Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan «Atda wepa-da bar, sapada» atly täze kitaby biz — ýaşlar üçin gymmatly sowgat boldy. Türkmeniň ahalteke bedewleriniň şöhratyny artdyrmakda, ony dünýä ýüzüne ýaýmakda milli...

ZEHINLI ÝAŞLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürýän hormatly Prezidentimiz ýaşlaryň daşary ýurt dillerini kämil bilmekleri üçin ähli mümkinçilikleri döredip, uly işleri durmuşa geçirýär. Bagtyýar döwletimiziň bagtly nesilleriniň döwrebap...

ZEHINLILER BÄSLEŞDILER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyz bagtly çagalygyň ýurduna, ýaşlaryň ähli arzuw-islegleriniň hasyl bolýan ülkesine öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli medeniýetimizi we sungatymyzy yzygiderli ösdürmäge, ösüp gelýän ýaş nesliň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we etraplarynda ýylyň-ýylyna ýaz aýlary ýüpek gurçuklary idedilip, ondan ýüzlerçe kilogram ýüpek pilesi alynýar. Bu halal kesbiň barha kämilleşip, oba ýaşlarynyň ýüpek gurçugyny idetmek bilen köpçülikleýin meşgul...

WATAN GORAGÇYLARYNY SARPALAP

Eziz Di­ýa­ry­myz­da 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýe­ň­şiň 74 ýyl­ly­gy my­na­sy­betli uruş weteranlarynyň, urşa gidenleriň yzynda galan mährem eneleriň gatnaşmagynda maslahatlardyr duşuşyklar geçirilýär. Bu bolsa adamzadyň parahatçylyk,...

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Şu gün paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň biri bolan “Altyn ýyldyz” medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bilelikde guramagynda Beýik Ýeňşiň 74...

WATANYŇ KUWWATY — BAGTYÝAR GERÇEKLER

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda geçirilýän bäsleşikler olaryň boş wagtlaryny netijeli peýdalanmagyna, ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmaga ýardam edýär. Milli medeniýetimize we sungatymyza bolan söýgini artdyryp, olaryň gazanýan her bir...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Aşgabat şäheriniň «Olimp» sport mekdebinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda «Bagtyýar döwletiň bagtly ýaşlary» atly şygar astynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň ahlak taýdan arassa, beden taýdan sagdyn, ruhy...

WATAN GAHRYMANLARYNY HORMATLAP

Hormatly Prezidentimiziň il-ýurdumyzyň asudalygyny, parahatçylygyny, erkinligini we azatlygyny goramak ugrunda uly mertlik görkezen merdana ata-babalarymyzy sarpalamak babatda öňde goýýan wezipeleri, durmuşa geçirýän anyk işleri ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde nusgalyk...

AT HÖWESLÄN ÝALKANAR

Durmuşyny atsyz göz öňüne getirip bilmedik türkmen halkymyzyň öz ahalteke bedewlerine bolan söýgüsi çäksizdir. Özüniň owadanlygy, duýgurlygy, ýüwrükligi bilen göreni haýrana goýýan ahalteke bedewleriniň waspy ajaýyp aýdym-sazlarda ýetirilýär. Halkymyz ahalteke atlaryny...
2014