Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Sporty ýaş nesilleriň arasynda wagyz etmek, ýaşlary sporta höweslendirmek maksady bilen, Dänew etrabyndaky 3-nji sport mekdebinde sportuň küşt, şaşka, düzzüm görnüşleri boýunça «Sport — saglygyň girewi» ady bilen ýaryş geçirildi....

TALYP GÖZELLERIŇ BÄSLEŞIGI

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ama­la aşyr­ýan döw­let­li iş­le­ri­niň öze­nin­de ýaş ne­sil­le­riň bäh­bi­di, äh­li türk­me­nis­tan­ly­la­ryň asu­da, aba­dan durmuş­da ýa­şa­ma­gy ba­ra­da­ky be­lent mak­sat­lar dur. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň:...

GÜLLER GÖZELLIGI SIZDEN ÖWRENER

Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebimizde TMÝG-niň Mary şäher Geňeşi bilen bilelikde Halkara zenanlar güni mynasybetli «Bagtyýar döwrümiziň bagtly gelin-gyzlary» ady bilen aýdym-sazly çäre geçirildi. Çäräniň dowamynda Mugallymçylyk mekdebimiziň «Lälezar» aýdymçy...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Orta mekdeplerde bilim alýan 2-4-nji synp okuwçy gyzjagazlaryň arasynda her ýylda TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda «Iň eýjejik gyzjagaz» atly şadyýan bäsleşik geçirilýär. Aşgabat şäherindäki 88-nji...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ýakynda Aşgabat şäherindäki 80-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda...

Döwrümiziň guwanjy, görki, zenanlar

 Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Farap etrap Geňeşi jemgyýetçilik guramalarynyň Farap etrap bölümleri bilen bilelikde guramaklarynda Halkara zenanlar güni mynasybetli etrabyň “Amyderýa” toý mekanynda kümüş saçly eneleriň,...

EDEBI BEÝIK ÝAŞLAR – WATAN GUWANJY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynyň mejlisler jaýynda ýurdumyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlarynyň gatnaşmaklarynda türkmen halkynyň milliligini, däp-dessurlaryny ýaşlara wagyz etmek maksady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Her ýylda däp bolşy ýaly, orta mekdeplerde bilim alýan 1-4-nji synp okuwçy gyzjagazlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Bilim ministrliginiň yglan edýän «Iň eýjejik gyzjagaz ―...

BRIFING DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 11-nji fewralynda geçiren ýurdumyzyň deputatlar düzümi bilen bolan duşuşygyndan gelip çykýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak we Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar...
2014