Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Ilatyň saglygy ýurduň baýlygydyr, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň esasy görkezijisidir. Şonuň üçin ýurdumyzda ýaş nesilleriň sagdyn kemala gelmekleri üçin uly işler amala aşyrylýar. Bular dogrusynda Tejen şäher hassahanasynda zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda...

ÝAŞLARYŇ YHLASYNDAN DÜNÝÄ DOLSUN OWAZA

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we “Nesil” gazetiniň bilelikde guramagynda “Ýaşlaryň yhlasyndan dünýä dolsun owaza” ady bilen yglan edilen bäsleşigiň jemi jemlendi. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi...

TÜRKMEN-ÝAPON GATNAŞYKLARY – TÄZE ÖSÜŞLERE BADALGA

Şeýle at bilen şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň, Jemgyýetçilik guramalarynyň, Bilim ministrliginiň, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Ylymlar Akademiýasynyň, şeýle-de Türkmenistanyň Sport we...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Bag­ty­ýar­lyk et­rap hä­kim­li­gi­niň we etrap Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň bi­le­lik­de Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki 161-nji ça­ga­lar ba­gyn­da ter­bi­ýelen­ýän ça­ga­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ren sport ýary­şy diý­seň gy­zyk­ly bol­dy. «Sag­dyn be­dende sag­dyn ruh» ady bi­len ge­çi­ri­len ýa­ryş­da...

BRIFING DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda ýakynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriniň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky mejlisiniň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegine bagyşlanyp brifing duşuşygy geçirildi. Oňa...

DOKMAÇY GÖZELLER

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi hem-de Türkmenistanyň  Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Senagat işgärleriniň güni mynasybetli ýurdumyzyň dokmaçy gelin – gyzlarynyň arasynda yglan...

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan şanly Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarynyň arasynda bäsleşik guraldy. «Belent maksatly ýaşlar – kämilligiň gözleginde» ady bilen...

HOŞALLYK MASLAHATY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda guramanyň işjeň agzalarynyň, dürli kärde zähmet çekýän öňdebaryjy ýaşlaryň, şeýle-de bagtyýar talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýyna bagyşlanyp, hoşallyk...

BEÝIK IŞLERIŇ DIÝARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda halkymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, taryhy wakalara beslenýär. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda tutuş ata Watanymyz täze aýdyň belentliklere barýar. Ine, şu...

BIRAÝLYGA BAGYŞLANDY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň sene ýazgysy beýik başlangyçlaryň esasynda il-ýurt bähbitli ajaýyp işleriň bitirilmegi, uly üstünlikleriň, ösüşleriň gazanylmagy bilen barha baýlaşýar. Mähriban Watanymyz Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, jemgyýetde,...
2014