Çärelerimiz


BRIFING GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda Hormatly Prizdentimiziň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 29-njy ýanwarynda geçiren Konstitusion toparynyň nobatdaky mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ara alyp, maslahatlaşmak...

Ýaşlar we Ýaşlar guramasy

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli paýtagtymyzdaky 18-nji orta mekdepde bilim alýan ýokary synp okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny we bilimlerini kämilleşdirip, olaryň ata Watanymyza, il-ulsumyza wepaly...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh institutynyň mejlisler jaýynda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip atlandyrylmagy, şeýle-de ylyma, bilime uly ähmiýet berilýän Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň...

Buýsanja beslenen maslahat

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Medeni-işewürlik merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Ýokary kazyýetiniň, Baş prokuraturasynyň, Adalat ministrliginiň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Berkararlyk etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda «Ösüşlerimiziň gözbaşy» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmaklarynda geçirilen wagyz-nesihat duşuşygynda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan asylly işleri...

Parahatçylygyň we ösüşiň beýik nyşany

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň ýolbaşçylarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň we talyplaryň gatnaşmagynda maslahat geçirildi. «Bitarap...

Sagdyn jemgyýet – Berkarar döwlet

Sagdyn durmuş ýörelgelerini öňe sürüp, röwşen ertirimiz üçin ruhy hem beden taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek babatynda irginsiz zähmet çekýän hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary netijesinde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ähli ugurlar...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Bagtyýarlyk etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkezi bilelikde Türkmenbaşy Dokma Toplumynda zähmet...

WATAN GORAGÇYLARYNYŇ GÜNI

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylymyzyň toýlardan toýlara ulaşýan günlerinde Watan goragçylarynyň güni uly dabara, aýdym bilen saz bilen ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bellenilip geçilýär. Watan goragçylarynyň güni ýatdan çykmajak toýly tomaşaly...

TÄSIRLI GEÇDI

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyndan gelip çykýan meselelere bagyşlanyp, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi...
2014