Ruhy miras


AS­SA­DAN ÄDIP BAR­ÝAR URUŞ WE­TE­RAN­LA­RY...

1941 — 1945-nji ýyl­la­ryň Be­ýik Wa­tan­çy­lyk ur­şu­nyň gu­ta­ra­ny­na 75 ýyl dolýar. Bu wagt aralygy taryh üçin gysga bolsa-da, adamzat üçin azym-küjüm wagt däl. Onsoň şu ýerden çen tutsaň, urşuň ýangynly...

KÄBIR MILLI OÝUNLARYNYŇ DÖREÝŞI WE ÄHMIÝETI

«MILLI OÝNUM – BUÝSANJYM» ATLY DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINE TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW: Biziň ýöredýän syýasatymyzyň baş maksady jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we sagdyn bedenli, belent ruhly nesilleri kemala getirmekden ybaratdyr. Halkymyzyň bäş...

HALKYŇ TARYHY MUZEÝLERDE ÝAŞAÝAR

Ýur­du­my­zyň mu­zeý­le­ri pe­der­le­ri­mi­ziň geçen şöh­rat­ly ýol-ýo­da­la­ry, meş­gul bo­lan kesp-kär­le­ri, al-ýa­şy­la bes­le­nen mil­li lybas­la­ry... ba­ra­da gür­rüň ber­ýän äpet ki­ta­ba meň­ze­ýär. Haçan-da onuň ga­py­syn­dan ät­läp, «jilt­le­ri­ni sa­hap­lap» ug­ra­nyň­da we­lin, ne­neňsi...

BEDEW ATYŇ NALLARY

Ata-babalarymyz asyrlaryň dowamynda synmaz buýsanjy we şöhraty bolan bedew atlaryny hemişelik alada bilen gurşapdyrlar. Pederlerimiziň bedew atlaryň seýislenip, endigan gadam urmagy, çapuwa taýýar bolmagy hem-de gözelligine gözellik goşmak maksady bilen...

ÇAPYKSUWARYŇ ÇAPYKSUWAR OGLY

«Elli ýaşyma çenli at çaparyn diýip wesýet-ä edipdim». Bu sözler çapyksuwar hem seýis Toýlymyrat Babaýewe degişli. Aýlawyň gögerçindir serçelerini al-asmana göterýän at toýnaklarynyň güpürdileri indi otuz alty ýyl bäri ussat...

BEDEN TERBIÝESI — SAGLYGYŇ GÖZBAŞY

«BITARAP DIÝAR: ÝAŞLARYŇ TERBIÝESINDE MILLI ÝÖRELGELER» ATLY MAKALALAR TOPLUMYNDAN Geçen ýekşenbe diýseň ajaýyp gün boldy. Ýaşyl öwsen dag-dereleri, ýazyň ýaraşygy bolan gyzyl gülälekler, baharyň hoştap howasy göwünleri göterdi. Şeýle ýakymly pursatlarda...

GAÝYNLY GELIN — GAPAKLY GAZAN

Ýaşlara bir sözüm bar Türkmen maş­ga­la­syn­da gaýyn-gelniň gat­na­şyk­la­ry şol öýüň ag­zy­bir, bagt­ly ýa­şa­ma­gy­nyň sö­ýe­si­dir. Gelniň ga­ýy­ne­ne­si­ni sy­la­ma­gy, enä­niň-de öz ge­ze­gin­de gel­ni­ni per­zent­le­ri­niň bi­ri ýa­ly sar­pa­la­ma­gy gat­na­şyk­la­ry ber­kid­ýär. Her bir ene og­ly...

TÜRKMEN ALABAÝY — YNSANYŇ WEPALY DOSTY

Hormatly Prezidentimiziň döwet galamyndan çykan kitaplary türkmen halkymyzyň hemişelik ýankitabyna öwrüldi. Milli Liderimiziň «Türkmen alabaýy» atly kitaby hem halkymyzyň söýüp okaýan eserleriniň biridir. Ata-babalarymyzdan nesilden-nesle geçip, biziň günlerimize miras galan...

HAKYDADA GALAN HIKMETLER...

MIZEMEZ MIRAS 2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen bolan duşuşygynda eden çykyşynda: «Häzirki wagtda biziň üçin, çagalar bagyndan başlap, orta we ýokary okuw mekdeplerine çenli ýaş nesillerimize...

EDEBI HEM-DE EBEDI GYMMATLYK

Hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň öz edebi mirasyna, bilimleriň gözbaşy hasaplanýan kitaba mydama sarpa goýup gelendigi barada söz açyp: «Türkmenler Oguz han döwründen bäri kitaby iň ýokary ruhy gymmatlyk, mukaddeslik saýypdyr»...
2014