Çärelerimiz


DÖW­RÜŇ SÖ­ZÜ­NI SÖZ­LE­ÝÄN ZE­HIN­LER

Yl­ham — yla­hy ýal­kaw. Adam­zat yk­ba­lyna dahylly pursatlaryň her birinde ol başgaça şöhlelenýär. Zemine bolluk bilen nur eçilýän äpet Gün kimin, ýürekleri mähir-muhabbete çoýýar. Ol şöhlelenişiň üsti bilen barlyga, geçmişdir...

YLYM – KÄMILLIGIŇ BINÝADY

Ýurdumyzda ýaşlaryň ylymly, bilimli, Watana, halka wepaly, giň gözýetimli, maksada okgunly, zähmetsöýer we öňdebaryjy nesiller bolup ýetişmekleri hemde ýaş alymlaryň täze ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasiýa we maglumat-tehnologiki işläp taýýarlamalarynyň...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynyň kiçi mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda maslahat duşuşygy geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň...

DÖREDIJILIK FESTIWALY

Hormatly Prezidentimiziň döredijilige, sungata, medeniýete höwesjeň talyp ýaşlara berýän goldawy, olaryň ýüreklerinde egsilmez ylham, buýsanç, joşgun döredýär. Milli medeniýetiň gülläp ösýän ýurdy hökmünde ykrar edilen mähriban Watanymyzyň her bir güni...

YLMY TASLAMALARYŇ SERGI BÄSLEŞIGI

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda ýurdumyzyň ylym bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda «Ylymly ýaş­lar —...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň bilelikde guramagynda Ylymlar güni mynasybetli «Ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny sanlaşdyrmakda ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary» ady bilen...

YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň bilelikde guramagynda Ylymlar güni mynasybetli “Ykdysadyýetiň dürli pudaklaryny sanlaşdyrmakda ýaş alymlaryň oýlap tapyşlary”...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Gahryman Arkadagymyzyň: «Biz ösüp gelýän ýaş nesle uly ynam bildirýäris! Biz hemişe ýurdumyzda eziz Watanymyza, ajaýyp tebigatymyza, dost-doganlyga, maşgala gymmatlyklaryna, zähmete, sagdyn ýaşaýyş-durmuş ýörelgelerine we bedenterbiýä söýgini döretmelidiris!» diýen sargytlaryndan...

MASLAHAT DUŞUŞYGY

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi edara binasynyň kiçi mejlisler jaýynda “Sagdyn durmuş — rowaçlygyň gözbaşy” ady bilen maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň...

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ EZBER GÖZELI

Hormatly Prezidentimiziň: «Ýaşlar Watanymyzyň güýji, kuwwaty, abraý-mertebesi hemde beýik geljegidir» diýen ynamyna ýugrulan dürdäne sözlerini ýagty ýolda baýdak edinýän türkmen ýaşlary ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda döredijilikli zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň rowaçlygyna saldamly...
2014