Ruhy miras


EDEBI HEM-DE EBEDI GYMMATLYK

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň öz edebi mirasyna, bilimleriň gözbaşy hasaplanýan kitaba mydama sarpa goýup gelendigi barada söz açyp: «Türkmenler Oguz han döwründen bäri kitaby iň ýokary ruhy gymmatlyk, mukaddeslik saýypdyr»...

BAGTYŇ SERWERI — SAGLYK

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Ili­miz­de çy­ny bi­len bir işe ber­len yn­sa­ny gö­re­niň­de, «Ar­ma!» di­ýilýär. Her bir za­dyň gadyr-gymmatyny maň­laý de­ri bi­len öl­çe­ýän adam tüýs ýü­rek­den ýyl­gy­ryp:...

ZEHINI ZYÝAT ŞAHS

XX asyryň ýetmiş birinji ýylynda ýazyjylaryň maşgalasyna jaý paýlanyldy. Aşgabat şäheriniň ozalky Lahuti köçesinde ýerleşýän bu jaý iki gatly, kottej görnüşli, aýratyn howlulydy. Bolgar gurluşykçylarynyň yhlas siňdirip, kerpiçden sünnäläp guran,...

MILLI GÖREŞ — TOÝLARYŇ BEZEGI

Müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan türkmen göreşi edebi mirasymyzyň dürdäne eserleriniň süňňüne siňip, öz beýanyny tapypdyr. Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» atly romanynda Kuwwat pälwan barada örän gyzykly waka beýan...

AGAÇ ÇARH

Öňki dö­wür­ler­de de­mir­çi ussa­lar kä­bir iş­le­ri agaç us­sala­ry bi­len bi­le­lik­de ýe­ri­ne ýe­ti­rip­dir­ler. Us­sa­çy­lyk işin­de zerur bo­lan iş gu­ral­la­ry­ny ez­ber el­le­ri bi­len ýa­sap­dyr­lar. Esa­san-da, ju­da ze­rur bo­lan, agaç­dan ýa­sa­lan «agaç çarh»...

SA­PA­LY TOP­RA­GYŇ ŞY­PA­LY ÖSÜM­LI­GI

Ylmy dilde «peganum harmala» diýlip atlandyrylýan üzärligiň dünýäde 6, ýurdumyzyň çäginde 1 görnüşi duş gelýär. Boýy 30 — 50 santimetre ýetýän bu köpýyllyk, otjumak ösümlik ýurdumyzyň çäginde giňden ýaýrap, onuň...

WATAN

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATAN Ösüşleriň bedew batly, Bagta sary...

WATANYŇ DEŇIŇDE...

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYŇ DEŇIŇDE... Taryhynyň owazasy ýaňlanýar, Belentde...

WATANYMA

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Ykbalyna bürgüt paýhasy siňen Daglaryňda Göroglyň...

WATAN ÜÇIN BU GÜN NÄME BAŞARYN?

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň www.yashlar.gov.tm internet web-saýtynda Milli bahar baýramy mynasybetli “Mirasym bar – sarpam bar” ady bilen geçirilen döredijilik bäsleşiginde saýlanan eserleriň biri: WATANYMA Her säher ýürekden watanymy...
2014