Çärelerimiz


BRIFING DUŞUŞYGY

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we “Ýaşlyk” teleradioýaýlymynyň bilelikde guramagynda 12-nji awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp brifing duşuşygy geçirildi. Oňa...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ça­ga­lar bi­ziň dur­mu­şy­my­zyň gü­li, şat­ly­gy­my­zyň göz­ba­şy­dyr. Hor­mat­ly Prezi­den­ti­miz ösüp gel­ýän ýaş ne­sil­le­riň bagty­ýar dur­muş­da ýa­şa­ma­gy, il hal­ky­my­za, mäh­ri­ban Wa­ta­ny­my­za we­pa­ly, ylymly-bi­lim­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly, sag­dyn adam­lar bo­lup...

HALKARA ÝAŞLAR GÜNÜNE BAGYŞLANDY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we onuň ýanyndaky Ýaşlar Merkeziniň, şeýle-de BMG-niň Ilat Gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň bilelikde guramagynda hepdelik medeni-köpçülik çäresi geçirildi. 12-nji awgust – Halkara ýaşlar güni mynasybetli...

GURBAN BAÝRAMY

Külli musulman döwletleri bilen birlikde ata Watanymyzda ýokary derejede toýlanylýan Gurban baýramynyň gelmegi mynasybetli toý çäreleri ýokary ruhubelentlige beslenýär. Türkmen topragynda gadymdan bäri aýratyn sarpalanýan bu mukaddes baýramçylygyň milli senenamamyzyň...

HALAL ZÄHMET – BAGTYÝAR DURMUŞ

Halallyk, halal ýaşaýyş, halal gazanç, halal zähmet diýen düşünjeler biziň halkymyzyň gadymdan bäri ganyna, ruhuna, süňňüne siňen ajaýyp häsiýetlerdir. Ýaşaýyş-durmuşymyza ýazylmadyk kanun bolup ymykly ornaşan bu düşünjeler dogrusynda ata-babalarymyzdan miras...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň De­mokra­tik par­ti­ýa­sy­nyň Sy­ýa­sy Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­lary­nyň Mil­li mer­ke­zi­niň,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Sal­kyn sa­ýa­ly Gök­de­re­de ýer­leş­ýän «Çynar» hem-de «Beýik Serdar nesilleri» ça­ga­lar sa­gal­dyş we dynç alyş mer­kezle­rin­de dynç al­ýan ça­ga­la­ryň gat­naş­magyn­da paý­tag­ty­my­zyň «Aş­ga­bat» se­ýilgä­hi­ne ge­ze­lenç gu­ral­dy. «Sag­dyn ýaş­lar — Wa­ta­ny­my­zyň...

HALAL DURMUŞ – BAGTYÝAR GELJEK

Şeýle şygar astynda şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň mejlisler jaýynda ýurdumyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlaryň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň harby we hukuk...

TÄSIRLI GEÇDI

Şu gün Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) Türkmenistandaky wekilhanasynyň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Aşgabat...

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Tehniki howpsuzlyk düzgünlerini,...
2014