Çärelerimiz


MASLAHAT GEÇIRILDI

Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­menis­tan döw­le­ti­miz hor­mat­ly Pre­zi­den­timi­ziň pa­ra­sat­ly ýol­baş­çy­ly­gyn­da Ber­karar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de be­lent üs­tün­lik­le­re bes­len­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hal­ky­my­zyň eş­ret­li, bo­lelin, asu­da dur­muş­da...

BRIFING DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda 2020-nji ýylyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli brifing duşuşygy geçirildi. Oňa Ýaşlar guramasynyň işeňňir agzalary, bagtyýar talyp ýaşlar...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynyň uly mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň Mejlisi,...

TÜRKMENISTAN – BITARAPLYGYŇ MEKANY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynyň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahaty Türkmenistanyň Mejlisi we...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Türk­menis­tan döw­le­ti­miz hor­mat­ly Pre­zi­den­timi­ziň pa­ra­sat­ly ýol­baş­çy­ly­gyn­da Ber­karar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de be­lent üs­tün­lik­le­re bes­len­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hal­ky­my­zyň eş­ret­li, bo­lelin, asu­da dur­muş­da...

ÝAŞLARA BAÝRAKLAR GOWŞURYLDY

Öňňin Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda ýurdumyzyň zähmetde, döredijilikde aýratyn tapawutlanan ýaşlaryna Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň gowşurylyş dabarasy boldy. Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan her ýylda geçirilýän bu dabarada...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiz nesilleriň fiziki hem ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri ugrunda bimöçber işleri durmuşa geçirýär. Büzmeýin etrap Ýaşlar guramasy hem bu ägirt işleriň düýp mazmunyny saglyk we beýleki ulgamlarda zähmet...

Baýramçylyk dabarasy geçirildi

Şu gün ýurdumyzyň iň bir gelim-gidimli ýerleriniň bir bolan “Altyn ýyldyz” medeni dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň uly toýy — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen güni...

ÝAŞ SURATKEŞLER BÄSLEŞDILER

Şu gün Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýyly mynasybetli yglan edilen döredijilik eserleriniň bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Medeniýet...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Bagtly çagalygyň mekany Türkmenistan döwletimizde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen, körpelerimiziň sagdyn hem bagtyýar kemala gelmegi ugrunda uly aladalar edilýär. Şundan ruhlanyp, Berkararlyk etrap Ýaşlar guramasy Aşgabat şäheriniň 114-nji çagalar...
2014