Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Gökdepe etrabynyň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdebinde «Sagdyn ýaşlar — kämil jemgyýet» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Etrap Ýaşlar guramasynyň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guran duşuşygyna halypa mugallymlar,...

OWADANDYR WATANYM

Şu gün Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi we Aşgabat şäher Geňeşleriniň bilelikde guramagynda Gökderedäki “Çeşme” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde “Owadandyr Watanym” at bilen çäre...

DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Öňňin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheriniň Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda «Bütindünýä welosiped güni» mynasybetli...

“PARAHATLYK DÜNÝÄSI” ATLY FESTIWAL-BÄSLEŞIK TAMAMLANDY

“Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” ýylynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň milli medeniýetini, halkymyzyň däp-dessurlaryny gorap saklamak we ata-babalarymyzdan gelýän milli gymmatlyklarymyzyň kämil nusgalaryny giňden öwrenmek barada berýän tabşyryklaryndan ugur alyp, 2020-nji ýylyň...

SURAT ÇEKMEK BÄSLEŞIGINE TAÝÝARLYK

Okuwçylara ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini öwretmek, olarda döwlet emlägine aýawly garamak, olary ýangyndan goramak babatda ululara kömek bermek, ýangynyň öňüni almak hem-de söndürmek boýunça, şeýle hem ýangyn hadysasynda ejir çekenlere ilkinji...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Bilim ministrliginiň, Medeniýet ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, şeýle hem Zenanlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGIŇ JEMLEÝJI TAPGYRY GEÇIRILDI

Öňňin Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän...

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Telewideniýe we kinomatografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Türkmen Owazy” teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda “Bagt ýoly” toý mekanynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk...

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň we Türkmenistanyň Telewideniýe we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen Owazy» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda Türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmen halysynyň...
2014