Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda «Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasaty — durmuş goraglylygy» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa paýtagtymyzyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän, şeýle...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Farap etrabyndaky 1-nji sport mekdebinde «Sagdyn ýaşlar — Watanymyzyň geljegi» ady bilen sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Etrap Ýaşlar guramasynyň etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde guran...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Sarahs etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda etrap häkimliginde «Hormatly Prezidentimiziň beýik özgertmeler ýoly türkmen ýaşlarynyň durmuş ýörelgesidir» ady bilen maslahat geçirildi. Etrap Ýaşlar...

ÇAGALAR SURAT ÇEKMEKDE BÄSLEŞDILER

Lebap welaýatynyň Farap  etrabyndaky 15-nji «Şöhle» çagalar bagynda terbiýelenýän uly topar çagalaryň arasynda etrap Ýaşlar guramasynyň gurnamagynda «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň nesilleri» ady bilen surat çekmek boýunça bäsleşik geçirildi. Bäsleşige...

SAGLYK BAŞ BAÝLYK

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň «Türkmennebit» döwlet konserniniň şahamçasy, hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maksady bilen «Saglyk baş baýlyk» atly wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Balkan welaýat kitaphanasynda...

ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap hassahanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy etrap Geňeşiniň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi....

ESGERLERIŇ ARASYNDA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap Geňeşiniň guramagynda etrabyň 1002 harby bölüminde çagyryş boýunça harby gullukçylaryň gatnaşmagynda «Saglyk ýaşaýşyň gözbaşydyr» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çärede...

HARBY GULLUKÇYLAR BÄSLEŞDILER

26-njy martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Geňeşi tarapyndan şäheriň 1007 harby bölüminde çagyryş boýunça harby gullukçylaryň arasynda «Akyl giňişligi» atly zehin bäsleşigi geçirildi. Bäsleşige gatnaşýan harby...

SAHAWATYŇ BELENT NUSGASY

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Bilim ministrliginiň, şeýle-de Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Hormatly Prezidentimiziň beýik sahawatly tutumlary» atly maslahat geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň...

AWTOULAG SÜRÜJILERI BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň guramagynda Türkmenbaşy awtoulag kärhanasynyň sürüjileriniň gatnaşmagynda  Türkmenistanyň Konstitusiýasyna  üýtgeşmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda, iki palataly ulagamy ornaşdyrmak, watansöýüjilik, halallyk, sagdynlyk, arassa...
2014