Çärelerimiz


MASLAHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şugün «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi bilen bilelikde guramaklarynda «Berkarar Watanym dillerde dessan, Garaşsyz, Bitarap, jan Türkmenistan»...

YLYM BIR DA­RAGT­DYR

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Aýdyň maksatlary we meýilnamalary özlerine ýörelge edinen ýaş alymlaryň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça gazanýan döredijilik üstünlikleri, täze ylmy açyşlary döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Köpetdag etrap häkimliginiň mejlisler zalynda aýdym-sazly dabara geçirildi. Etrap Ýaşlar guramasynyň Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezi we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guran dabarasy...

YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIGIŇ IKINJI TAPGYRY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 6-njy fewralynda çykaran “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik geçirmek hakyndaky” 14109-njy Kararyna laýyklykda ýurdumyzyň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň mejlisler zalynda «Hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasaty — durmuş goraglylygy» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa paýtagtymyzyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekýän, şeýle...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Farap etrabyndaky 1-nji sport mekdebinde «Sagdyn ýaşlar — Watanymyzyň geljegi» ady bilen sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Etrap Ýaşlar guramasynyň etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde guran...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli Sarahs etrabynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmagynda etrap häkimliginde «Hormatly Prezidentimiziň beýik özgertmeler ýoly türkmen ýaşlarynyň durmuş ýörelgesidir» ady bilen maslahat geçirildi. Etrap Ýaşlar...

ÇAGALAR SURAT ÇEKMEKDE BÄSLEŞDILER

Lebap welaýatynyň Farap  etrabyndaky 15-nji «Şöhle» çagalar bagynda terbiýelenýän uly topar çagalaryň arasynda etrap Ýaşlar guramasynyň gurnamagynda «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň nesilleri» ady bilen surat çekmek boýunça bäsleşik geçirildi. Bäsleşige...

SAGLYK BAŞ BAÝLYK

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň «Türkmennebit» döwlet konserniniň şahamçasy, hukuk goraýjy edaralar bilen bilelikde sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maksady bilen «Saglyk baş baýlyk» atly wagyz-nesihat duşuşygyny geçirdi. Balkan welaýat kitaphanasynda...

ÝAŞLAR BILEN DUŞUŞYK

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap hassahanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy etrap Geňeşiniň guramagynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli edara-kärhanalarda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi....
2014