Ruhy miras


MILLI GÖREŞ — TOÝLARYŇ BEZEGI

Müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan türkmen göreşi edebi mirasymyzyň dürdäne eserleriniň süňňüne siňip, öz beýanyny tapypdyr. Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» atly romanynda Kuwwat pälwan barada örän gyzykly waka beýan...

AGAÇ ÇARH

Öňki dö­wür­ler­de de­mir­çi ussa­lar kä­bir iş­le­ri agaç us­sala­ry bi­len bi­le­lik­de ýe­ri­ne ýe­ti­rip­dir­ler. Us­sa­çy­lyk işin­de zerur bo­lan iş gu­ral­la­ry­ny ez­ber el­le­ri bi­len ýa­sap­dyr­lar. Esa­san-da, ju­da ze­rur bo­lan, agaç­dan ýa­sa­lan «agaç çarh»...

SA­PA­LY TOP­RA­GYŇ ŞY­PA­LY ÖSÜM­LI­GI

Ylmy dilde «peganum harmala» diýlip atlandyrylýan üzärligiň dünýäde 6, ýurdumyzyň çäginde 1 görnüşi duş gelýär. Boýy 30 — 50 santimetre ýetýän bu köpýyllyk, otjumak ösümlik ýurdumyzyň çäginde giňden ýaýrap, onuň...

WATAN

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATAN Ösüşleriň bedew batly, Bagta sary...

WATANYŇ DEŇIŇDE...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYŇ DEŇIŇDE... Taryhynyň owazasy ýaňlanýar, Belentde...

WATANYMA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Ykbalyna bürgüt paýhasy siňen Daglaryňda Göroglyň...

WATAN ÜÇIN BU GÜN NÄME BAŞARYN?

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Her säher ýürekden watanymy...

BITARAPLYK MEKANYM

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: BITARAPLYK  MEKANYM  Göz görejim, serde...

ÝÜZÄRLIK

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: HALKYMYZYŇ ÝÜZÝYLLYKLARYŇ DOWAMYNDA KÄMILLEŞDIREN...

MIL­LI BI­NA­GÄR­LIK SUN­GA­TY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda binagärlik sungaty boýunça ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde ýörite hünärmenler taýýarlanylýar. Ýaşlar halypa mugallymlaryň degerli maslahatlaryny alýarlar, binagärlige degişli edebiýatlary özleşdirýärler,...
2014