Ruhy miras


ATÇYLYK BILEN BAGLY SÖZLERIŇ MANYSY

AT, at. 1. Münmek, çapmak üçin ýa-da iş maly hökmünde ulanylýan ýeke toýnakly öý haýwany, bedew.  Görogly beg, saba söweş gurular, Ozal goç ýigidiň aty urular (“Görogly”). At gazanar goç...

“Paýhas çeşmesinde” At hakynda

At rysgaly alnynda. * * * At saklamak – han saklamak. * * * At öler – meýdan galar, ýigit öler – şan galar. * * * At ölse, it şatlanar, baý ölse – molla. * *...

“GÖROGLY” EPOSYNDA BEDEW WASPY

Röwşen aýdar, ýa Jepbar, Şahymerdan, bol medetkär! Jylawynda iki pir bar, Ölinçä ýoldaşdyr Gyrat. *** Bedew atyň tarypyny aýdaly, Her hünäri üç ýaşynda bellidir. Bozduman aýakly, bazbent toýnakly, Gözi dag başynda, burny ýellidir. *** Gurbanyň bolaýyn, janym Gyratym, Azal derýasyndan geçer...

“BEDEW” HAKYNDAKY GOŞGULAR

Magtymguly Pyragy: At gazanar goç ýigidiň Owal bedew aty gerek; Gelene garşy çykmaga Ýagşy muhapbeti gerek. *** At aýdar: aslym zordur, Munça gymmatym bardyr, Üstüme münen ärdir, Daglarda-daş içinde. *** Seýitnazar Seýdi: Bedew münen hassa bolsa sag olur, Çeşmi hyra bolur, keýpi çag...

“Paýhas çeşmesinde” At hakynda

Är ýigidiň göwnünde eýerlenen at durar. * * * Eýer degenini eýesi bilmez, at biler, Aga-ininiň azanyny özleri bilmez, ýat biler. * * * «At alan bilen gelin alanyň kepili özümdirin» diýermiş Allatagala. * * * At...

“Paýhas çeşmesinde” Okamak hakynda

Işiň ussasy – okamak. * * * Okadym diýme, bildim diý. * * * Okamadyk öküner, dil gysgadyr, sakynar. * * * Okamak – iňňe bilen guýy gazmak. * * * Okaman molla bolan, çokman garga bolan * *...

“YLYM-BILIM” HAKYNDAKY GOŞGULAR

Magtymguly Pyragy: Joşgun ýüregimde möwç urar, ýatmaz, Gaýnar, gazaplanar, hiç laýa batmaz, Ylym-taglym algan seni unutmaz, Gider boldum, hoş gal, gözel Şirgazy! * * * Döwletmämmet Azady: Amalsyz alymdan eýlegil heder, Nepi degmez, gaýta zeleli ýeter. * * * Kerim...

BIR ÄDIM ARALYK

Taryhy çeşmeleriň birinde şeýle waka gürrüň berilýär. Bedew atyny özünden hem eý görýän türkmen serkerdeleriniň biri ganym duşman bilen garpyşmak üçin ala meýdana başa-baş söweşe çykypdyr. Bedewiň üstünde aňyrdan howalap...

“Paýhas çeşmesinde” Halallyk hakynda

Halal işle, haýyr tap. * * * Halal zähmet – baky döwlet. * * * Halala hasap bar, harama – azap. * * * Adamyň eti haram bolsa-da, lebzi halal. * * * Haramzada ara bozar, halalzada ara...

PALAW “Bereketli türkmen saçagy” ikinji kitap.

Türkmen saçagynyň iň bir naýbaşy naharlarynyň biri-de palawdyr. Palaw taýýarlamagyň dürli görnüşleri bolup, olar goýun etinden bişirilen palaw, towukly, balykly, kişmişli we miweli palawlardyr. Hydyr Derýaýewiň meşhur «Ykbal» romanynda türkmen palawynyň...
2014