Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ýakynda Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda...

Döwrümiziň guwanjy, görki, zenanlar

 Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Farap etrap Geňeşi jemgyýetçilik guramalarynyň Farap etrap bölümleri bilen bilelikde guramaklarynda Halkara zenanlar güni mynasybetli etrabyň “Amyderýa” toý mekanynda kümüş saçly eneleriň,...

EDEBI BEÝIK ÝAŞLAR – WATAN GUWANJY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynyň mejlisler jaýynda ýurdumyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlarynyň gatnaşmaklarynda türkmen halkynyň milliligini, däp-dessurlaryny ýaşlara wagyz etmek maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Her ýylda däp bolşy ýaly, orta mekdeplerde bilim alýan 1-4-nji synp okuwçy gyzjagazlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Bilim ministrliginiň yglan edýän «Iň eýjejik gyzjagaz ―...

BRIFING DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 11-nji fewralynda geçiren ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen bolan duşuşygyndan gelip çykýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak we Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar...

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­menis­tan döw­le­ti­miz hor­mat­ly Pre­zi­den­timi­ziň pa­ra­sat­ly ýol­baş­çy­ly­gyn­da Ber­karar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de be­lent üs­tün­lik­le­re bes­len­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hal­ky­my­zyň eş­ret­li, bo­lelin, asu­da dur­muş­da...

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Şugün Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň «Milli goşun» žurnalynyň redaksiýasynyň bilelikde yglan eden «Gaýratyňyz egsilmesin, mertebäňiz beýgelsin!» atly...

BRIFING GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda Hormatly Prizdentimiziň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 29-njy ýanwarynda geçiren Konstitusion toparynyň nobatdaky mejlisinden gelip çykýan wezipeleri ara alyp, maslahatlaşmak...

Ýaşlar we Ýaşlar guramasy

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly mynasybetli paýtagtymyzdaky 18-nji orta mekdepde bilim alýan ýokary synp okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ýaşlaryň döredijilik ukyplaryny we bilimlerini kämilleşdirip, olaryň ata Watanymyza, il-ulsumyza wepaly...
2014