Çärelerimiz


TÄSIRLI PURSATLAR, ÝAKYMLY ÝATLAMALAR

Çuň­ňur paý­has jöw­he­re de­ňel­ýän­dir. Dog­ru­da­nam, jöw­her da­şy­na ýi­ti­lik, kes­gir­lik mah­sus. Edil şo­lar ýa­ly ne­sil ter­biýe­si ba­bat­da ata-ba­ba­la­ry­myz­dan gel­ýän ýö­rel­ge­ler hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň jöw­her paý­ha­sy bi­len döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň esa­sy...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýaş nesillerimiziň beden we ruhy taýdan sagdyn bolup ýetişmekleri ugrunda uly işler durmuşa geçirilýär. Şundan ruhlanyp, Aşgabat şäherindäki 114-nji çagalar bagynda...

SAPALY DYNÇ ALYŞ

Tom­suň hä­zir­ki gyz­ga­laň­ly günle­rin­de ça­ga­la­ry­myz sa­gal­dyş we dynç alyş mer­kez­le­rin­de wagt­la­ry­ny şa­dy­ýan ge­çir­ýär­ler. El­bet­de, ys­sy ho­wa­da ýo­la çy­kan adam üçin bag kö­le­ge­si­niň hö­zi­ri bir baş­ga­dyr. Edil şo­lar ýa­ly öm­rüň iň...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Sapaly tomus paslynyň gelmegi bilen çagalar üçin aýratyn täsirli we gyzykly döwür başlandy. Ynha, Gökderedäki «Şöhle» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde hem körpeler wagtlaryny şadyýan geçirýärler, birek-birek bilen dostlaşýarlar,...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe raýatlarymyzyň saglygy ugrunda uly aladalar edilýär. Sagdyn durmuş ýörelgeleri giňden wagyz edilýär. Şundan ruhlanyp, «Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler zalynda «Sagdyn ýaşlar geljegimizdir» ady...

SAPALY TOMSUŇ GUJAGYNDA

Güneşe baý tomsuň gelmegi bilen çagalaryň durmuşynda aýratyn döwür — gyzykly başdangeçirmeler, şatlykly wakalar başlanýar. Ata Watanymyzda bagtyýar geljegimiz bolan ýaş nesillerimiz hormatly Prezidentimiziň ýurt baştutanlygynda uly aladalar bilen gurşalýar....

PARAHATÇYLYGYŇ ILÇISI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we «Biznes reklama» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan yglan edilen «Parahatçylygyň ilçisi» atly edebi-döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.   Medeniýet...

DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGIŇ JEMI JEMLENDI

Düýn Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, «Nesil» gazetiniň redaksiýasy bilelikde guramagynda yglan edilen «Berkarar...

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Şugün Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmen owazy» teleýaýlymynyň ýazgylar jaýynda «Arkadagly döwrüň sungaty joşýar, Berkarar Watanda bagtyýar ýaşlar» ady bilen aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Baýramçylyk dabarasy...

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda sport ulgamyny ösdürmek, ýaşlary sporta köpçülikleýin çekmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Şundan ugur alnyp, Halaç etrabyndaky 3-nji sport mekdepde 2004-nji ýylda doglan ýetginjek oglanlaryň arasynda...
2014