Ruhy miras


ŞAHYRLARYŇ GOŞGULARYNDA SAGLYK BARADA

Magtymguly: Saglygyň gadryny bilgil, hassa bolmasdan burun, Hassalyk şükrüni kylgyl, täki ölmesden burun. Düz ýeriň gadryny bilgil, derýa dolmasdan burun, Gämide hüşgär oturgyl, girdaba gelmesden burun, Ýaşlygyň gadryny bilgil, tä ulalmasdan burun. *** Ötenden soň, adam aňlar...

GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW: “TÜRKMENISTAN – MELHEMLER MEKANY”

Türkmenistan, hakykatdan hem, melhemler mekanydyr. Tebigy taýdan gurakdan yssy howaly, ajaýyp toprakly bu mekan gündogarda dünýäniň iň iri derýalarynyň biri bolan Amyderýadan bärik abyrsyz Garagumyň içi bilen uzalyp, günortada Köpetdagyň...

ASYRLARYŇ HEKIMI

Abu Aly al-Hüseýin ibn Abdulla ibn al-Hasan ibn Aly ibn Sina Merkezi Aziýaly beýik alym – ensiklopediýaçydyr. Ol 980-nji ýylyň 16-njy awgustynda Buharanyň ýakynynda ýerleşýän uly bolmadyk Afşana obasynda (Özbegistan...

DANALARYŇ AKYL HAKYNDAKY PAÝHASLY SÖZLERI

Akyl hakykaty aýan edýän güýçdir. *** Akyl nurdyr. *** Akyl bedendäki gymmatbaha göwherdir we ynsan keşbiniň aýnasydyr. *** Akyl ynsana doglanda berlip, tejribe üsti bilen onuň üsti ýetirilýändir. *** Akyl wezir, köňül patyşadyr. *** Akyl zerur bolan guraldyr. Akylyň kömegi...

“KOWUSNAMA” ESERINDE DAÝHANÇYLYK HAKYNDA

Näme ekmekçi bolsaň, wagtynda ekmelisiň, her bir ekini wagtyndan on gün öň ekseň, bir gün gijä galanyňdan has gowudyr. *** Hojalyk abzallaryňy saz saklagyn, öküzleriňi saýlap alyp, olaryň ot-iýmini bol etgin. Süriňde...

GÄMIDÄKI JEDEL

Gämileriň birine ýolagçy hökmünde dilçi alymam münýär. Alym heniz gämä münüp-münmänkä, kapitandan dil biliminden başynyň çykyp-çykmaýanlygyny soraýar. – Dil bilimi baradaky kitaplary okamadym, bu ylmyň syrlaryndan hem başym çykanok – diýip...

KÜŞTDEPDI — HALK DÖREDIJILIGINIŇ KÖPÖWÜŞGINLI NUSGASY

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan adyl syýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem gadymy we baý milli mirasymyzy öwrenmäge, ösdürmäge we gorap saklamaga gönükdirilendir. Milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan halk döredijiliginiň bir...

TARYHA ADYNY ÝAZDYRAN TÜRKMEN AKYLDARY – NEJMEDDIN KUBRA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen gadymyýetden biziň günlerimize çenli gelip ýeten medeni mirasymyzy, Orta asyrlarda dünýä ylmynyň ösmegine saldamly goşant goşan alymlarymyzyň, görnükli akyldarlarymyzyň ömrüni we...

TÜRKMEN HALKYNYŇ TOÝ DÄP-DESSURLARY

Türkmen halky ir döwürlerden bäri şatlykly günlerini we möhüm seneleri uludan toý tutup, dabaralandyryp gelipdir. Mälim bolşy ýaly, her bir toýuň hem öz aýratynlyklary bolup, olar kem-kemden durnukly däp-dessurlara öwrülip...
2014