Çärelerimiz


ESGERLERIŇ ARASYNDA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrap Geňeşiniň guramagynda etrabyň 1002 harby bölüminde çagyryş boýunça harby gullukçylaryň gatnaşmagynda «Saglyk ýaşaýşyň gözbaşydyr» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Çärede...

HARBY GULLUKÇYLAR BÄSLEŞDILER

26-njy martynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Geňeşi tarapyndan şäheriň 1007 harby bölüminde çagyryş boýunça harby gullukçylaryň arasynda «Akyl giňişligi» atly zehin bäsleşigi geçirildi. Bäsleşige gatnaşýan harby...

SAHAWATYŇ BELENT NUSGASY

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Bilim ministrliginiň, şeýle-de Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda «Hormatly Prezidentimiziň beýik sahawatly tutumlary» atly maslahat geçirildi. Onda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň...

AWTOULAG SÜRÜJILERI BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenbaşy şäher Geňeşiniň guramagynda Türkmenbaşy awtoulag kärhanasynyň sürüjileriniň gatnaşmagynda  Türkmenistanyň Konstitusiýasyna  üýtgeşmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda, iki palataly ulagamy ornaşdyrmak, watansöýüjilik, halallyk, sagdynlyk, arassa...

SAGDYN BEDENLI ÝAŞLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň geljegi bolan ýaş nesilleriň wagtlaryny ýerlikli peýdalanmagyny, olaryň bidüzgünçiliklerden, ýaramaz  endiklerden  daşda durmaklaryny gazanmak, ýüze çykýan nogsanlyklaryň  öňüni almak, ýaş nesliň arasynda sagdyn-durmuş ýörelgelerini giňişleýin düşündirmek...

EZBERLER ÝEŇIJI BOLDY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşiniň  guramagynda etrabyň 2-nji sport mekdebinde orta mekdepleriň okuwçylarynyň dynç alyş günlerini has-da täsirli geçirmek maksady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Murgap etrap Ýaşlar guramasynyň etrap bilim bölümi bilen bilelikde guramagynda «Altyn top» ady bilen sportuň futbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Etrapdaky 14-nji orta mekdepde geçirilen ýaryşa ýokary synp okuwçylaryndan düzülen...

IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ — 2020

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkezinde «Iň eýjejik gyzjagaz — 2020» at­ly şa­dy­ýan bäs­le­şi­giň «Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­myz­da­ky döwlet tapgyrynyň jemi jemlenildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň...

SAGLYGYM BAŞ BAÝLYGYM

Şeýle at bilen ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrap Geňeşiniň guramagynda etrabyň Guwanç Atamedow adyndaky geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Onda jemgyýetçilik guramalarynyň wekillleri çykyş...

LUKMANLAR BILEN DUŞUŞYK

Golaýda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap Geňeşiniň guramagynda etrap hassahanasynyň lukmanlarynyň gatnaşmagynda «Saglygyň gadyryny bilgil hassa bolmazdan burun» ady bilen geçirilen maslahat geçirildi. Onda jemgyýetçilik guramalarynyň...
2014