Çärelerimiz


TANYŞDYRYŞ DABARASY

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde hormatly Prezidentimiziň çuňňur yhlasy netijesinde Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramynyň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Sag­ly­gy go­ra­ýyş we derman se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­ni my­na­sy­bet­li Aş­ga­bat şä­he­ri­niň 10-njy Sag­lyk öýün­de «Ber­karar döw­le­tim şan­ly, şöh­rat­ly, sag­dyn dur­muş bi­len ga­dam­lar bat­ly» at­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­guly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­synyň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Gökderedäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde dynç alýan çagalaryň arasynda Gökdere kubogyny almak ugrunda merkezara sport ýaryşy geçirildi. Bu sport ýaryşy Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim...

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Şu gün Aşgabat şäherindäki 10-njy saglyk öýüniň mejlisler jaýynda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli «Berkarar döwletim şanly, şöhratly, sagdyn durmuş bilen gadamlar batly» ady bilen maslahat geçirildi....

ÝAŞLARY TERBIÝELEMEKDE RUHY MIRASYMYZYŇ ÄHMIÝETI

Şeýle şygar bilen şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Oňa dürli kärde zähmet...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň gat­naş­mak­la­rynda Gök­de­re­dä­ki «Ýaş­lyk» ça­ga­lar sa­gal­dyş we dynç alyş mer­ke­zinde dynç al­ýan ça­ga­la­ryň ara­syn­da «Kä­mil ne­sil — nu­ra­na gel­jek» ady bi­len aý­dym-saz­ly çä­re ge­çi­ril­di. Ony Aş­ga­bat şä­her Ýaş­lar...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşinde maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we paýtagtymyz Aşgabat şäherinden Ýaşlar guramalarynyň welaýat, etrap, şäher Geňeşleriniň ýolbaşçylary, şeýle-de edara-kärhanalaryň ilkinji ýaşlar...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda Gökderedäki Muhammetmyrat Nyýazow adyndaky çagalar sagaldyş...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Çagalaryň şadyýan tomusky dynç alşy dowam edýär. Olar ähli mümkinçilikler döredilen çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde wagtlaryny diýseň hoş geçirýärler. Gökderäniň gözel ýerinde ýerleşýän «Beýik Serdar nesilleri» çagalar sagaldyş we...

DÖW­RÜŇ SÖ­ZÜ­NI SÖZ­LE­ÝÄN ZE­HIN­LER

Yl­ham — yla­hy ýal­kaw. Adam­zat yk­ba­lyna dahylly pursatlaryň her birinde ol başgaça şöhlelenýär. Zemine bolluk bilen nur eçilýän äpet Gün kimin, ýürekleri mähir-muhabbete çoýýar. Ol şöhlelenişiň üsti bilen barlyga, geçmişdir...
2014