Çärelerimiz


SAPALY DYNÇ ALYŞ

Tom­suň hä­zir­ki gyz­ga­laň­ly günle­rin­de ça­ga­la­ry­myz sa­gal­dyş we dynç alyş mer­kez­le­rin­de wagt­la­ry­ny şa­dy­ýan ge­çir­ýär­ler. El­bet­de, ys­sy ho­wa­da ýo­la çy­kan adam üçin bag kö­le­ge­si­niň hö­zi­ri bir baş­ga­dyr. Edil şo­lar ýa­ly öm­rüň iň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Sapaly tomus paslynyň gelmegi bilen çagalar üçin aýratyn täsirli we gyzykly döwür başlandy. Ynha, Gökderedäki «Şöhle» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde hem körpeler wagtlaryny şadyýan geçirýärler, birek-birek bilen dostlaşýarlar,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe raýatlarymyzyň saglygy ugrunda uly aladalar edilýär. Sagdyn durmuş ýörelgeleri giňden wagyz edilýär. Şundan ruhlanyp, «Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler zalynda «Sagdyn ýaşlar geljegimizdir» ady...

SAPALY TOMSUŇ GUJAGYNDA

Güneşe baý tomsuň gelmegi bilen çagalaryň durmuşynda aýratyn döwür — gyzykly başdangeçirmeler, şatlykly wakalar başlanýar. Ata Watanymyzda bagtyýar geljegimiz bolan ýaş nesillerimiz hormatly Prezidentimiziň ýurt baştutanlygynda uly aladalar bilen gurşalýar....

PARAHATÇYLYGYŇ ILÇISI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we «Biznes reklama» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan yglan edilen «Parahatçylygyň ilçisi» atly edebi-döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.   Medeniýet...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGIŇ JEMI JEMLENDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, «Nesil» gazetiniň redaksiýasy bilelikde guramagynda yglan edilen «Berkarar...

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Şugün Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy» teleýaýlymynyň ýazgylar jaýynda «Arkadagly döwrüň sungaty joşýar, Berkarar Watanda bagtyýar ýaşlar» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Baýramçylyk dabarasy...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sport ulgamyny ösdürmek, ýaşlary sporta köpçülikleýin çekmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Şundan ugur alnyp, Halaç etrabyndaky 3-nji sport mekdepde 2004-nji ýylda doglan ýetginjek oglanlaryň arasynda...

BEÝIK MINARA BASGANÇAK BILEN ÇYKYLÝAR

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen ylmy işler boýunça bäsleşigiň jemi jemlenildi. Dünýä akyldarlarynyň birinden miras galan bu pähim hut ylym hem ýaşlar babatynda aýdylan ýaly. Çünki uly-uly arzuwda bolan ýaşlar öňlerinde goýan...

YLYMLY ÝAŞLAR — BERKARARLYGYŇ BINÝADY

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Döwür hem işe öňe barýar. Şoňa görä-de, Garaşsyz Watanymyz hem depginli ösüş we giň möçberli özgertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama tarap ynamly öňe gitmelidir. 12-nji...
2014