Çärelerimiz


SERHET BIRIKMESINDE MASLAHAT GEÇDI.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň bilelikde guramagynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli aýdym-sazly maslahat duşuşygy guraldy. Onda baý many-mazmunly hem täsirli çykyşlar diňlenildi. Çykyşlarda...

BMG-niň resmi dillerinde duşuşyk geçirildi

Öňňin Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy we Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygy mynasybetli «Dünýä ýaň salyp dur dostluk mukamy,...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Her bir güni üstünliklerden-üstünliklere, ösüşlerden-ösüşlere ynamly gadam basýan eziz Watanymyzyň Baky Bitaraplygyny alanyna bu ýyl 25 ýyl dolýar. Şanly sene mynasybetli ýurdumyzda ýygy-ýygydan ylmy-amaly maslahatlar ýokary derejede geçirilmegi dowam edýär. Ýakynda...

BITARAPLYK SYÝASATY ÝAÝBAŇLANDYRYLÝAR

Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty” atly gepleşiginiň taýýarlanylyşynyň aýratynlygy we ähmiýeti barada açyk sapak geçirildi. Bu açyk sapaga institutyň mugallymlary şeýle-de Ýaşlar guramasynyň işjeň...

SAGDYN DURMUŞ-SAGDYN JEMGYÝET

Düýn Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Murgap etrap Geňeşiniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda Murgap etrabynyň 20-nji orta mekdebiniň okuwçy ýaşlarynyň arasynda hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda asuda abadan durmuşda ýaşaýan halkymyzyň saglygyny goramakda jemgyýetiň öňe...

ÝAŞLAR SAGDYN DURMUŞ BILEN

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýat we Sakarçäge etrap Geňeşleri, Sakarçäge etrap Sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde Sakarçäge etrabynyň Sport mekdebinde okaýan okuwçy ýaşlaryň arasynda...

SE­NET — ELIŇ AL­TYN BI­LE­ZI­GI

Pen­şen­be gü­ni Türk­me­nis­ta­nyň Jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň eda­ra bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­synyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi­niň hem-de Te­le­wi­de­niýe, ra­dio­gep­le­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky...

EDEP BILEN BAGT TAPYLAR

Düýn Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Edep bilen bagt tapylar” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärä institutyň zenanlar guramasynyň başlygy, şepagat uýasy şeýlede kömekçi mekdebiň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

«Türkmendemirýollary» agentliginiň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň, «Demirýollary» AGPJ-niň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň hem-de «Türkmendemirýollary» agentliginiň Demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda «Sagdynlykdyr biziň baş ýörelgämiz»...

SAGDYN JEMGYÝET-BERKARAR DÖWLET

Şu gün ýaşlaryň arasynda sagdyn-durmuş ýörelgelerini we sanitariýa-arassaçylyk kadalarynyň berjaý edilişini giňişleýin düşündirmek, möwsümleýin ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak, şahsy gigiýenany berjaý etmek, agyz-burun örtügini talabalaýyk ulanmaklaryny düşündirmek  maksady  bilen...
2014