Ruhy miras


Ha­şam çe­ken har­rat­lar

Dilewar türkmen halky agaç ussaçylygyna neçjarçylyk diýip at beripdir. Taryhda mälim bolşy ýaly, gadym döwürlerde ýaşan adamlar agajy ýönekeý usulda işlemegi başarypdyrlar. Olar agaçdan özleri üçin ujy ýiteldilen sada ýaraglary...

OLAR ÝÜREKLERDE EBEDI ÝAŞAR

Merdana pederlerimiziň hiç haçan öçmejek şöhratynyň, gahrymançylygynyň we edermenliginiň hatyrasyna bina edilen «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumy biziň her birimiz üçin mukaddes ýere öwrüldi. Bu ýerde Aşgabat ýer titremesinde şehit bolanlaryň...

Näme okadyň, eşideli!

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň aý­dan şu nu­ra­na söz­le­ri bi­ziň döw­rü­miziň ne­sil­le­ri­niň he­mi­şe­lik uý­ma­ly pend-u-ne­si­ha­ty bol­ma­ly­dyr. Şeý­le jüm­le­ler eşi­de­niň­den ýü­re­ge or­naýar: «Ki­tap yn­sa­ny­ýe­tiň baş baý­lygy­dyr, ser­ma­ýa­sy­dyr, dö­wür­le­riň,...

Paýhas mekdebi

Altyn güýzüň çigreklije günleri bildirgisiz, sadalyk bilen özüni ykrar etdirip barýar. Baglaryň baldaklarynda güýz şemalyny badalga edinip oturan ýapraklaryň käbiri saralyp başlanam bolsa, entek tänme aladalary uzakda. Ýöne ir säherde,...

OÝLANDYRÝAN JÜMLELER

Eger sen diňe aňsat düşýän zatlary etmek isleýän bolsaň, onda durmuş kyn düşer. Eger-de sen agyr düşýän işleri hem ýerine ýetirmek üçin çytraşýan bolsaň, onda durmuş ýeňil bolar. Özüňiziň göwnüçökgünligiňiziň we...

DURMUŞ WE ÝAŞLYK

TEBIGYLYK Ynsanyň tebigy ýaradylyşy daşky durkuny bezeýän esasy alamatlaryň biri. Tebigylyk — asyl görnüş, çeşme suwy ýaly durulykdyr. Çeşme suwy hem owadan, hem-de arassa. Çünki onuň gözbaşy dury, oňa gapdaldan goşulýan...

MUZEÝLER — TARYHY GYMMATLYKLARYMYZYŇ HAZYNASY

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň sentýabr aýynyň başlarynda paýtagtymyzyň çäginde arheologik tapyndylar ýüze çykarylypdy. Geçen hepdäniň şenbe güni bu tapyndylary Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine tabşyrmak dabarasy hem-de «Bagtyýarlyk...

Zükgür — GADYMY OÝUN

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Ata-babalarymyzdan bize miras galan oýunlaryň her biriniň özboluşly aýratynlygy bar. Meniň söhbetini etjek bolýan milli oýnumyza makalanyň sözbaşynda hem görşüňiz ýaly «Zükgür» diýilýär. Bu...

«ÄLEME ÝAŇ SALAN TÜRKMEN GÖREŞI, MILLI OÝNUM – GÖZLERIMIŇ GÖREJI»

«Milli oýnum – buýsanjym» atly döredijilik bäsleşigine Adamzat jemgyýetiniň dörän eýýamlarynda peýda bolan sport we hereketli milli oýunlarynyň aglabasynda adam özüniň awlaýan haýwanlary bilen çakganlykda, çeýelikde, çydamlylykda bäsleşipdir. Diýmek, awunyň şowly...

Käbir milli oýunlarynyň döreýşi we ähmiýeti hakda kelam agyz

«MILLI OÝNUM – BUÝSANJYM» ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINE   Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Biziň ýöredýän syýasatymyzyň baş maksady jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we sagdyn bedenli, belent ruhly nesilleri kemala getirmekden ybaratdyr. Halkymyzyň bäş...
2014