetli toý çäreleri ýokary ruhubelentlige beslenýär. Türkmen topragynda gadymdan bäri aýratyn sarpalanýan bu mukaddes baýramçylygyň milli senenamamyzyň...

HALAL ZÄHMET – BAGTYÝAR DURMUŞ

Halallyk, halal ýaşaýyş, halal gazanç, halal zähmet diýen düşünjeler biziň halkymyzyň gadymdan bäri ganyna, ruhuna, süňňüne siňen ajaýyp häsiýetlerdir. Ýaşaýyş-durmuşymyza ýazylmadyk kanun bolup ymykly ornaşan bu düşünjeler dogrusynda ata-babalarymyzdan miras...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň De­mokra­tik par­ti­ýa­sy­nyň Sy­ýa­sy Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­lary­nyň Mil­li mer­ke­zi­niň,...
2014