Çärelerimiz


ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

TMÝG-niň Berkararlyk etrap Geňeşiniň guramagynda Aşgabat şäheriniň 122-nji çagalar bagynda «Sagdynlyk sportdan başlanýar» atly sport çäresi geçirildi. Bu çäre çagalarda sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek endigini terbiýelemekde, olary köpçülikleýin bedenterbiýe bilen...

SAGDYN ÝAŞLAR-BERKARAR DÖWLETIŇ RÖWŞEN GELJEGI

Şeýle at bilen Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň talyp ýaşlarynyň arasynda TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşi, Balkan welaýat Polisiýa müdirligi hem-de welaýat sport we ýaşlar  syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde...

SAGDYN DURMUŞ-SAGDYN JEMGYÝET

Balkan welaýat kitaphanasynda TMÝG-niň Balkan welaýat Geňeşiniň,  Balkan welaýat Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi bilen bilelikde guramagynda “Sagdyn durmuş-sagdyn jemgyýet” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň arasynda...

SPORT BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Serdar etrabynyň döwrebap sport mekdebinde futzal boýunça Balkan welaýatynyň birinjiligi geçirildi. 2006-2008-nji ýyllarda doglan ýetginjekler  toparlarynyň  gatnaşmagynda  geçirilen  ýaryşy  Serdar etrabynyň  sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen TMÝG-niň  etrap-şäher...

ÝAŞLAR – JEMGYÝETIŇ HEREKETLENDIRIJI GÜÝJI

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI Gurultaýynda Hormatly Prezidentimiziň guramanyň öňünde goýan täze wezipelerini durmuşa geçirilişi dogrusynda ýurdumyzda alnyp barylýan işlere bagyşlanyp Türkmenistanyň Jemgyýetçilik gurmalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda...

ÝOL HEREKETI-DURMUŞYMYZYŇ ABATLYGY

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde her ýylyň sentýabr aýynda ýurdumyzda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» atly bir aýlyk möhüm ähmiýetli umumymilli çäre hökmünde giň gerim bilen geçirilýär. Şeýle çäreleriň...

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Hormatly Prezidentimiziň ýiti zehininden syzlyp çykan «Türkmeniň Döwletlilik ýörelgesi» atly täze eseriniň many-mazmunyny ýaşlaryň arasynda giňden wagyz etmek maksady bilen «Arkadagyň eserleri – nesilleri...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ynsan saglygy hakyndaky alada döwlet syýasatynyň düýp özeninde durýar. Şundan ruhlanyp, Berkararlyk etrap Ýaşlar guramasy hem «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» ady bilen duşuşyk gurady....

TÄSIRLI PURSATLAR, ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Çuň­ňur paý­has jöw­he­re de­ňel­ýän­dir. Dog­ru­da­nam, jöw­her da­şy­na ýi­ti­lik, kes­gir­lik mah­sus. Edil şo­lar ýa­ly ne­sil ter­biýe­si ba­bat­da ata-ba­ba­la­ry­myz­dan gel­ýän ýö­rel­ge­ler hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň jöw­her paý­ha­sy bi­len döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň esa­sy...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýaş nesillerimiziň beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Şundan ruhlanyp, Aşgabat şäherindäki 114-nji çagalar bagynda...
2014