Çärelerimiz


WATAN GORAGÇYLARYNY SARPALAP

Eziz Di­ýa­ry­myz­da 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýe­ň­şiň 74 ýyl­ly­gy my­na­sy­betli uruş weteranlarynyň, urşa gidenleriň yzynda galan mährem eneleriň gatnaşmagynda maslahatlardyr duşuşyklar geçirilýär. Bu bolsa adamzadyň parahatçylyk,...

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Şu gün paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň biri bolan “Altyn ýyldyz” medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bilelikde guramagynda Beýik Ýeňşiň 74...

WATANYŇ KUWWATY — BAGTYÝAR GERÇEKLER

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda geçirilýän bäsleşikler olaryň boş wagtlaryny netijeli peýdalanmagyna, ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmaga ýardam edýär. Milli medeniýetimize we sungatymyza bolan söýgini artdyryp, olaryň gazanýan her bir...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Aşgabat şäheriniň «Olimp» sport mekdebinde bilim alýan okuwçylaryň arasynda «Bagtyýar döwletiň bagtly ýaşlary» atly şygar astynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň ahlak taýdan arassa, beden taýdan sagdyn, ruhy...

WATAN GAHRYMANLARYNY HORMATLAP

Hormatly Prezidentimiziň il-ýurdumyzyň asudalygyny, parahatçylygyny, erkinligini we azatlygyny goramak ugrunda uly mertlik görkezen merdana ata-babalarymyzy sarpalamak babatda öňde goýýan wezipeleri, durmuşa geçirýän anyk işleri ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde nusgalyk...

AT HÖWESLÄN ÝALKANAR

Durmuşyny atsyz göz öňüne getirip bilmedik türkmen halkymyzyň öz ahalteke bedewlerine bolan söýgüsi çäksizdir. Özüniň owadanlygy, duýgurlygy, ýüwrükligi bilen göreni haýrana goýýan ahalteke bedewleriniň waspy ajaýyp aýdym-sazlarda ýetirilýär. Halkymyz ahalteke atlaryny...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Tejen etrap hassahanasynda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda «Türkme­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny, ajaýyp arzuwlaryň mekany» atly şygar astynda maslahat geçirildi. Onda çykyş edenler milli Liderimiziň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň gowulanmagy, eziz Diýarymyzyň...

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY BOLDY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynyň mejlisler zalynda Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän “Atda wepa-da bar, sapa-da” ady bilen çapdan çykan täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Ony Türkmenistanyň Mejlisi,...

BAÝRAMÇYLYK MASLAHATY

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we “Türkmen atlary” döwlet birleşigi bilelikde ýetginjek çapyksuwarlaryň we halypa seýisleriň gatnaşmaklarynda “Ýörände seýkin basyp, çapanda ýelden ýüwrük atlarymyz toý-baýramlarymyzyň bezegidir”...

Ezber dokmaçylaryň bäsleşigi

16-njy aprelde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde 2019-njy ýylyň «Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» diýlip atlandyrylmagy, şeýle hem Türkmen halysynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň dokmaçy...
2014