Çärelerimiz


Aýdyň wezipeler – belent maksatlar

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, welaýat, etrap şäher Geňeşleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly maslahat duşuşygy geçirildi. Onda 2021-nji ýyl «Türkmenistan – parahatçylygyň...

Ýaşlar syýasaty: Döwrebap özgertmeler we aýdyň netijeler

Şu gün paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen bilelikde gurnamagynda «Türkmenistan –...

Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň gowşurylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde berkarar döwletimiziň synmaz sütünine, röwşen ertirine deňelýän çagalaryň bagtly geljegi ugrunda çäksiz aladalar edilýär. Çünki Garaşsyz Türkmenistan Watanymyz durmuşymyzyň gülleri, ýüreklerimiziň örki bolan eziz çagalaryň,...

Sagdyn bedende – sagdyn ruh

Dünýäde ýüze çykan häzirki çylşyrymly ýagdaýda hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän syýasatynda aýratyn orun eýeleýän «Sagdyn bedende – sagdyn ruh» diýen ýörelgesinden ugur almak bilen bu wajyp wezipäni üstünlikli çözmek üçin...

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşleriniň bilelikde guramagynda «Gyz edebi – il edebi» ady bilen wagyz-nesihat çäresi ýokary ruhubelentlik derejesinde geçirildi. Gelin-gyzlarda millilik, edep-ekramlylyk,...

«Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşiginiň ýeňijisi kesgitlenildi

18-nji dekabrda paýtagtymyzda ýaş aýdymçylaryň arasyndaky «Ýylyň parlak ýyldyzy» bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Ol baýramçylyk çäreleriniň Täze ýylyň öň ýanyndaky maksatnamasynyň ajaýyp wakalarynyň birine öwrüldi. Birnäçe tapgyrda geçirilen döredijilik bäsleşiginiň jemleýji...

SPORT SAGDYNLYGYŇ GÖZBAŞY

Arkadag Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sport ulgamy uly ösüşlere eýe bolýar. Ýurdumyzda döwrebap sport toplumlary ýaşlarymyza hyzmat edýär. Bu babatda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Sakarçäge etrap...

BITARAP, BAGTYÝAR ŞAN-ŞÖHRATLY WATANYM

Halkara Bitaraplyk güni parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerýän, halklar we sebitler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ileri tutýan, amatly geosyýasy we geoykdysady mümkinçiliklerini umumyadamzat bähbitleriniň we ösüşiniň hatyrasyna gönükdirýän döwlet hökmünde...

«ARKADAGLY ÝURDUM HEMIŞELIK BITARAP» ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda 2020-nji ýylyň «Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyrylmagy aýratyn taryhy ähmiýete eýedir. Çünki bu ýyl Garaşsyz ýurdumyzyň hemişelik Bitarap döwlet hökmünde ykrar edilenine 25 ýyl dolýar. 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda...
2014