Çärelerimiz


SAGDYN BEDENLI ÝAŞLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň geljegi bolan ýaş nesilleriň wagtlaryny ýerlikli peýdalanmagyny, olaryň bidüzgünçiliklerden, ýaramaz  endiklerden  daşda durmaklaryny gazanmak, ýüze çykýan nogsanlyklaryň  öňüni almak, ýaş nesliň arasynda sagdyn-durmuş ýörelgelerini giňişleýin düşündirmek...

EZBERLER ÝEŇIJI BOLDY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň  guramagynda etrabyň 2-nji sport mekdebinde orta mekdepleriň okuwçylarynyň dynç alyş günlerini has-da täsirli geçirmek maksady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Murgap etrap Ýaşlar guramasynyň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda «Altyn top» ady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Etrapdaky 14-nji orta mekdepde geçirilen ýaryşa ýokary synp okuwçylaryndan düzülen...

IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2020

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde «Iň eýjejik gyzjagaz — 2020» at­ly şa­dy­ýan bäs­le­şi­giň «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­myz­da­ky döwlet tapgyrynyň jemi jemlenildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň...

SAGLYGYM BAŞ BAÝLYGYM

Şeýle at bilen ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap Geňeşiniň guramagynda etrabyň Guwanç Atamedow adyndaky geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Onda jemgyýetçilik guramalarynyň wekillleri çykyş...

LUKMANLAR BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap Geňeşiniň guramagynda etrap hassahanasynyň lukmanlarynyň gatnaşmagynda «Saglygyň gadyryny bilgil hassa bolmazdan burun» ady bilen geçirilen maslahat geçirildi. Onda jemgyýetçilik guramalarynyň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Sporty ýaş nesilleriň arasynda wagyz etmek, ýaşlary sporta höweslendirmek maksady bilen, Dänew etrabyndaky 3-nji sport mekdebinde sportuň küşt, şaşka, düzzüm görnüşleri boýunça «Sport — saglygyň girewi» ady bilen ýaryş geçirildi....

TALYP GÖZELLERIŇ BÄSLEŞIGI

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ama­la aşyr­ýan döw­let­li iş­le­ri­niň öze­nin­de ýaş ne­sil­le­riň bäh­bi­di, äh­li türk­me­nis­tan­ly­la­ryň asu­da, aba­dan durmuş­da ýa­şa­ma­gy ba­ra­da­ky be­lent mak­sat­lar dur. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň:...

GÜLLER GÖZELLIGI SIZDEN ÖWRENER

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebimizde TMÝG-niň Mary şäher Geňeşi bilen bilelikde Halkara zenanlar güni mynasybetli «Bagtyýar döwrümiziň bagtly gelin-gyzlary» ady bilen aýdym-sazly çäre geçirildi. Çäräniň dowamynda Mugallymçylyk mekdebimiziň «Lälezar» aýdymçy...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Orta mekdeplerde bilim alýan 2-4-nji synp okuwçy gyzjagazlaryň arasynda her ýylda TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda «Iň eýjejik gyzjagaz» atly şadyýan bäsleşik geçirilýär. Aşgabat şäherindäki 88-nji...
2014