Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýaşlarymyzyň döwrebap ylymly-bilimli bolmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şundan ugur alnyp, Büzmeýin etrap Ýaşlar guramasynyň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda Aşgabat...

ÜME GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň we Türkmenistanyň Telewideniýe we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen Owazy» teleýaýlymynyň bilelikde guramaklarynda Türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmen...

TÜRKMEN HALYSYNYŇ BAÝRAMYNA BAGYŞLANDY

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň we Türkmen döwlet medeniýet institutynyň bilelikde guramaklarynda Türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk konserti...

BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR GERÇEKLERI

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Ýeňiş güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda talyp ýaşlaryň zehin-başarnyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Tejen etrap Ýaşlar guramasy etrap bilim bölümi bilen bilelikde etrap taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurady. «Milli mirasym — buýsanjym» diýlip atlandyrylan gezelenje...

ÝAŞ SURATKEŞLER BÄSLEŞDILER

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde ýaş suratkeşleriň döredijilik bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçen bu...

GAHRYMANLAR BAKY ÝAŞAR GURSAKDA

Ýakynda şeýle at bilen Türkmenistanyň Döwlet ser­het gul­lu­gy­nyň «Ser­het abat — Döw­let abat» žur­na­ly­nyň re­dak­si­ýa­sy hem-de Türk­menistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan «Serhet abat — Döw­let abat» žur­na­ly­nyň...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Milli mirasymyz — egsilmez baýlygymyz» ady bilen paýtagtymyzdaky 132-nji orta mekdepde Aşgabat...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzda durmuş strategiýasynyň möhüm düzüm bölegi bolan sport syýasatynyň baş maksady sagdyn we ruhubelent nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekden ybaratdyr. Şundan ugur alnyp, Dänew etrap Ýaşlar guramasynyň etrap...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Şu gün gözel paýtagtymyzdaky 132-nji orta mekdepde Aşgabat şäheriniň umumybilim berýän mekdepleriniň 10-njy synp okuwçy gyzlaryndan düzülen toparlaryň gatnaşmagynda döredijilik bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar...
2014