Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Tejen etrap Ýaşlar guramasy etrap bilim bölümi bilen bilelikde etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurady. «Milli mirasym — buýsanjym» diýlip atlandyrylan gezelenje...

ÝAŞ SURATKEŞLER BÄSLEŞDILER

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde ýaş suratkeşleriň döredijilik bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçen bu...

GAHRYMANLAR BAKY ÝAŞAR GURSAKDA

Ýakynda şeýle at bilen Türkmenistanyň Döwlet ser­het gul­lu­gy­nyň «Ser­het abat — Döw­let abat» žur­na­ly­nyň re­dak­si­ýa­sy hem-de Türk­menistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan «Serhet abat — Döw­let abat» žur­na­ly­nyň...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Milli mirasymyz — egsilmez baýlygymyz» ady bilen paýtagtymyzdaky 132-nji orta mekdepde Aşgabat...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzda durmuş strategiýasynyň möhüm düzüm bölegi bolan sport syýasatynyň baş maksady sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekden ybaratdyr. Şundan ugur alnyp, Dänew etrap Ýaşlar guramasynyň etrap...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Şu gün gözel paýtagtymyzdaky 132-nji orta mekdepde Aşgabat şäheriniň umumybilim berýän mekdepleriniň 10-njy synp okuwçy gyzlaryndan düzülen toparlaryň gatnaşmagynda döredijilik bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

MASLAHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şugün «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi bilen bilelikde guramaklarynda «Berkarar Watanym dillerde dessan, Garaşsyz, Bitarap, jan Türkmenistan»...

YLYM BIR DA­RAGT­DYR

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Aýdyň maksatlary we meýilnamalary özlerine ýörelge edinen ýaş alymlaryň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça gazanýan döredijilik üstünlikleri, täze ylmy açyşlary döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Köpetdag etrap häkimliginiň mejlisler zalynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Etrap Ýaşlar guramasynyň Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezi we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guran dabarasy...

YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIGIŇ IKINJI TAPGYRY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda çykaran “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakyndaky” 14109-njy Kararyna laýyklykda ýurdumyzyň...
2014